Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023

Vydáno: 13 minut čtení

Cílem článku je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. Článek mapuje toto období optikou základních termínů, lhůt, důležitých standardních a nových činností školní družiny a školního klubu. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen "veřejné"), soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze školních družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Nová právní úprava
Od 1. 9. 2022 ovlivňuje řízení zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 74/2005 Sb."), která upřesňuje definici jedné z forem zájmového vzdělávání, a to definici
pravidelné docházky
1).
Změna vymezení
pravidelné docházky
je patrná z následujícího porovnání právní úpravy.
I--------------------------------------I-------------------------------------I 
I Právní úprava účinná do 31. 8. 2022 I Právní úprava účinná od 1. 9. 2022 I
I § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. I § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. I
I 74/2005 Sb. I 74/2005 Sb. I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Pro účely této vyhlášky se rozumí I Pro účely této vyhlášky se rozumí I
I I I
I pravidelnou docházkou přihlášení k I pravidelnou docházkou přihlášení k I
I zájmovému vzdělávání v rozsahu I zájmovému vzdělávání, které není I
I nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu I pravidelnou denní docházkou a které I
I nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, I se koná po dobu nejméně 5 po sobě I
I

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Školská rada - základní údaje
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Výroční zpráva o činnosti školy
Školní družina a kritéria ČŠI
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář

Poradna

Školní klub
Zřizovatel
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Přímá vyučovací povinnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Náhrada mzdy
Úvazek
Jmenování ředitele
Školní družina a školní klub v církevní škole
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

310/2018 Sb. o krajských normativech
572/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů