Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023

Vydáno: 13 minut čtení

Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. Článek mapuje toto období optikou základních termínů, lhůt, důležitých standardních a nových činností školní družiny a školního klubu. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen "veřejné"), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Nová právní úprava
Od 1. 9. 2022 ovlivňuje řízení zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 74/2005 Sb."), která upřesňuje definici jedné z forem zájmového vzdělávání, a to definici
pravidelné docházky
1).
Změna vymezení
pravidelné docházky
je patrná z následujícího porovnání právní úpravy.
I--------------------------------------I-------------------------------------I 
I Právní úprava účinná do 31. 8. 2022 I Právní úprava účinná od 1. 9. 2022 I
I § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. I § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. I
I 74/2005 Sb. I 74/2005 Sb. I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Pro účely této vyhlášky se rozumí I Pro účely této vyhlášky se rozumí I
I I I
I pravidelnou docházkou přihlášení k I pravidelnou docházkou přihlášení k I
I zájmovému vzdělávání v rozsahu I zájmovému vzdělávání, které není I
I nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu I pravidelnou denní docházkou a které I
I nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, I se koná po dobu nejméně 5 po sobě I
I

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

310/2018 Sb. o krajských normativech
572/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Výroční zpráva o činnosti školy
Školní družina a kritéria ČŠI
Školská rada - základní údaje
Zařazování vychovatelů do platových tříd

Poradna

Školní klub
Zřizovatel
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Náhrada mzdy
Úvazek
Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova