Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Vydáno:

Tematická zpráva

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Tematické zprávy České školní inspekce
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Tematické zprávy 2015/2016
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Výroční zprávy České školní inspekce
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Informační bulletin České školní inspekce
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Asistent pedagoga, pedagog
Asistent v roli třídního učitele
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)