Odměňování zaměstnanců

Může mít zástupce ředitele školy nadúvazkové hodiny?
Vydáno: 16. 03. 2023
Jsme základní škola (příspěvková organizace - zřizovatel město) a dobu školních prázdnin jsou naplánovány rozsáhlejší stavební úpravy přímo v kuchyni školní jídelny. Jelikož se jedná o plánovanou překážku, je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnancům náhradní práci. Jak postupovat, když zaměstnanec tuto práci odmítne?
Vydáno: 17. 02. 2023
Může mít ředitel školy nadúvazkové hodiny a jak mu jsou propláceny? Např.: Ředitel školy má mít podle nařízení vlády úvazek 2 hodiny. Z organizačních důvodů si musel dát do úvazku 4 hodiny. Budou mu propláceny jako nadúvazkové?
Vydáno: 12. 01. 2023
Příspěvková organizace zřízená obcí - mateřská škola. 1) Jak zaúčtovat čerpání mezd z fondu odměn u příspěvkové organizace. Jedná se o mzdy nad limit. Běžné zaúčtování je: 521 MD plus odvody na účtech 5xx zdravotní, sociální z účtu 331, 336. Bude čerpání z fondu odměn na účtech 414/648? Např. mzdy z fondu: 521/331 200 Kč a fond 414/648 200 Kč. Odvody sociální a zdravotní půjdou klasicky z provozních peněz bez čerpání z fondu, je tomu tak? Pouze částka na účtu 521 bude kryta fondem? 2) Je nutné mít na běžném účtu (máme pouze účet FKSP a běžný bankovní účet) částku, která pokryje fond odměn, tj. musíme disponovat prostředky (peněžními či finančními (pohledávky), abychom případně fond mohli využít? 
Vydáno: 09. 01. 2023
Vydáno: 01. 01. 2023
  • Článek
  Poradna: Přítomnost vyučujícího na pracovišti Mgr. Martin Kaplán Učím na soukromé SŠ, a protože mi některé praktiky vedení nepřipadají úplně v pořádku, moc by mi pomohly odpovědi na následující...
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Začátek nového kalendářního roku nebo začátek druhého pololetí školního roku je často okamžikem, ke kterému se mění, aktualizují interní předpisy školy nebo školského zařízení. Cílem článku je usnadnit školám uvedenou činnost a popsat ustanovení organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, školního řádu a vnitřního řádu vyžadující zvýšenou pozornost, a to z důvodu nové právní úpravy nebo častých pochybení v dané oblasti. Článek je určen pouze pro školy nebo školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Za dveřmi ředitelny se často odehrávají nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Správné zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy je problém, se kterým se potýká většina škol. V tomto článku vysvětlím, co je pro správné zařazení do platové třídy rozhodné a jak by měl zaměstnavatel při zařazení do platové třídy postupovat.
Vydáno: 23. 08. 2022
Vydáno: 01. 09. 2022
Vydáno: 01. 09. 2022
Je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Slouží k překlenutí krátkodobé, indispozice zaměstnance v práci, v případech, kdy zaměstnanci nevzniká překážka v práci na jeho straně.
Vydáno: 16. 09. 2021
Údaj o mzdě anebo o platu ve spojení s konkrétním zaměstnancem, který je identifikován anebo je alespoň identifikovatelný ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení (GDPR), je také osobním údajem. I když výše platu nebo mzdy není povinným obsahem pracovní smlouvy podle § 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, bývá zpravidla jedním z ujednání, pokud tato výše není stanovena v samostatném dokumentu - tzv. platovém výměru. Tyto dokumenty jsou pak podle § 316 odst. 1 zákoníku práce obsahem osobního spisu, do kterého mají právo nahlížet mj. toliko vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni.
Vydáno: 08. 04. 2021
Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací návrh, na němž se spolupodílelo MŠMT. Nová pravidla mají nabýt účinnosti až od nového roku.
Vydáno: 06. 04. 2021
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.  Aktualizace provedená v srpnu 2019 rozšiřuje text výkladu zejména s ohledem na odměňování a vykazování činností podporovaných z tzv. šablon. Výklad byl také doplněn o text k platovému zařazení vedoucích pedagogických pracovníků.
Vydáno: 16. 02. 2021
Tato problematika je upravena v zákoně č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V něm je očkování proti nemoci covid-19 koncipováno jako očkování dobrovolné. Pokud zákon neukládá povinnost podrobit se očkování, nemůže tuto povinnost stanovit ani zaměstnavatel svým zaměstnancům. Zaměstnavatel totiž nemůže zaměstnancům ukládat povinnosti nad rámec zákona.
Vydáno: 17. 01. 2021
přímá pedagogická činnost činnost související s přímou pedagogickou činností překážky v práci „přespočetná hodina“
Vydáno: 01. 04. 2020