Česká školní inspekce

Pestrá paleta odborných témat, nevšední formát konference, velkolepé setkání, mimořádní garanti odborných sekcí, skvělí přednášející, výborný organizátor. Taková je stručná charakteristika akce, kterou pro vás my, redakce Řízení školy, připravujeme společně s našimi partnery na 4. října 2024 v konferenčních prostorách Novotného lávka v Praze. (Ano, jsou to ty sály s úžasným výhledem na Karlův most i Pražský hrad.) 
Vydáno: 30. 05. 2024
  • Článek
Na konci loňského roku zveřejnila Česká školní inspekce svou výroční zprávu – „Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023“. Obsahuje nejen data získaná inspekčními šetřeními, ale i analýzy, zprávy a grafy o fungování škol, včetně formulovaných doporučení k jejich dalšímu rozvoji.
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Loni jsem se na tomto místě věnovala situacím, kdy mimoškolní vztahy (expartnerské i expracovní) učitelů a rodičů zhoršovaly školní klima a vedly k opakovaným inspekcím ze strany ČŠI. Článek končil výzvou, abyste se jako ředitelé nebáli odejmout / odmítnout přidělit třídnictví / výuku určitého předmětu, pokud seznáte, že ve vzniklé situaci není v silách daného učitele zachovat profesionalitu (obdobně není možné zastupovat u soudu obě strany sporu, vést rozvodové řízení svého bývalého manžela atd.). Dnes bych toto téma ráda navázala dalšími případy, které se též dají řadit mezi manažerské pošetilosti. Z pozice ČŠI jsou neřešitelné, z pozice ředitele školy jsou naopak řešitelné velmi snadno.
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Rád bych znal odpověď, zda je povinností školy archivovat dílčí výsledky vzdělávání u žáka střední školy, které jsou objektivně zachovatelné (v tomto případě písemné čtvrtletní práce v listinné podobě). Pokud zde pro školu povinnosti archivovat tyto písemné práce existuje, z jakého právního předpisu povinnost vyplývá a kde je povinnosti přesně uvedena a jaká je zde skartační lhůta?
Vydáno: 29. 01. 2024
  • Článek
Vím, že dnešní článek míří do Letního speciálu pro ředitele škol, kteří si v době jeho čtení (doufám) užívají zaslouženého odpočinku. Uzávěrka tohoto čísla je však na konci dubna a mě čeká další cesta s ČŠI k šetření stížnosti. Jednou ze slabin, na které při takových cestách do škol narážím, je spolupráce sborovny. Dnes se tedy chci podělit o své zážitky z cest, které mohou sloužit jako následováníhodné tipy, jak dobrou spolupráci ve sborovně ukázat i (nezvané) návštěvě.
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Česká školní inspekce přispívá ke zkvalitňování vzdělávací soustavy i příklady inspirativní praxe (PIP) a snaží se tak pomoci školám najít osvědčená řešení řady společných problémů. Spolupráce škol je pak zásadní téma, které Česká školní inspekce monitoruje u středních škol.
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Změny za období říjen 2022 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. poradenské služby ve školství Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.,...
  • Článek
Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 kromě jiného věnovala také problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků, nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat kvalitu péče o nadané a mimořádně nadané žáky. V srpnu 2022 pak Česká školní inspekce vydala samostatnou tematickou zprávu, která je k dispozici na www.csicr.cz. Následující text je shrnutím hlavních zjištění, závěrů a doporučení.
  • Článek
V červnu 2022 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti zcela nový metodický portál s názvem Kvalitní škola ( www.kvalitniskola.cz ). Cílem tohoto metodického portálu je maximální podpora škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení. Metodický portál je tedy základním zdrojem inspirací zejména pro vlastní hodnocení a poskytuje vedení škol a učitelům na jednom místě mnoho relevantních podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování.
  • Článek
V uplynulém školním roce 2021/2022 se Česká školní inspekce (dále ČŠI) mimo jiné zaměřovala také na problematiku hodnocení podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků základních a středních škol. Toto téma vnímá ČŠI dlouhodobě jako naléhavé a jeho význam se ještě umocnil i v kontextu sledování různých dopadů pandemie nemoci covid-19, která v uplynulých dvou letech významně zasáhla také vzdělávání a přímo jednotlivé školy a jejich žáky a která do značné míry negativně ovlivňovala vzdělávání i ve školním roce 2021/2022.
  • Článek
Ke konci školního roku 2021/2022 zpřístupnila Česká školní inspekce dvě nové webové platformy. První z nich představuje metodickou podporu pro vedení škol a učitele s cílem nabízet náměty k propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy a inspiraci pro zvyšování kvality vzdělávání (metodický portál Kvalitní škola). Druhá platforma pak navazuje na specifickou analytickou studii s názvem České školství v mapách a vizualizuje důležitá a různorodá vzdělávací data na úroveň jednotlivých okresů (platforma Vzdělávání v datech).
S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.
Vydáno: 31. 03. 2022