Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Související dokumenty

Pracovní situace

Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Poradna

Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Prodloužení zkušební doby
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
IVP
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Individuální vzdělávání
Úvazek asistenta
IVP
Pomůcky
Platová třída
Pracovní smlouva
Asistent pedagoga, pedagog
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zrušení IVP žáka střední školy
Asistent v roli třídního učitele
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
248/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání