Pedagogický proces

Čí je škola a kdo za ni zodpovídá? Podle legislativy především ředitel, ale zřizovatel často cítí, že minimálně politická zodpovědnost za školu jde za ním a často i stížnosti rodičů na školu končí u něj. Jakou roli má tedy zřizovatel hrát? Tato pracovní situace vysvětluje, co může dělat zřizovatel v pedagogické oblasti, aniž by zasahoval do kompetencí ředitele školy. 
Vydáno: 01. 02. 2024
Cílem textu je shrnout důležité činnosti střední školy v únoru 2024, a to zejména v kontextu nových právních předpisů.
Vydáno: 01. 02. 2024
Ve škole (ZŠ+SŠ) používáme pro komunikaci s žáky a zákonnými zástupci e-mail. Vzhledem ke zvyšující se citlivosti a agresivitě antispamových filtrů velkých poskytovatelů freemailových služeb a z tím i zvyšujícímu se počtu nedoručených emailů zvažujeme přechod na některé z řešení poskytovatelů služby hromadného rozesílání emailů. Všechny tyto služby ale požadují, aby v patičce mailu byla nabídka s možností odhlášení (unsubscribe), odvolávají se na to, že je to povinnost u všech obchodních sdělení a odmítají naše argumenty, že komunikace školy s žáky a zákonnými zástupci o průběhu vzdělávání obchodním sdělením není. Proto se chceme zeptat, do jaké míry, resp. za jakých podmínek se komunikace školy s žákem, resp. jeho zákonnými zástupci v rámci poskytování vzdělávání tomuto žákovi považuje za obchodní sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.? Rozumíme tomu, že pozvánky na akce školy, které jsou otevřené všem a na kterých se škola prezentuje, by se za obchodní sdělení považovat mohly. Ale třeba pozvánku na třídní schůzku, informaci o třídním výletu, žádost o schůzku kvůli prospěchu či chování žáka a podobnou komunikaci nelze podle našeho názoru za obchodní sdělení považovat. Komunikace školy s rodiči e-mailem je v našem případě opřena o smlouvu o vzdělávání (jsme soukromá škola), nicméně podle našeho názoru by mělo stačit, že je e-mail uveden jako komunikační kanál ve školním řádu. Nebo to tak není? V každém případě jde možnost odhlášení z odběru proti smyslu využívání takového kanálu. Vzhledem k tomu, že na toto téma (komunikace školy a antispamový zákon) nelze nikde najít žádné informace, prosíme o obecnější odpověď, která bude užitečná i ostatním školám. Např. upřesnění, kde vede hranice, za jakou už se o obchodní sdělení jedná; jestli je rozdíl mezi druhem školy (MŠ, ZŠ, SŠ), jestli je významná právní forma školy (p.o., z.ú., s.r.o. ...) nebo zřizovatel (veřejná, soukromá, církevní). Pokud je důležité mít smluvně podchycený souhlas žáků, resp. zákonných zástupců s emailovou komunikací, prosíme o uvedení příkladu takové formulace. Předem díky za odpověď.
Vydáno: 29. 01. 2024
 • Článek
Pedagogové mohou být hybateli reformy vzdělávání, a když nejsou, není ani reforma. Úlohou pedagogického vedení je vytvářet podmínky pro to, aby ve škole i mezi školami probíhalo společné profesní učení jako hlavní nástroj trvající reformy. Série textů na toto téma nyní pokračuje vysvětlením principů, na kterých stojí účinné společné profesní učení. Výzkumy opakovaně potvrzují, že právě profesní učení, do kterého se se svými učiteli aktivně zapojuje i ředitel, nejvíce zlepšuje vzdělávací výsledky a spokojenost žáků ve škole.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Máme za sebou pět částí našeho seriálu o hospitacích a možná se zdá, že už bylo téměř vše napsáno. Jenže jsme teprve v polovině a věřte, že i ve zbývajících pěti částech se dozvíte, co vaši nadřízení v hodinách sledují. Dnes se konkrétně zaměříme na individuální přístup a hodnocení žáků.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Článek je zacílen na popis nových a důležitých standardních činností mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2023/2024. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 01. 2024
 • Článek
Článek je zacílen na důležité činnosti základní umělecké školy ve druhém pololetí školního roku 2023/2024 v kontextu změn právních předpisů. Jestliže se činnost týká základní umělecké školy pouze určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 01. 2024
Ve školském zákoně se uvádí: „Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.“ Znamená to, že jako ředitel mohu určit takovým žákům termín např. do 31. 3. pro splnění podmínek klasifikace, a pokud to nestihnou, jsou neklasifikováni a toto hodnocení se objeví i na vysvědčení za 1. pololetí? Má tato situace vliv na připuštění žáka maturitního ročníku k maturitě, který za 1. pololetí nebude klasifikován, ale druhé pololetí řádně uzavře?
