Výjezdy mimo školu

  • Článek
Školy v rámci vzdělávání dětí podnikají i celou řadu outdoorových aktivit v přírodě, a to i na horách. Pokud škola při realizaci takových programů „v horském prostředí“ využívá placené externisty jako OSVČ nebo různé agentury, pak by měla vědět, že z pohledu práva nemá volné ruce. Jestliže vás zajímá, koho jediného můžete legálně k vedení dětí v horském prostředí využít, jaké právní nároky jsou kladeny na kvalifikaci takové osoby a jaká rizika jsou spojená se zajištěním aktivit jinou než kvalifikovanou osobou, čtěte dále.
Vydáno: 21. 02. 2024
Tzv. „mimoškolní akce“ jsou aktivity, které se konají mimo běžnou školní výuku, resp. mimo rozvrh hodin a mimo areál školy [přesněji „mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání“, srov. § 3 vyhlášky 48/2005 Sb. a § 144 odst. 1 písm. g) školského zákona]. Jsou však organizovány školou nebo školským zařízením, i když doslovné chápání „mimo školu“ může vyvolávat odlišnou představu. Tyto akce mohou být například výlety, školy v přírodě, soustředění, tábory, sportovní turnaje, kulturní akce, exkurze, soutěže a podobně.
Vydáno: 18. 04. 2023
  • Článek
Mohlo by to znít jako nějaká hláška z filmu. Každý z nás zná přece Hliníka, který se do Humpolce přestěhoval – stejně jako my každý rok na jeden týden. Naše mateřská škola jezdí pravidelně na školu v přírodě do Vřesníka u Humpolce. Pojďme se společně podívat, jak se nám na škole v přírodě líbí…
Vydáno: 21. 03. 2023
  • Článek
Kraj Vysočina je zřizovatelem přibližně stovky příspěvkových organizací, především v oblasti školství, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví. Snahou kraje je z pozice zřizovatele vytvářet podmínky pro spolupráci těchto organizací napříč širokým spektrem, tj. odbourávat pověstný resortismus. Vhodnou formou takové spolupráce jeprojektorganizace Vysočina Tourism, která se zabývá cestovním ruchem, určený školám a spočívající v plánování výletů, exkurzí a vzdělávacích aktivit.
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
Tento článek vznikal v předvánočním období, kdy v Praze poprvé sněžilo. A to mi připomnělo, že období školních lyžařských výcviků se blíží a s ním i otázky na zajištění bezpečnosti žáků.
Vydáno: 24. 01. 2023
MŠMT vydává aktualizované Doporučení k zajištění povinné výuky plavání v základních školách.
Vydáno: 10. 01. 2023
Školní výlety jsou u dětí velmi oblíbené. Na ředitele škol a pedagogy však tyto akce kladou značné nároky. Je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva, např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd.
Vydáno: 19. 12. 2022
V posledních letech je stále častější, že žáci středních škol stráví pololetí nebo jeden celý školní rok v zahraničí. Buď na to získají stipendium, nebo jim rodiče vzdělávání v zahraničí jednoduše zaplatí.
Vydáno: 21. 11. 2022
Když se bavíme s učiteli o lyžařských výcvicích, často se konverzace stočí na téma bezpečnosti a poučení o bezpečnosti. U všech poučení o bezpečnosti platí, že musí směřovat vůči žákům a musí bezprostředně předcházet školní akci nebo musí být žáci poučeni přímo na školní akci.
Vydáno: 20. 11. 2022
  • Článek
Dovolte mi ohlédnout se o pár měsíců zpět, konkrétně do června 2022, kdy se konala soutěžní přehlídka tanečního oboru základních uměleckých škol, která je pořádána pravidelně každé tři roky. Letos to bylo kvůli koronavirovým zákazům po čtyřech letech a ústřední kolo pak proběhlo právě v červnu v Karlových Varech.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
V případě potřeby zaměstnavatele mohou být zaměstnanci vysláni k výkonu práce i mimo místo výkonu práce. Za jakých podmínek tak může zaměstnavatel učinit a jaké nároky zaměstnancům v souvislosti s pracovní cestou vznikají, popíšu v tomto článku.
Vydáno: 20. 09. 2022
V tomto případě dva právní předpisy stanoví odlišné lhůty. Podle § 6 odst. 5 vyhlášky MŠMT 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ("Vyhláška o pracovním řádu"), platí, že místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům žáků. Vyhláška o pracovním řádu se použije pro školy zřízené MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Vydáno: 01. 06. 2022
Při výběru vhodného dopravního prostředku pro mimoškolních akci je vhodné zohlednit několik faktorů jako např. cenu či přepravní kapacitu. V následujících třech příkladech jsou rozepsány základní typy přepravy, jejich výhody a nevýhody.
Vydáno: 03. 02. 2022
Základní body jsou definovány ve školském zákoně, jehož § 22 vymezuje, jaké jsou povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (samozřejmě také žáků zletilých, ty ale v této práci vynecháme), z nichž se následně odvozují požadavky, které žáci musí splnit pro účast na jednotlivých mimoškolních akcích.
Vydáno: 03. 02. 2022
Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou osoby pověřené dohledem tento dohled vykonávat.
Vydáno: 27. 01. 2022
Před samotným sestavením harmonogramu mimoškolní akce je důležité mít na paměti základní pravidla, která je nutno dodržovat, aby nedošlo například k přetížení žáků (a následným úrazům z únavy). Základním pravidlem pro všechny akce je plánovat pouze takové činnosti, které svou fyzickou a psychickou náročností budou odpovídat věku žáků, jejich schopnostem a možnostem.
Vydáno: 27. 01. 2022
Lokalitu vodáckého kurzu je potřeba vybírat s rozmyslem. Musí se brát v úvahu totiž nejen zkušenosti a výkonnost účastníků, ale i aktuální podmínky říčního toku, které se navíc mohou změnit vlivem vydatných dešťových srážek i během několika málo dnů před začátkem akce.
Vydáno: 27. 01. 2022
Během přípravy cyklistického kurzu je vhodné dbát na několik věcí. Přednostně by měl vedoucí kurzu myslet na zajištění podmínek k tomu, aby se akce mohl zúčastnit každý žák, pro kterého je určena, také na uzpůsobení lokality a tras(y) výkonnosti a zdravotnímu stavu žáků, stavu komunikací a hustotě provozu (během akce pak opět přizpůsobit program aktuálním podmínkám). Snad více než u jiných akcí nelze než doporučit, aby si plánované trasy osobně projel (z mapy nelze odhadnout všechna krizová místa).
Vydáno: 27. 01. 2022
Z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se jedná o jedny z nejrizikovějších akcí, navíc se na účastníky vztahuje legislativa jak česká, tak i dané země. Je-li zahraniční výjezd pořádán školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, vztahují se na něj české školské právní předpisy upravující vztah mezi školou a jejími žáky a tedy i např. odpovědnost za škodu. Nikoli však nutně již předpisy hygienické – zde se věc naopak řídí právními předpisy země, kde se akce koná. Důležitá je důkladná příprava a poučení, které je vhodné, aby účastníci (případně i jejich zákonní zástupci) stvrdili svým podpisem.
Vydáno: 27. 01. 2022
Jednodenní, vícedenní exkurze
Vydáno: 26. 01. 2022