Správní řízení v SŠ

Jsme soukromé střední odborné učiliště, zřízené jako škola podle § 16 odst. 9 školského zákona, všichni naši žáci mají kombinovanou vadu a jsou přijímáni na základě doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení. Jedná se o žáky, u kterých shledáváme, že by bylo vhodné z důvodu jejich znevýhodnění prodloužení délky vzdělávání a rozložení učiva daného ročníku, pokud platné doporučení neobsahuje podpůrné opatření „Prodloužení délky vzdělávání“ dle vyhlášky č. 27/2016, se školským poradenským zařízením (SPC / PPP) prodiskutujeme, dodáme podklady ke zvážení přiznání tohoto podpůrného opatření a žák / zákonný zástupce doloží též žádost ke zvážení tohoto podpůrného opatření. ŠPZ vypracuje nové doporučení, včetně tohoto podpůrného opatření, žák je na konci 2. pololetí běžně hodnocen, numericky či slovně, dle IVP. Je v této situaci potřeba, aby dle § 66 odst. 2 školského zákona byla žákem / zákonným zástupcem podána písemná žádost a následně ředitelem školy vydáno vyhovující rozhodnutí, nebo se jedná o nadbytečný administrativní krok, vzhledem k tomu, že se jedná o podpůrné opatření stanovené v doporučení ŠPZ? V tuto chvíli tyto dva dokumenty procesujeme, ale samozřejmě, pokud by se jednalo o redundantní krok, rádi ho eliminujeme. V případě naší školy se např. v letošním roce jedná o zpracování celkem 17 takových žádostí a rozhodnutí. 
Vydáno: 03. 04. 2024
Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil systém a průběh přijímacích zkoušek na střední školy. Stále se konají v tolika kolech, kolik ředitelé škol potřebují pro obsazení všech míst. Jednotlivá kola však mají přesná pravidla, která doznala podstatných změn.
Vydáno: 20. 02. 2024
Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnil nejen způsoby podávání přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy, průběh tohoto řízení, ale také dost podstatně vydávání rozhodnutí, když tato novela nyní obsahuje úpravu zvláštní vůči zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 20. 02. 2024
Zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podstatně proměnil způsob podávání přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy. V důsledku této nové první úpravy je možné snadno zapomenout, že některé aspekty zůstaly stejné a že je třeba i nadále respektovat i jiné právní předpisy, jako například zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Vydáno: 07. 02. 2024
Cílem textu je shrnout důležité činnosti střední školy v únoru 2024, a to zejména v kontextu nových právních předpisů.
Vydáno: 01. 02. 2024
Metodiky i formuláře - přijímací řízení, přijímací zkoušky, digitalizace
Vydáno: 12. 01. 2024
Průběh správního řízení při přijímání ke vzdělávání ve střední škole, a to do prvního ročníku, v kontextu novelizovaných právních předpisů účinných od 1. 1. 2024.
Vydáno: 03. 01. 2024