Individuální vzdělávací plán v základní škole

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální výchovný plán
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Adaptační koordinátor
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a žáci s SVP

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Zrušení IVP žáka střední školy
Kvalifikace učitelky ZŠ
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Kariérový poradce na ZŠ
Přijetí cizince do základní školy
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
IVP
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vzory