Rejstřík škol a školských zařízení

Připravujeme stěhování školy do nového rekonstruovaného objektu. Předpokládáme, že bude připraven na září 2024. Do kdy musíme požádat o změnu v rejstříku škol, abychom mohli v září v objektu začít ihned fungovat? Žádost můžeme podat až po kolaudaci. Ta by měla být až na jaře 2024.
Vydáno: 17. 05. 2023
  • Článek
Uvažuje-li se o zřizování středního článku1) (např. podpory MŠMT), je nezbytné mít dobrý přehled o středních článcích, které už v našem fragmentovaném a decentralizovaném systému existují. Jedním z takových středních článků jsou obce, v nichž specifickou kategorii představují obce s rozšířenou působností (ORP). Proto bylo za účelem vytvoření přesnější představy o činnostech a kapacitách obcí zřizujících školy provedeno na jaře a začátkem léta 2021 online dotazníkové šetření, v rámci něhož byly osloveny všechny obce zřizující školy včetně zástupců ORP z útvarů, které mají ve své gesci školství („odbor školství“). Tento článek se zaměřuje na personální kapacity ORP a vytíženost kapacit typizovanými činnostmi.
Vydáno: 20. 09. 2022
Právní předpisy, formuláře, metodické materiály zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, v platném znění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšné společnosti materiály MŠMT – tiskopis a přílohy A, B, C, D, E, dostupné z https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/formulare-zadosti-1 stanovisko ředitele legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 6. 2001 čj. 349/01-L, které bylo zveřejněno ve Zprávách Ministerstva financí ČR – číslo 4 ročník 2001 informace o postupu při založení nové školy (školského zařízení) č. j. MSMT-12107/2016-7; dostupné z https://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Jak_zalozit_skolu/Informace_o_postupu_pri_zalozeni_nove_skoly_listopad_2016.pdf zápis do rejstříku škol a školských zařízení (pro všechny právnické osoby bez rozdílu zřizovatele). Dostupné z: https://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Jak_zalozit_skolu/Zapis_do_rejstriku_skol.pdf
 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení je upraven v ustanoveních § 150 a § 151 školského zákona. 
Vydáno: 01. 11. 2019
Zápis změny v údajích zapsaných ve školském rejstříku upravuje § 149 školského zákona. Proces vyřizování žádostí se liší v závislosti na údaji, jehož se změna týká. Žádosti o zápis nového oboru vzdělání, navýšení počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole a v oboru vzdělání a zápis nového místa poskytovaného vzdělávání, je nutné podat v zákonném termínu, tedy do 30. 9. na následující školní rok. 
Vydáno: 01. 09. 2019
Školský rejstřík se skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. 
Vydáno: 01. 04. 2019