Legislativní změny

 • Článek
Cílem článku je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona1). Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023, resp. od 1. 1. 2024.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabyla novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období červen a červenec 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů...
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Změny za období duben-květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. školení a konzultační služby ve školství, www.monikapuskinova.cz Informace České školní inspekce Zdroj: www.csicr.cz Tematická zpráva - Tělesná zdatnost žáků...
Vydáno: 13. 06. 2023
Dozvěděl jsem se o směrnici EU v oblasti autorských práv, která má zpřísnit pořizování kopií pro žáky a to i ke studijním účelům, směrnice má údajně být implementována do zákonač. 121/2000 Sb., o právu autorském. Poradíte jak se v tomto ohledu chovat?
Vydáno: 12. 06. 2023
 • Článek
Změny za období květen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 102/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o...
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Změny za období leden–březen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Zákon č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o...
Vydáno: 19. 04. 2023
 • Článek
Návrh nového zákona o účetnictví je nyní v připomínkovém řízení. Vzhledem k tomu, že tento návrh předpokládá účinnost nového zákona od 1. ledna 2024 a zároveň obsahuje množství zásadních změn, je nanejvýš žádoucí, aby školy věnovaly této problematice pozornost už nyní. Tento článek si klade za cíl ve stručnosti shrnout základní změny, které nový zákon může přinést, přičemž ve výkladu se zaměřuje hlavně na školy zřízené jako příspěvkové organizace.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Změny za období březen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Účinnost od 1. 1. 2023, s výjimkou dvou ustanovení, která nabývají účinnosti...
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Cílem článku je shrnout základní pravidla konání společné části maturitní zkoušky, popsat podmínky konání společné části maturitní zkoušky cizinců dle Lex Ukrajina a upozornit na zjištění České školní inspekce související s touto částí maturitní zkoušky. Text článku se vztahuje na střední školy všech zřizovatelů.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Změny za období únor 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.,...
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Tématem článku jsou nové nebo důležité typické činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2022/2023, jejichž přípravě je vhodné věnovat náležitou pozornost. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
Změny za období leden 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 388/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb.,...
Vydáno: 24. 01. 2023
 • Článek
Začátek nového kalendářního roku nebo začátek druhého pololetí školního roku je často okamžikem, ke kterému se mění, aktualizují interní předpisy školy nebo školského zařízení. Cílem článku je usnadnit školám uvedenou činnost a popsat ustanovení organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, školního řádu a vnitřního řádu vyžadující zvýšenou pozornost, a to z důvodu nové právní úpravy nebo častých pochybení v dané oblasti. Článek je určen pouze pro školy nebo školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Informace MŠMT Zdroj: www.msmt.cz, www.edu.cz Opatření obecné povahy Maturitní zkouška MŠMT určuje opatřením obecné povahy Maturitní zkouška úpravu podmínek konání maturitní zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období roku 2023...
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období listopad 2022 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. Poradenské služby ve školství Informace MŠMT Zdroj: www.msmt.cz,...
Vydáno: 22. 11. 2022