Primární prevence rizikového chování

 • Článek
Více než polovina žáků má problémy se spánkem, někteří spí v týdnu jen 5–6 hodin. Třetina žákyň se za posledních 12 měsíců sebepoškodila, nejčastěji propichováním nebo řezáním kůže. To jsou nová unikátní data, která přinesl rozsáhlý výzkum v Ústeckém kraji.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Ráda bych na předchozí texty o systémovém a víceúrovňovém zajišťování logopedické intervence ve školství navázala aktuální problematikou kvalifikace odborných pracovníků v oblasti logopedie ve školství s ohledem na účinnost novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2023 Sb. účinném od 1. 9. 2023. Než se však otázkou odbornosti a kvalifikace logopedů ve školství budeme blíže zabývat, je třeba ještě uvést na pravou míru terénem neustále rezonující nepravdy o školské logopedii.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
V roce 2023 jsme se ve školním poradenství stále vypořádávali s velkými, dějinotvornými, globálními událostmi a procesy z let předchozích. Jejich dopady budou ovlivňovat duševní zdraví celé populace i nadále a nejspíše neumíme důsledky, třebas „jen“ v této oblasti, ani předvídat. A jako v každém roce jsme se také setkali s novými „malými“ riziky, především v oblasti užívání látek.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Za posledních pět let jsem byla coby externí odborník několikrát přizvána k prošetřování stížnosti, která byla na školu podána v souvislosti s jejím postupem při šetření podezření na šikanu. V tomto článku se budu zabývat třemi nejčastějšími omyly, na které jsem v navštívených školách narazila. A to s cílem uchránit žáky před tím, že jim bude ve školách ubližováno, a vás pedagogy před tím, že se v datové schránce vašeho zřizovatele objeví výsledek šetření stížnosti se závěrem „stížnost byla vyhodnocena jako důvodná“.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
Blanka Hniličková je učitelka základů společenských věd na Gymnáziu Arabská v Praze 6, která hledá pro své studenty různé možnosti, jak jim zprostředkovat propojení školy s reálným světem budoucího uplatnění na trhu práce – v podnikání i zaměstnání, tam, kde budou cítit naplnění svých potřeb a budou se moci realizovat. Blanka už od roku 2017 pravidelně začleňuje do výuky různé neformální programy a jedním z nich je vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT, kterým na gymnáziu prošly už stovky studentů.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Žákovská mediace nabízí sadu nezpochybnitelných přínosů, zároveň vytváří řadu nároků a výzev pro pracovníky školy a její kulturu. Vedle systémového řešení, ve kterém je mediace součástí procesů celé školy, je možné žákům mediační techniky nabídnout i v odlehčené variantě formou posilování komunikačních kompetencí.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Společně s podporou osvojování znalostí a dovedností v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů by škola měla u studujících posilovat odolnost (resilienci), wellbeing a pozitivní sociální postoje. K tomuto cíli mohou přispět výzkumně ověřené programy, které se zaměřují na rozvoj personálních a sociálních dovedností, protože cílené poskytování příležitostí k sociálnímu a emočnímu učení je považováno za klíčovou součást pedagogické práce.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Žáků závislých 1) na technologiích přibývá, nadměrným užíváním technologií jsou více ohroženy dívky. Žáci se v kyberprostoru setkávají s různými riziky a užívání technologií jim přináší problémy v každodenním životě.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Článek shrnuje obvyklé činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to činnosti od února do června 2024. Dále upozorňuje na očekávané novely právních předpisů, které musí brát v potaz výchovný poradce při poskytování informací o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Již třetím rokem funguje studentský vzdělávací projekt Kamdu (donedávna s názvem KudyKampus), který se snaží pomáhat mladým lidem mezi 14 a 26 lety najít směr v kariéře i v životě. Svou činnost realizuje především prostřednictvím jednodenních workshopů s profesionály z různých odvětví a konzultací s osobním koučem.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Přinášíme vám další díl seriálu o dětech, které začaly svoji životní dráhu rovnou s nějakou náloží komplikací. Ať už jim zátěž přinesly okolnosti a prostředí, do kterého se narodily, nebo nějaký vrozený handicap, musejí od počátku bojovat o své místo na světě.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Škola má možnost podporovat duševní zdraví či wellbeing dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce a zároveň je wellbeing důležitou součástí vzdělávacího procesu. Náš pohled při práci ovlivnilo mimo jiné učení J. A. Komenského, kde nás oslovuje myšlenka rozvoje lidskosti, a učení A. Adlera, zejména potřeba porozumět prožívání a posilovat zdroje, dodávat odvahu. Chceme sdílet, jak podporujeme pedagogy, aby uměli s tímto konceptem nakládat, a jaké je naše další směřování.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Dnešní článek je věnován zamyšlení nad situací, kdy je šikana odhalena a šetřena v závěrečných ročnících základní školy. Zatímco postup při řešení šikany zůstává týž, ať se jedná o druháky, či osmáky, práce se třídou „poté“ je v ideálním případě rozdílná. A to právě s ohledem na počet let, kdy je nutno takovou třídu ještě udržet pohromadě.