Vydáno: 10. 01. 2024
Může probíhat vzdělávání předškoláků v jiném prostoru než v mateřské škole? V nynější lesní mateřské škole, kam jsem nastoupila jako ředitelka v prosinci, tuto praxi mají (mají i v provozním řádu). Pokud je toto možné, za jakých podmínek? Nemají smlouvu se ZŠ, kde toto vzdělávání probíhá, nemají smlouvu s učitelem, který toto vzdělání provádí, portfolio z tohoto vzdělávání není. Žádným způsobem není určeno, jak a kdo děti na vzdělávání převádí, ani ve které dny toto vzdělávání probíhá. Co všechno je potřeba, pokud vzdělávání předškoláků má probíhat mimo LMŠ? Do školky dochází i děti, které mají 2, anebo 3denní docházku, tedy se tohoto vzdělávání neúčastní.
Vydáno: 08. 01. 2024
 • Článek
Někdy si říkám, zda by školám pomohlo, kdybychom měli o jeden jednovětý 1) zákon navíc. Mohl by znít nějak takto: „Učitel má právo vést se žákem pedagogický rozhovor.“ Možná by tím ubyly diskuse na téma „rodič si to nepřeje, tj. já s tím žákem prostě mluvit nebudu“, nicméně „potřeboval bych nějaké tipy, aby se zlepšila atmosféra ve třídě a žáci byli schopni spolupracovat“.
Vydáno: 14. 12. 2023
 • Článek
Je toho tolik, co se může během hospitace sledovat! Některé věci jsou dobře viditelné, jiné jsou tak trochu schované, a přesto velmi důležité. A v dnešní části se zaměříme na právě takové dvě odlišně uchopitelné položky, kterými jsou komunikace a motivace.
Vydáno: 14. 12. 2023
 • Článek
V celé současné záplavě přijatých či ještě nepřijatých školských předpisů (vyhláška o hygienických požadavcích, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce) nějak zapomínáme na to zásadní a rozhodující: do školy chodí děti a ty se musí učit v bezpečném a podnětném prostředí. Přestože tento článek vychází z mé dřívější úvahy, nemusím na něm ve světle stávajících křiků, ať už v parlamentu, či na sociálních sítích, příliš mnoho měnit. Všichni ti za řečnickým pultíkem nebo u klávesnice nějak nechápou, že dítěti, které sedí ve školní lavici, jsou všechny tlachy naprosto fuk.
Vydáno: 14. 12. 2023
 • Článek
Ministerstvo školství připravilo schválila Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023–2027, tedy plán aktivit pro druhou třetinu realizace Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Dokument je nejen výchozím pracovním plánem pro samotné ministerstvo, ale také pro plány jednotlivých krajů a přináší i doporučení pro vedení škol.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Publikujeme netradičně pojatou recenzi knihy Jana Vody Jaký leader chcete být?, kterou jsme pokřtili na konferenci Škola jako místo setkávání v rámci programu sekce Pedagogický lídr.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o platu a jeho složkách a dnes se podíváme na to, jak je to s přímou a nepřímou pedagogickou činností.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Škola se mírně rozšířila a bylo možné přijmout novou administrativní sílu, nastoupila mladá, příjemná a kvalifikovaná žena. Na začátku se všichni dohodli, že náplň práce konkretizují později, až bude jasné, které úkoly převezme a co bude nejvhodnější pro ni i školu. Začala tedy pracovat. Ukázala se jako velmi schopná, výkonná a ochotná a postupně se vžilo rčení „to by mohla udělat Monča“. Po pár měsících lítala Monča doslova sem a tam a nevěděla, kdo všechno ji úkoluje, komu se vlastně zodpovídá a co vlastně všechno dělá.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Cílem článku je popsat a okomentovat důležité činnosti školní jídelny v průběhu 2. pololetí školního roku 2023/2024. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny). V případě, že se činnost týká pouze školních jídelen určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 12. 12. 2023
Řízení pedagogických procesů je součástí řízení školy jako celku (jako právnické osoby)
Vydáno: 05. 12. 2023
Matka žáka dala škole plnou moc s poskytováním údajů (prospěch, výchovná opatření apod.) o jejím dítěti pro svého přítele. Stačí to, nebo je potřeba souhlas i druhého zákonného zástupce (otce dítěte)? 
Vydáno: 28. 11. 2023
Novely právních předpisů, opatření obecné povahy ovlivňující činnost výchovného poradce ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
Vydáno: 21. 11. 2023