Legislativní změny

 • Článek
S blížící se účinností tří důležitých vyhlášek k 1. červenci 2024 čekají školy a další vzdělávací zařízení pro děti a mladistvé zásadní změny. Tyto vyhlášky – stavební, hygienická a týkající se vnitřního prostředí – navazují na sebe s cílem zvýšit kvalitu a bezpečnost prostředí, ve kterém se děti a mladiství vzdělávají. Zároveň by měly umožnit školám a zřizovatelům výrazně rychleji reagovat na proměnlivé potřeby vzdělávacího procesu a hospodárněji využívat finanční zdroje.
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Jak postupovat dle nové legislativy v případě nepravidelného rozvržení pracovních činnosti: Mám z minulosti uzavřenou DPP na dobu neurčitou se zaměstnankyní (druh práce: úklid -zástup v době nepřítomnosti) a domluveno, že v případě potřeby den předem zavolám, že potřebuji např. 3 dny zástup (domluvíme od kdy do kdy a rozvržení pracovní doby)? Tuto pomoc využiji ale třeba jen jednou za půl roku. Jak naplním literu zákona v tomto případě? Jak mám předem písemně rozvrhnout pracovní dobu, když nevím, který měsíc budu paní potřebovat? Jedna cesta by byla zrušit DPP na dobu neurčitou a smlouvy uzavírat opakovaně při potřebě. Ale to by musela vždy předem znova na vstupní zdravotní prohlídku a proškolení BOZP, to je nereálné. 
Vydáno: 29. 01. 2024
Některé obory, které vyučujeme, mají v RVP předmět Řízení motorových vozidel. Připravujeme žáky k získání řidičského oprávnění T, B, C. Tento předmět učí učitelé autoškoly, kterou jako škola sami provozujeme. Mají tedy pracovní smlouvu jako učitel autoškoly. Jsou to lidé, kteří vyučovali v soukromých autoškolách. Zajímalo by nás, zda i pro ně platí dvouleté adaptační období, pokud ve školství ještě nepracovali. Tito zaměstnanci vyučují hlavně praktickou část (jízdy a údržbu). Jen minimální část úvazku některých činí výuka teorie. Nic jiného neučí, třídnictví nemají.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
V průběhu roku 2023 byly novelizovány mnohé „školské“ právní předpisy. Článek je zacílen na jejich shrnutí a vyčlenění důležitých momentů, které ovlivňují nebo ovlivní činnost škol a školských zařízení v roce 2024 (spadajícím do školního roku 2023/2024 a školního roku 2024/2025).
 • Článek
  Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období leden 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz...
V jakém stavu je situace ohledně FKSP pro rok 2024? Má snad přijít změna, která bude spočívat ve snížení objemu prostředků do tohoto fondu z 2 % na 1 %, kdy polovina této částky má být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. Pokud tato změna bude skutečně od ledna účinná, jak máme, jakožto zaměstnavatel (škola), naložit se situací, kdy někdo ze zaměstnanců penzijní fond nemá, nechce si zřídit, anebo má, ale z nějakého důvodu příspěvek odmítne? Také snad samotná vyhláška č. 114/2022 má být úplně zrušena. Pokud ano, znamenalo by to, že zaměstnavatel se může rozhodnout, na co peníze z fondu použije (kromě případného zajištění produktů na stáří)? 
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
V manuálu pro školy k novele zákoníku práce, který školy obdržely na konci září z MŠMT, se uvádí, že novinkou je povinnost zaměstnavatele spočívající v nutnosti ohlásit ČSSZ uzavření DPP zaměstnance do 8 dnů od jeho vzniku. Na můj dotaz na ČSSZ mi ale bylo odpovězeno, že o ničem takovém nevědí. Bude tedy tato povinnost až od 1. 1. 2024? Datum v dokumentu není specifikován. A druhý dotaz se týká výpočtu dovolené z DPP od 1. 1. 2024. Pro vznik nároku se uvádějí dvě podmínky. Druhou je odpracování alespoň 80 hodin. Pokud má učitel více DPP na naší škole, pak se tyto hodiny budou sčítat? A jak se poté popř. stanoví výše dovolené? Na každou DPP má jinou výši úplaty za hodinu. A pokud by odpracoval na DPP u jednoho zaměstnavatele méně než 80 hodin, nárok na dovolenou mu tedy nevznikne? Nebo bude potřeba zjišťovat i množství hodin u jiných zaměstnavatelů tohoto zaměstnance?
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
S připravovaným novým zákonem o účetnictví, jehož účinnost očekáváme od 1. 1. 2025, nastává bez nadsázky digitální revoluce i v účetnictví. Článek je založen na návrhu nového zákona o účetnictví, který zatím nebyl schválen, ale vzhledem k všeobecné shodě o potřebě digitalizace neočekáváme v této oblasti zásadní změny v jeho finálním znění.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Změny za období listopad 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Informace MŠMT Zdroj: www.msmt.cz, www.edu.cz Příloha metodického doporučení – Sebevražedné chování Nová příloha Metodického doporučení k...
 • Článek
Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září 2023.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Změny za období říjen 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník...
 • Článek
Logopedickou péči potřebujeme včasnou, kvalitní a dostupnou, a to napříč všemi věkovými kategoriemi i dotčenými rezorty. Potřeba dobré logopedické péče je velmi vysoká v každém věku i čase, nicméně ve školském rezortu – s ohledem na naplnění potřeb dětí a žáků předškolních zařízení, základních a středních škol – je požadavek dostupné kvalitní logopedické péče možná ještě o kousek vyšší a intenzivnější.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Cílem článku je popsat právní úpravu nového druhu pedagogického pracovníka „školský logoped“ a nastínit některé pracovněprávní souvislosti.
 • Článek
Článek je zacílen na popis očekávané novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 74/2005 Sb.")1), která je spojena s datem 1. 1. 2024 a činností školních družin a školních klubů zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Dále nastiňuje konkrétní postupy ředitele navazující na očekávanou novelu.
 • Článek
Dne 1. 10. 2023 nabyla účinnosti transpoziční novela zákoníku práce. V důsledku tohoto dochází ke změně doručování, úpravě výkonu práce z domova a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Novou úpravou se také vyjasňují některé výkladové problémy a rozšiřují možnosti smluvních stran při sjednávání pracovního poměru. V tomto článku změny zákoníku práce stručně shrnu a popíšu.
Vydáno: 24. 10. 2023