Mgr. Alice Kubů Frýbová

Má žák nebo jeho zákonný zástupce právo (právní nárok) požadovat kopii své písemné práce (pololetní, čtvrtletní) v době, kdy je již opravena a má z ní nějakou známku? Stává se, že ji požaduje, ale vyučující ji odmítá poskytnou s tím, že nechce, aby se autentické znění písemných prací rozšiřovalo mezí studenty. Vytvářet stále nová zadání je prakticky nemožné a zakázat studentovi, aby svou písemnou práci dále poskytl, je nemožné.
Vydáno: 19. 06. 2024
Škola spravuje osobní údaje žáků ve své školní matrice. Součástí školní matriky je i evidence členů spolku Klub přátel a to včetně osobních údajů. Při žádosti Klubu přátel o dotace vyžaduje poskytovatel dotace osobní údaje členů spolku (Jméno, příjmení a rok narození). Musí mít škola speciální souhlas zákonného zástupce o poskytnutí osobních údajů třetí osobě?
Vydáno: 06. 05. 2024
MŠ přijme děti od 1. 9. 2024. Před tímto datem pořádá adaptační aktivity, např. hravé odpoledne pro nově přijaté děti a rodiče nebo nabízí účast dětí během dopoledního programu (rodič a dítě se přijde podívat do MŠ před 1. 9. 2024 a účastní se programu MŠ). Jak se řeší bezpečnost těchto dětí? Jak postupovat, pokud se dítěti stane úraz? Jak postupovat, pokud by toto dítě způsobilo úraz jinému dítěti?
Vydáno: 06. 05. 2024
Mateřská škola má ve školním řádu uvedeno, že zákonní zástupci dítěte mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání, v případě onemocnění a také že odmítne dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné nemoci. Dítě je přijaté do MŠ, dochází do ní, nemá přenosnou nemoc, ale zlomí si ruku, kterou má v sádře. Může dítě docházet se zlomenou rukou do MŠ? Resp. musí MŠ dítě se zlomeninou přijmout? Rodiče chtějí, aby dítě do MŠ docházelo. MŠ má obavu, aby se stav dítěte nezhoršil.
Vydáno: 02. 05. 2024
Jak postupovat v případě, že písemné zpracování maturitní práce je sice odevzdáno včas, ale nesplňuje požadavky natolik, že práce nemůže být připuštěna k obhajobě? Znamená to, že zkoušku student vykonal se známkou nedostatečná, a ztrácí termín? Nebo se vrátí k dopracování bez ztráty termínu? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Jak je to v době zápisu do 1. tříd, respektive se správním řízením a jeho lhůtou 30 dní. Pokud mi rodič  1. 4. přinese přihlášku, začíná běžet lhůta a do 30 dní musím rozhodnout? Nebo běží lhůta až od 23. 4., kdy naše škola má zápisový den?
Vydáno: 06. 03. 2024
Na pozici pedagogického pracovníka lze přijmout pouze osobu, která je bezúhonná. Škola je jako zaměstnavatel povinna a zároveň oprávněna žádat po uchazeči o pozici pedagogického pracovníka, aby ještě před vznikem pracovněprávního vztahu prokázal svou bezúhonnost. Tu dokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Na základě pilotního projektu v roce 2023 byl i v letošním roce spuštěn Kurz skialpinismu a zimní turistiky pro školy zřizované Zlínským krajem. Jedná se aktivity: školení – teoretická a praktická část, rekvalifikační kurz pro pedagogický a odborný personál škol. Následně nám byl v rámci projektu nabídnut zdarma kurz pro naše žáky. Podrobnosti zde: https://skialp-do-skol.cz/ https://www.zkola.cz/projekt-skialp-do-skol/ Jak pohlížet na provozování skialpinismu v rámci lyžařského kurzu či hodin TV z hlediska legislativy zejména ve vztahu k bezpečnosti. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j. 37014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005 hovoří pouze o sjezdovém lyžování, běžeckém výcviku a snowboardu, nikoli o skialpinismu, který má jistě svá specifika. Je zde řada otázek: • V ŠVP nemáme skialpinismus nikterak ukotven. • Skialpinistické vybavení projekt nabízí k zapůjčení také pro studenty zdarma, kdo zodpovídá za bezpečnost vybavení. Dle pokynu: Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu. • Instruktoři projektu se kurzu účastní. Jaký je jejich právní vztah ke škole? • Mohlo by dojít v případě úrazu k neproplacení pojišťovnou? Např. v případě nutného zásahu horské služby? • Autoři uvádí, že Kurz má akreditaci MŠMT v systému DVPP, lze z toho vyvodit jakoukoli záruku bezpečnosti ve vztahu k žákům školy? Závěrem: je rozumné a z hlediska vedení odpovědné žáky na výše zmíněný kurz poslat?
Vydáno: 26. 02. 2024
Je možné umístit kamerový systém do prostor školní šatny (neslouží k převlékání žáků na tělesnou výchovu)? Je potřeba mít souhlas zákonných zástupců?
Vydáno: 29. 01. 2024
Je možné specifikovat ve školním řádu, že za pořízení obrazového nebo zvukového záznamu (toto je zakázáno školním řádem) bude snížena známka z chování?
