Správní řízení v ZŠ

  • Článek
… aneb udělejme první krok ke zlepšení situace nejen dětí se speciálními vzdělávacími potřebami při realizaci práva na vzdělávání. K 30. květnu má být ukončeno přijímání budoucích prvňáčků do základních škol, protože zápisu probíhají celý duben (teoreticky tedy včetně letošního nedělního pálení čarodějnic) a ředitelé škol mají jako správní orgán podle správního řádu třicet dnů na vydání rozhodnutí. To znamená, že až na několik výjimek každý budoucí prvňáček a jeho rodiče vědí, do které školy na podzim nastoupí.
Vydáno: 23. 05. 2023
Jsme soukromá škola, kterou zřizuje veřejná obchodní společnost. Dosud byl jednatel a majitel ředitelem školy. V současné době je v důchodovém věku a odchází do důchodu. Zůstává však nadále zřizovatelem školy. Jak postupovat při jmenování nového ředitele školy včetně povinnosti a pravomocí, které jsou limitované proti škole zřizované krajem, obcí či svazkem obcí, např. v otázkách jednání s dodavateli, vlastníky budov - nájemní smlouvy , zaměstnaneckými smlouvami apod.? Také se mi jedná o zodpovědnost za chybná rozhodnutí a podobně. A můžete mi prosím poradit v jakém duchu pokračovat, zda se více přiklonit k obchodnímu zákoníku nebo školskému nebo mix do jaké míry?
Vydáno: 22. 05. 2023
Vydáno: 01. 04. 2023
Vydáno: 08. 12. 2022
  • Článek
Na začátku školního roku škola či školské zařízení často rozhoduje (svým ředitelem) ve správním řízení na základě ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona. Toto ustanovení se vztahuje jak na školy veřejné, tak na školy neveřejné.
Vydáno: 20. 09. 2022
Otázka: Po zápise do jedné třídy 1. ročníku nám zůstávají do naplnění kapacity třídy 25 žáků 3 místa volná. Už teď ale víme, že k mimořádnému zápisu přijde 5 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Jak máme postupovat při jejich zápise, když od zřizovatele víme, že školy v okolí (máme společného zřizovatele) už nemají pro budoucí prvňáčky místo, maximálně občas někdo jedno, více však ne. Stejně jsme na tom i v ostatních třídách na 1. i 2. stupni.
Vydáno: 11. 05. 2022
Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.
Vydáno: 09. 05. 2022
MŠMT ve spolupráci s NPI připravilo pro mateřské a základní školy česko-ukrajinské vzory žádostí o přijetí ke vzdělávání a vzory informace o přijetí či nepřijetí. Správní řízení je vždy vedeno v úředním jazyce, tedy v českém jazyce. Doporučujeme, aby ředitel akceptoval také dvojjazyčnou přihlášku podle vzoru MŠMT. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce se má postupovat podle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení ji má předložit jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje.
Vydáno: 28. 03. 2022
Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.
Vydáno: 24. 03. 2022
Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Účinnost: 21. 3. 2022 Ukončení platnosti: zákon pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023; výjimka z požadavku znalosti českého jazyka do 31. 8. 2022
Vydáno: 21. 03. 2022
Právní předpisy, metodika, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Vydáno: 07. 03. 2022
Neshody rozvedených rodičů mají vliv nejen na jejich děti, ale mohou působit problémy i ve fungování škol. Tatínek si přeje, aby jeho dítě jelo na lyžařský kurz, maminka to však odmítá. Maminka si zase přeje, aby dítě chodilo na soukromou základní školu, to ale odmítá tatínek. Řešení jsou často neveselá, zdlouhavá, a i přes veškerou snahu pedagogů, psychologů se nemusí podařit svár vyřešit. V případě neshody rodičů jsou však dány jasné postupy, jak má škola na danou situaci reagovat. V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č. j. 6 As 153/2020-40, který pojednává o tom, jak má škola postupovat, když se rodiče nedohodnou ohledně odkladu povinné školní docházky.
Vydáno: 09. 02. 2022
Může škola odmítnout přijmout dítě k základnímu vzdělávání, protože mu rodič účelově přepsal místo trvalého pobytu do školského obvodu?
Vydáno: 12. 10. 2021
Zápis Smlouva o poskytování vzdělávání za úplatu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mzda
Vydáno: 01. 12. 2019
Pro školu je důležité, aby co nejrychleji, formálně správným postupem, ke spokojenosti stěžujících osob vyřídila stížnosti na práci škol či jejích pracovníků.
Vydáno: 22. 11. 2019
Obecné informace sdělené před konáním zápisu k povinné školní docházce Informace pro jednotlivé uchazeče předávané v průběhu zápisu  
Vydáno: 01. 03. 2019
Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva definovaná a zakotvená v Listině základních práv a svobod a vyplývá také z řady mezinárodních smluv. Právo a současně i povinnost zajistit výchovu a vzdělání svého dítěte mají rodiče. Právo na vzdělání každého dítěte je tak limitováno volbou rodičů ohledně způsobu, jakým budou své dítě vychovávat a vzdělávat. Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům, ledaže by jí byl některý z rodičů soudem zbaven.
Vydáno: 04. 09. 2018