Vydáno: 12. 12. 2023
 • Článek
Opakuje se to s železnou pravidelností – škola obdrží podnět na nevhodné chování žáků, vaši kolegové situaci uchopí příkladně, pod vedením metodika prevence šetří v souladu s Metodickým pokynem1) a dospějí k závěru, že se jedná o šikanu. Je svolána výchovná komise s rodiči žáka, který ubližoval, a vy jste pochopitelně jejím členem. A přichází vaše hvězdná chvíle – vysvětlit rodičům, že jejich dítě bude potrestáno v souladu se školním řádem té samé školy, která mu toto jednání umožnila. Jak se této role co nejlépe zhostit?
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
V letech 2020–2022 realizovala Schola Empirica pilotní ověření programu proti šikaně KiVa. Výsledky ukázaly, do jaké míry souvisí úspěšnost implementace programu s přípravami a schopností si efektivně poradit se zátěží, kterou zavádění komplexních programů provází. Téma organizačních dovedností nebo řízení změn se projevuje jak nepřímo – ve spolupráci s dalšími učiteli a jejich pozitivními nebo negativními postoji, tak v míře zvládání jednotlivých kroků implementace. Řešení spočívá nejen na straně učitelů a vedení školy, ale i v samotném nastavení programu.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Alkohol se po „covidové“ přestávce vrátil, na vzestupu jsou nové látky a zneužívání léků. Dívky se v užívání návykových látek (včetně alkoholu) vyrovnají chlapcům. V třídních kolektivech se nadále vyskytuje ubližující chování, útoky a šikana. Žáci se s těmito fenomény ale setkávají méně často než dříve.
Vydáno: 24. 10. 2023
V současné době se školy stávají místem, kde probíhá nejen vzdělávání, ale bohužel i různé konfliktní situace. Ačkoliv mnoho z těchto situací není život ohrožujících, mohou mít negativní dopad na psychiku a pohodu jak učitelů, tak žáků. Je důležité mít jasný a efektivní postup, jak řešit takové situace, abychom minimalizovali jejich dopady a zajistili bezpečné a podporující prostředí pro všechny zúčastněné.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Duševní zdraví a mobilní aplikace. Dvě různorodá témata, která se ale v současné době protínají. Společenské a ekonomické události, ať už je to pandemická situace, válka na Ukrajině, či energetická krize a nárůst inflace, prohloubily problém, který se v České republice ukazuje již delší dobu. Počet lidí, kteří potřebují pomoc odborníků kvůli svému zhoršujícímu se duševnímu zdraví, neustále stoupá. Ordinace psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů však na tyto rostoucí potřeby neumějí reagovat, nemají kapacity a nestíhají. S postupným rozvojem technologií se ovšem aktuálně dostává do popředí nová dostupná možnost prevence i podpory duševního zdraví – mobilní a webové aplikace. Aktuálně v Česku existuje několik aplikací (Nepanikař, Kogito, digitální deník VOS) či webových stránek (Terap.io, Opatruj.se), které se zaměřují nejen na zmíněnou prevenci, ale také na zklidnění v akutní krizi, meditaci či mindfulness. Využívání těchto aplikací žáky a studenty roste.
Vydáno: 19. 09. 2023
 • Článek
Cílem programů zaměřených na řešení šikany ve školách je zejména potlačení projevů šikany a viktimizace. Měření míry šikany nebo viktimizace i přes svou důležitost není jediným ukazatelem, který napovídá, nakolik je intervence ve škole úspěšná. Komplexní programy proti šikaně, jako je KiVa, na to myslí a svými aktivitami se věnují širším vztahům ve třídě nebo sounáležitosti s třídním kolektivem.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Ve Speciálu pro MŠ 6/2022 jste se mohli dočíst o projektu Kyberpohádky. Od té doby jsme nejen dokončili pilotní projekt, do kterého se zapojilo 11 mateřských škol z celé České republiky, ale zorganizovali jsme i několik setkání pro děti a učitele a dokončili další metodické listy pro práci s Kyberpohádkami.
Vydáno: 23. 05. 2023