Hodnocení školy

Co dělat při pochybách o kvalitě či postupu školy? Kontrolovány mohou být veškeré aktivity hrazené z veřejných prostředků. Každá škola provádí autoevaluaci, vypracovává výroční zprávu a dále školu hodnotí i ČŠI.
Vydáno: 29. 03. 2024
Máte k dispozici nějaký vzor pro autoevaluci v podmínkách malotřídní školy s prvním stupněm a mateřskou školou? 
Vydáno: 09. 01. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
Vydáno: 01. 10. 2023
  • Článek
Možná si vzpomenete na příběh, který v roce 2018 obletěl republiku. Byl o Medě, žákyni třetí třídy, která ve výtvarné výchově dostala za obrázek hada čtyřku. Na tom by nebylo asi nic až tak zvláštního, to se v českém školství nejspíš stává denně. Bohužel. Učitel v samozvané roli arbitra vnímání krásna a estetična hodnotí a známkuje. Had nehad. Snaha nesnaha. U novinářů a později i široké veřejnosti ale zarezonoval tento příběh díky Peteru Chvojkovi. Vysokoškolskému učiteli a otci Medy, který se své dcery zastal. A otevřel diskusi ohledně známkování estetickovýchovných předmětů. Když si na internetu do vyhledávače zadáte jeho jméno či nadpis článku Umí Meda hada?, najdete spoustu souvisejících textů i přesný popis toho, co se tenkrát stalo. Mě zajímalo, jak se má Meda a její tatínek dnes. A jaký řetězec událostí se od oné dostatečné známky udál. Anebo také ne.
Vydáno: 23. 09. 2022
  • Článek
V červnu 2022 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti zcela nový metodický portál s názvem Kvalitní škola ( www.kvalitniskola.cz ). Cílem tohoto metodického portálu je maximální podpora škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení. Metodický portál je tedy základním zdrojem inspirací zejména pro vlastní hodnocení a poskytuje vedení škol a učitelům na jednom místě mnoho relevantních podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování.
Právní vymezení: § 12 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.
Vydáno: 23. 03. 2021
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2019-2020 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021, dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2020-2021 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019, dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(2)
Distanční vzdělávání má oproti běžné výuce mnohá specifika. Jedním z úkolů, před nimiž vedení škol stojí, je ubezpečovat se průběžně a trvale, že v daných podmínkách poskytujeme žákům maximum vzdělávacích podnětů k osvojení školního kurikula. Zatímco učitelé se denně v první linii utkávají s problematickou realitou, vedení školy jim musí poskytovat bezpečné zázemí a příležitost ke zdokonalování. Virtuální hospitace, když se dobře uchopí, k tomu může být vysoce efektivním nástrojem.
Vydáno: 01. 04. 2020
Autoevaluace nebo vlastní hodnocení? V některých pramenech jsou slova užívána jako synonyma, někde je autoevaluace chápána více systematicky a celostně. V běžné školní praxi není tak důležité akademické rozlišení jako prostý význam tohoto procesu, který přináší cenné informace zejména těm, kteří ji provádějí. Základní rozdíl v pojetí obou pojmů je v plánování a časovém vymezení. Na rozdíl od hodnocení, které může být nahodilé a týká se pouze uplynulých dějů, je evaluace činnost systematická, plánovaná a spojující budoucnost školy s její reflektovanou minulostí. Právě tímto spojením časových rovin, které nepojmenovává pouze minulost školy, ale pomáhá jejímu dalšímu rozvoji, je autoevaluace pro školu potřebná a autoevaluační aktivity nelze nahradit jinými činnostmi či zdroji informací. Navíc spojením autoevaluace (vnitřní pohled) a evaluace či hodnocení (vnější pohled ČŠI či zřizovatele) získáme velice plastický pohled na činnost konkrétní školy. Aktéři autoevaluace jsou samotní pracovníci školy od ředitele přes střední management až po ostatní pracovníky školy. Jen na nich totiž záleží, jak bude autevaluace plánovaná, realizovaná i reflektovaná, jak vážně ji budou všichni brát a hlavně – jak s ní a získanými výsledky budou dále pracovat.
Vydáno: 01. 03. 2020
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 
Vydáno: 25. 10. 2018
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek schválil po projednání v 26. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015.
Vydáno: 28. 07. 2014