Vydáno: 29. 01. 2024
Ve škole (ZŠ+SŠ) používáme pro komunikaci s žáky a zákonnými zástupci e-mail. Vzhledem ke zvyšující se citlivosti a agresivitě antispamových filtrů velkých poskytovatelů freemailových služeb a z tím i zvyšujícímu se počtu nedoručených emailů zvažujeme přechod na některé z řešení poskytovatelů služby hromadného rozesílání emailů. Všechny tyto služby ale požadují, aby v patičce mailu byla nabídka s možností odhlášení (unsubscribe), odvolávají se na to, že je to povinnost u všech obchodních sdělení a odmítají naše argumenty, že komunikace školy s žáky a zákonnými zástupci o průběhu vzdělávání obchodním sdělením není. Proto se chceme zeptat, do jaké míry, resp. za jakých podmínek se komunikace školy s žákem, resp. jeho zákonnými zástupci v rámci poskytování vzdělávání tomuto žákovi považuje za obchodní sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.? Rozumíme tomu, že pozvánky na akce školy, které jsou otevřené všem a na kterých se škola prezentuje, by se za obchodní sdělení považovat mohly. Ale třeba pozvánku na třídní schůzku, informaci o třídním výletu, žádost o schůzku kvůli prospěchu či chování žáka a podobnou komunikaci nelze podle našeho názoru za obchodní sdělení považovat. Komunikace školy s rodiči e-mailem je v našem případě opřena o smlouvu o vzdělávání (jsme soukromá škola), nicméně podle našeho názoru by mělo stačit, že je e-mail uveden jako komunikační kanál ve školním řádu. Nebo to tak není? V každém případě jde možnost odhlášení z odběru proti smyslu využívání takového kanálu. Vzhledem k tomu, že na toto téma (komunikace školy a antispamový zákon) nelze nikde najít žádné informace, prosíme o obecnější odpověď, která bude užitečná i ostatním školám. Např. upřesnění, kde vede hranice, za jakou už se o obchodní sdělení jedná; jestli je rozdíl mezi druhem školy (MŠ, ZŠ, SŠ), jestli je významná právní forma školy (p.o., z.ú., s.r.o. ...) nebo zřizovatel (veřejná, soukromá, církevní). Pokud je důležité mít smluvně podchycený souhlas žáků, resp. zákonných zástupců s emailovou komunikací, prosíme o uvedení příkladu takové formulace. Předem díky za odpověď.
Vydáno: 29. 01. 2024
Problematika pořizování záznamů při jednání mezi školou a rodiči není jednoznačně rozřešena a vyplývá z ní tak plno otázek pro obě strany.
Vydáno: 09. 01. 2024
Pokud třídní učitel oznamuje udělení napomenutí (důtky) třídního učitele, podobně ředitel školy důtky ředitele školy, žákovi v přítomnosti ostatních žáků dané třídy, porušuje tím GDPR? Vždy to tak děláme s vysvětlením k jakému přestupku proti školnímu řádu došlo, proč bylo dané kázeňské opatření uděleno, jaké by z toho mělo plynout poučení pro všechny. Jedna zákonná zástupkyně se proti tomuto postupu ohradila, že v tom případě porušujeme GDPR. 
Vydáno: 08. 01. 2024
Může učitel odmítnout jmenování třídním učitelem, uvádějícím nebo provázejícím učitelem? A jak je to v případě, že se jedná o pozice, ke kterým je potřeba další studium, jako je výchovný poradce nebo metodik prevence? 
Vydáno: 08. 01. 2024
Kde je legislativně zakotvena povinnost školy mít samostatného pověřence GDPR? 
Vydáno: 04. 01. 2024
Jako ředitelka školy jsem povolila vzdělávání podle IVP jako jiný závažný důvod (§ 18 ŠZ) žákovi, protože závodně sportuje a má každodenní tréninky jízdy na kole. V IVP je dohodnutý způsob komunikace žáka s vyučujícími a plnění povinností. Žák není schopen povinnosti plnit a dohodnuté dodržovat. Ráda bych mu tedy IVP zrušila, nicméně nevím, zda je to vůbec možné a jak případně postupovat. 
Vydáno: 21. 12. 2023
Problematika pořizování záznamů při jednání mezi školou a rodiči není jednoznačně rozřešena a vyplývá z ní tak plno otázek pro obě strany.
Vydáno: 01. 12. 2023
Matka žáka dala škole plnou moc s poskytováním údajů (prospěch, výchovná opatření apod.) o jejím dítěti pro svého přítele. Stačí to, nebo je potřeba souhlas i druhého zákonného zástupce (otce dítěte)? 
Vydáno: 28. 11. 2023
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se povinnosti zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace. Od 1. 5. 2023 pracuji jako ředitelka ZŠ. V tomto školním roce působí na 1. stupni učitelka s bakalářským vzděláním (PedF UK – obor vychovatelství), která si od září 2023 doplňuje magisterské vzdělání (předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně). Ve škole pracuje od roku 2016. Na inzerát, který jsem vyvěsila v květnu 2023, se nikdo nepřihlásil. S paní učitelkou jsem spokojená a chtěla bych, aby ve škole pracovala i nadále. Nyní má však o toto místo zájem bývalá paní ředitelka a tvrdí, že ji musím přijmout, protože je plně kvalifikovaná a studující učitelka musí být považována za nekvalifikovanou. Má pravdu? Nebo je možno využít v odpovědi na žádost bývalé paní ředitelky i §32 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících? Tuto pracovní pozici jsem odcházející paní ředitelce v květnu 2023 nabízela a ona ji odmítla. Nyní si vše rozmyslela a chce se vrátit. Vyvíjí na mne tlak a chce případně vše řešit soudně, čemuž bych ráda předešla. 
Vydáno: 24. 11. 2023
Jak správně legislativně ošetřit organizacit školní kroužek, konkrétně badatelský kroužek v základní škole? Jaké musí mít vedoucí kroužku kvalifikační předpoklady? Pokud nemá vedoucí kroužku splněn kurz pedagogického minima, může kroužek zaštítit tzv. garant? Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je obec.
Vydáno: 16. 11. 2023