IVP

Je možné povolit IVP žáků střední školy, pokud o něj žádá z důvodu účasti na dopoledních sportovních trénincích ve fotbale, ale nejedná se o reprezentaci ČR?
Vydáno: 30. 08. 2023
  • Článek
V návaznosti na příspěvek v minulém čísle Školního poradenství v praxi se tentokrát zaměříme na aplikaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP) u žáků s mentálním deficitem.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedno z podpůrných opatření, která doporučují a specifikují podle konkrétních potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jednotlivá školská poradenská zařízení (ŠPZ – PPP nebo SPC).
Vydáno: 13. 12. 2022
Právní předpisy, judikatura, formuláře, metodické materiály
Vydáno: 21. 02. 2021
Právní předpisy, informace, judikatura
Vydáno: 04. 02. 2021
Cílem textu je shrnout obsah novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, který souvisí s poskytováním podpůrných opatření.
Vydáno: 02. 02. 2021
Individuální vzdělávací plány (díle IVP) tvoříme v souladu s paragrafem 16 školského zákona a dále na základě pokynů a doporučení uvedených ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění (k 31. 8. 2017 vešly v platnost některé změny, je možné, že další aktualizace budou platit také od následujících školních roků). IVP vždy vzniká na základě doporučení ze školského poradenského zařízení. Podle nové legislativy je nárokové, což znamená, že jakmile školské poradenské zařízení vydá pokyn k jeho vypracování, je povinností školy ho vytvořit. V současné době ovšem také platí, že žáci mohou mít přiznaná podpůrná opatření jakéhokoli stupně, ale není řečeno, že se IVP musí vytvořit.
Vydáno: 20. 06. 2018
Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
Vydáno: 30. 05. 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje při využití Individuálního výchovného programu jednotný postup při řešení rizikového chování žáků, který je popsán v metodickém doporučení MŠMT. Tento materiál byl zpracován v souvislosti s rostoucími výchovnými problémy ve školách, přičemž je třeba si uvědomit, že řešit přestupky v chování žáků je nutné zejména ve vztahu k požadavkům kladeným na vzdělání každého jedince i vzhledem k očekávané efektivitě vzdělávacího systému. Školy i rodiče v mnoha případech nevědí, jakým způsobem mají postupovat a při neřešení výchovných problémů dochází k jejich eskalaci, což ještě více ztěžuje situaci na školách.
Vydáno: 18. 12. 2013
Individuální vzdělávací plán je právní nástroj (právní institut), který zajišťuje žákům základní školy a střední školy a studentům vyšší odborné školy úpravu organizace vzdělávání, obsahového a časového rozvržení, speciálně upravené pedagogické metody.
Vydáno: 11. 08. 2013
Z doslovného znění školského zákona vyplývá, že podle individuálního vzdělávacího plánu se mohou vzdělávat pouze žáci (tj. žáci základní školy a střední školy, resp. konzervatoře) a studenti (tj. studenti vyšší odborné školy) (viz § 18 školského zákona).
Vydáno: 11. 08. 2013
Některé výchovné či vzdělávací problémy již mohou mít své závažnější příčiny ve vývoji, zdravotním stavu nebo sociálním původu dětí a je zapotřebí, aby těmto dětem byla věnována zvláštní pozornost a péče při vzdělávání.
Vydáno: 20. 02. 2013