Primární prevence rizikového chování

 • Článek
Cílem programů zaměřených na řešení šikany ve školách je zejména potlačení projevů šikany a viktimizace. Měření míry šikany nebo viktimizace i přes svou důležitost není jediným ukazatelem, který napovídá, nakolik je intervence ve škole úspěšná. Komplexní programy proti šikaně, jako je KiVa, na to myslí a svými aktivitami se věnují širším vztahům ve třídě nebo sounáležitosti s třídním kolektivem.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Ve Speciálu pro MŠ 6/2022 jste se mohli dočíst o projektu Kyberpohádky. Od té doby jsme nejen dokončili pilotní projekt, do kterého se zapojilo 11 mateřských škol z celé České republiky, ale zorganizovali jsme i několik setkání pro děti a učitele a dokončili další metodické listy pro práci s Kyberpohádkami.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Iveta Hrůzová a Miroslava Pašková jsou koordinátorky finského programu prevence šikany a případné intervence KiVa1) na ZŠ v Nečíni a ZŠ Nad Přehradou v Praze. Zastávají zde rovněž roli školních metodiček prevence. S programem se setkaly díky zapojení jejich škol do pilotního testování programu KiVa v ČR, které v letech 2020–2022 zrealizovala organizace Schola Empirica, z. s. V současné době za sebou mají dva roky implementace programu.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
V předchozích číslech jsme vám představili metodický soubor Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience, zkráceně RRRR, který Society for All (SOFA) tento školní rok pilotuje na několika základních a středních školách. Od dalšího školního roku bude poskytnut školám jako inspirace, jak systematicky podpořit socioemoční učení a wellbeing žáků. V tomto článku se zaměříme na šestou tematickou oblast metodik s názvem Vyhledání pomoci.
Vydáno: 18. 05. 2023
 • Článek
Postoje jsou jednou z klíčových složek zkoumání v psychologii. Obsahují jak kognitivní, tak emoční složku. Souvisí s tím, jak vnímáme různé situace a jak se v nich chováme. Postoje vůči šikaně se mohou vztahovat k chování agresorů, obětí nebo přihlížejících. V programu proti šikaně KiVa jsou postoje sledovány u žáků i učitelů. U žáků jsou měřeny postoje k šikaně samotné. Podobně je měřeno i to, nakolik žáci vnímají, že jejich učitel tento pohled sdílí. Jsou to ale zejména výpovědi učitelů, které poukazují na to, že jednou z hlavních výzev programů proti šikaně je jejich působení na postoje učitelů nebo rodičů.
Vydáno: 19. 04. 2023
 • Článek
Iveta Hrůzová a Miroslava Pašková jsou koordinátorky finského programu prevence šikany a příslušné intervence KiVa1) na ZŠ v Nečíni a ZŠ Nad Přehradou v Praze. Zastávají zde rovněž roli školních metodiček prevence. S programem se setkaly díky zapojení jejich škol do pilotního testování programu KiVa v ČR, které v letech 2020–2022 zrealizovala organizace Schola Empirica, z. s. V současné době za sebou mají rok a půl implementace programu.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Nové konopné látky zažívají boom. Želé bonbony nebo sušenky s drogou si zatím mohou legálně koupit i děti. Marihuana v současnosti patří mezi nejrozšířenější návykové látky v ČR. Ačkoli je výroba či prodej drogy obsahující více než 1 % hlavní účinné látky THC nelegální, prodejci využívají skulinek v zákoně a uvádí na tuzemský trh produkty z konopí obsahující zatím méně známé kanabinoidy CBD nebo HHC. I když bezpečnost těchto látek je přinejmenším sporná a v případě HHC se účinky dokonce blíží návykovému THC, na tyto látky se dosud nevztahuje téměř žádná právní regulace, takže si je mohou bez omezení koupit i mladiství a děti.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Přenos metodiky do českých škol provázely přísné požadavky Finů, změna oblečení i čekání na finance. Egle Havrdová dlouhodobě usiluje o rozvíjení programu KiVa v českých školách. Tvrdí, že šikana je přirozený jev a nemusí být strašákem, když se s ní naučíme pracovat.
Vydáno: 18. 04. 2023
 • Článek
Programů, které si kladou za cíl šikanu na školách účinně řešit, existuje celá řada a mnohdy je těžké z nich vybrat ten správný. Přesto lze do značné míry říci, které programy jsou účinnější než jiné. Jsou to programy, které spoléhají namísto dojmů na empirické ověření, výzkum a data. Ty nejenže umožňují dlouhodobě zjišťovat, zda samotná intervence vede k měřitelným rozdílům v šikaně a viktimizaci, ale především poskytují možnost se tématu systematicky a v nepřehlédnutelném měřítku v dané škole věnovat. Vyhodnocování účinnosti programů proti šikaně přibližujeme na naší zkušenosti s finským programem KiVa, který jsme ověřovali v letech 2020–2022.
Vydáno: 21. 03. 2023
 • Článek
Iveta Hrůzová a Miroslava Pašková jsou koordinátorky finského programu prevence šikany KiVa1) na ZŠ v Nečíni a ZŠ Nad Přehradou v Praze. Zastávají zde rovněž roli školních metodiček prevence. S programem se setkaly díky zapojení jejich škol do pilotního testování programu KiVa, které v letech 2020–2022 zrealizovala organizace Schola Empirica, z. s. V současné době za sebou mají rok a půl implementace programu.
