Česká školní inspekce

  • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Vydáno: 21. 02. 2024
Rád bych znal odpověď, zda je povinností školy archivovat dílčí výsledky vzdělávání u žáka střední školy, které jsou objektivně zachovatelné (v tomto případě písemné čtvrtletní práce v listinné podobě). Pokud zde pro školu povinnosti archivovat tyto písemné práce existuje, z jakého právního předpisu povinnost vyplývá a kde je povinnosti přesně uvedena a jaká je zde skartační lhůta?
Vydáno: 29. 01. 2024
  • Článek
Vím, že dnešní článek míří do Letního speciálu pro ředitele škol, kteří si v době jeho čtení (doufám) užívají zaslouženého odpočinku. Uzávěrka tohoto čísla je však na konci dubna a mě čeká další cesta s ČŠI k šetření stížnosti. Jednou ze slabin, na které při takových cestách do škol narážím, je spolupráce sborovny. Dnes se tedy chci podělit o své zážitky z cest, které mohou sloužit jako následováníhodné tipy, jak dobrou spolupráci ve sborovně ukázat i (nezvané) návštěvě.
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Česká školní inspekce přispívá ke zkvalitňování vzdělávací soustavy i příklady inspirativní praxe (PIP) a snaží se tak pomoci školám najít osvědčená řešení řady společných problémů. Spolupráce škol je pak zásadní téma, které Česká školní inspekce monitoruje u středních škol.
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Změny za období říjen 2022 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. poradenské služby ve školství Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.,...
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 kromě jiného věnovala také problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků, nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat kvalitu péče o nadané a mimořádně nadané žáky. V srpnu 2022 pak Česká školní inspekce vydala samostatnou tematickou zprávu, která je k dispozici na www.csicr.cz. Následující text je shrnutím hlavních zjištění, závěrů a doporučení.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
V uplynulém školním roce 2021/2022 se Česká školní inspekce (dále ČŠI) mimo jiné zaměřovala také na problematiku hodnocení podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků základních a středních škol. Toto téma vnímá ČŠI dlouhodobě jako naléhavé a jeho význam se ještě umocnil i v kontextu sledování různých dopadů pandemie nemoci covid-19, která v uplynulých dvou letech významně zasáhla také vzdělávání a přímo jednotlivé školy a jejich žáky a která do značné míry negativně ovlivňovala vzdělávání i ve školním roce 2021/2022.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Ke konci školního roku 2021/2022 zpřístupnila Česká školní inspekce dvě nové webové platformy. První z nich představuje metodickou podporu pro vedení škol a učitele s cílem nabízet náměty k propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy a inspiraci pro zvyšování kvality vzdělávání (metodický portál Kvalitní škola). Druhá platforma pak navazuje na specifickou analytickou studii s názvem České školství v mapách a vizualizuje důležitá a různorodá vzdělávací data na úroveň jednotlivých okresů (platforma Vzdělávání v datech).
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
V červnu 2022 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti zcela nový metodický portál s názvem Kvalitní škola ( www.kvalitniskola.cz ). Cílem tohoto metodického portálu je maximální podpora škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení. Metodický portál je tedy základním zdrojem inspirací zejména pro vlastní hodnocení a poskytuje vedení škol a učitelům na jednom místě mnoho relevantních podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování.
Vydáno: 20. 09. 2022
S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.
Vydáno: 31. 03. 2022
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2019-2020 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021, dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2020-2021 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019, dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(2)
Vydáno: 26. 01. 2021