Vydáno: 20. 03. 2023
 • Článek
KiVa je komplexní celoškolní program prevence a intervence v oblasti šikany, který školám poskytuje nástroje a učí je dovednosti, jak lze řešit šikanu a jak udržitelně předcházet šikaně vlastními silami. Předchozí školní rok proběhl pilotní projekt ověřování účinnosti ve 24 českých školách, od příštího školního roku 23/24 se do programu mohou zapojit další školy. Co na program po více než roce implementace říkají čeští učitelé, jak je program úspěšný a s jakými výzvami se při zavádění programu setkali?
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Opatření směřující k distanční výuce během pandemie změnila některé vzorce chování dětí i dospívajících. Také zneužívání návykových látek žáky a studenty ve školním prostředí a vnášení takových látek do tohoto prostředí doznalo po návratu do škol a školských zařízení v postcovidové době výrazných změn. Jednou z nejmarkantnějších je zneužívání nikotinových sáčků, a to dětmi již od 6. třídy. Zakotvení nikotinových sáčků v národní legislativě vzbuzuje oprávněné otázky, jak mají školní metodici prevence a další odpovědní pedagogičtí pracovníci tuto komoditu upravit v preventivním programu školy a také ve školním řádu, aby bylo ve školách a školských zařízeních zajištěno bezpečné prostředí. Cílem tohoto článku1) je ujasnit platné právní vymezení nikotinových sáčků a napomoci tím pedagogickým pracovníkům snadněji se v dané problematice orientovat.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Aktuální situace ve školách odráží vysoký nárůst psychických problémů dětí, nedostatečné kapacity pro léčbu dětských psychických obtíží a onemocnění a zvyšující se tendence dospělých k agresivnímu a patologickému chování. Cyklus článků o krizových situacích ve škole proto uzavírám tématem nejzávažnějším – sebevražedným jednáním žáků a sebepoškozováním.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Preventivní programy rizikového chování na internetu dostávají ve školách velký prostor. A je to jednoznačně dobrá zpráva. Česká republika má skvělé preventivní projekty, které patří k nejlepším v Evropě. Bohužel ale pozoruji, že některé mýty, hoaxy nebo mediálně preferovaná témata tyto programy dost ovlivňují.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Současná doba, změny ve společnosti a v rodinách našich žáků přináší čím dál častěji do škol situace, o kterých můžeme hovořit jako o náročných nebo krizových. V prvním díle jsme se seznámili s obecným rámcem a definicí krize.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
V prevenci rizikového chování se v průběhu času objevuji nová témata. Především jde o oblast adiktologickou, kde se nejčastěji objevuji nová rizika nelátkové i látkové povahy. V současnosti se velmi rychle po sobě objevily dvě látky (či způsob užívání), na které nejsme zejména v legislativní úpravě připraveni. Jako první vyvolaly celospolečenskou pozornost nikotinové sáčky, a sotva stačila pozornost vyhasnout, dostal se do jejího středu kratom. V obou případech jde o látky psychoaktivní, jejichž užívání provází riziko závislosti a řada dalších, dosud ne zcela podrobně zmapovaných zdravotních rizik.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Devatenáctiletý mladík v říjnu loňského roku z nenávisti vůči LGBT lidem zastřelil dva mladé muže. Teroristickému útoku se mohlo předejít, kdyby si někdo včas všiml, že se mladík radikalizuje. Projekt Commander se snaží rozšířit povědomí o nebezpečí radikalizace dospívajících.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Program proti šikaně KiVa, původem finský vědecky ověřený program prevence a intervence v oblasti šikany, školám nabízí konkrétní materiály a nástroje pro systematické řešení šikany. Nad jiné preventivní programy vyčnívá díky své komplexnosti, strukturovanosti a silným důkazům o efektivitě z Finska i ze světa. Metodika programu zahrnuje preventivní i cílené aktivity, které mají společný průsečík – rozvoj socio-emočních dovedností žáků. Do programu je zapojena celá školní komunita, všichni žáci i učitelé, KiVa program se tak zaměřuje na celkovou proměnu školního klimatu, která jde ruku v ruce se změnami na individuální úrovni. Program se od školního roku 2023/2024 otevírá i českým školám. V čem spočívá, jaká je jeho historie a co obnáší přenos vědecky ověřeného programu do prostředí českých škol?
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
SCHOLA EMPIRICA, z. s., přináší a adaptuje do prostředí českých škol empiricky ověřené metodiky ze zahraničí. Učitelé v mateřských školách testují metodiku Dobrý začátek rozvíjející socio-emoční dovednosti dětí, pedagogové v základních školách pak zkoušejí, zda se i u nás osvědčuje program prevence šikany KiVa a metodika posilující osm měkkých dovedností Skills Builder. To, jestli jsou tyto metodiky úspěšné a vhodné pro české prostředí, sledujeme již druhým rokem pomocí evaluace. Jak taková evaluace vypadá a proč je tolik důležitá? Na následujících řádcích vás necháme nahlédnout pod pokličku evaluací metodik Dobrý začátek a Skills Builder.
Vydáno: 13. 12. 2022
 • Článek
Vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří mají zkušenost se sebepoškozováním, je pravděpodobné, že se téma ve školním prostředí bude objevovat častěji. Následující text obsahuje základní informace o tématu a tipy na to, jak v takových situacích postupovat a co jako pedagog/pedagožka můžete udělat.
Vydáno: 18. 10. 2022