Dokumenty

Přijímací řízení do mateřských a základních škol obsahuje řadu nástrah, i z pohledu ochrany osobních údajů. Problémem je zejména shromažďování dat v nadbytečném rozsahu. Častou chybou je také vymáhání souhlasu se zpracováním.
Vydáno: 04. 04. 2024
Škola zpracovává řadu osobních a citlivých údajů svých žáků, včetně informací o zdravotním stavu. Jak to dělat správně, v souladu s GDPR?
Vydáno: 29. 02. 2024
Evidence tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin ve veřejných školách a školských zařízeních vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Vydáno: 26. 02. 2024
Vymezení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny vyplývá z § 2 a § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících a § 132 zákoníku práce.
Vydáno: 26. 02. 2024
 • Článek
Školy v rámci vzdělávání dětí podnikají i celou řadu outdoorových aktivit v přírodě, a to i na horách. Pokud škola při realizaci takových programů „v horském prostředí“ využívá placené externisty jako OSVČ nebo různé agentury, pak by měla vědět, že z pohledu práva nemá volné ruce. Jestliže vás zajímá, koho jediného můžete legálně k vedení dětí v horském prostředí využít, jaké právní nároky jsou kladeny na kvalifikaci takové osoby a jaká rizika jsou spojená se zajištěním aktivit jinou než kvalifikovanou osobou, čtěte dále.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
V článku se autorky zaměřují na popis správného čerpání účelově vázané části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Článek je určen pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a pro „veřejné“ školské právnické osoby.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
U této otázky si možná mnozí klepají na čelo. Samozřejmě že ano. Pokud žák asistenta pedagoga potřebuje, pedagogicko-psychologická poradna ho doporučí, škola na jeho plat dostane peníze a musí ho žákovi zajistit. Uvedený princip však platí teprve od roku 2016 od tzv. inkluzivní novely školského zákona. Předtím byla situace jiná, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny neznamenalo automaticky, že škola peníze na asistenta pedagoga skutečně dostane. A právě o tom rozhodoval v prosinci 2023 Ústavní soud.1) Že nás toto rozhodnutí nemusí zajímat, když se vztahuje k dřívější právní úpravě? Ba naopak! Právě s aktuálně diskutovanými změnami směřujícími k omezení počtu asistentů pedagoga nabývá nález Ústavního soudu na aktuálnosti.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Pokud máte někoho, kdo je ochoten navštívit vaši výuku a sdělit vám, co v hodině viděl, vyhráli jste v kantorské loterii první cenu. A nemůže být zřejmě větší profesní cti, než když se vám dostane stejného pozvání.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Od zahájení realizace projektů ve výzvách 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I uběhnou v dohledné době dva roky. To pro některé příjemce znamená ukončení realizace jejich projektu. Několik příjemců se také rozhodlo ukončit realizaci svého projektu před plánovaným datem ukončení z důvodu splnění všech navolených aktivit neboli šablon.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
V prosinci 2023 byly zveřejněny výsledky mezinárodního šetření PISA. Dozvěděli jsme se z nich, že čeští žáci jsou nadprůměrní v matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti a že jejich výsledky více než v jiných zemích závisejí na tom, z jaké rodiny pocházejí a jakou školu navštěvují. Tomuto tématu jsme se věnovali v minulém vydání Řízení školy. V tomto článku bychom se rádi přesunuli více do oblasti wellbeingu žáků a ukázali, jak se čeští žáci cítí ve škole, jak hodnotí své vztahy se spolužáky a zda u svých učitelů mohou najít porozumění a oporu.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Reforma školy vedená učiteli vyžaduje, aby si pedagogové osvojili tzv. vyhodnocovací nebo badatelské myšlení. Aby ke své výuce nebo k práci lídra přistupovali jako k předmětu profesního výzkumu. Co zkoumají? To, jestli výuka v jejich třídě a škole opravdu vede k učení a spokojenosti dětí, každého žáka, čím ano, čím ne, jak to zlepšit.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Přes 60 organizací působících ve vzdělávání spojilo své síly, aby společně posílily povědomí o významu wellbeingu ve vzdělávání, tedy o tom, že se nejedná jen o nějakou nástavbu, ale že podpora wellbeingu žáků je nutnou podmínkou pro kvalitní učení.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Česká školní inspekce doporučuje školám Post Bellum/Paměť národa jako jednu z organizací, kterou lze využívat při výuce moderních dějin. Co vše od nás vaše škola může získat k výuce moderních dějin?
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Školská rada je popelkou české vzdělávací soustavy. Je součástí každé základní, střední a vyšší odborné školy, ale je často schovaná před zraky ostatních, nebo se dokonce sama schovává. Je to dítě radikálních změn, které přinesl školský zákon z roku 2004. Oproti ostatním institucím (ředitel, ČŠI nebo MŠMT) ale nemá nikoho, kdo by se o ni staral. Nemá vlastní kancelář, rozpočet nebo metodickou podporu. Je odkázána na ředitele, který má povinnost zajistit podmínky pro její činnost. Ten k ní ale má „zákonitě“ ambivalentní postoj. Zákon totiž dává školské radě moc, která může mít významný vliv na ředitele a jeho práci.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Existují dvě extrémní polohy. Jedna má za to, že zřizovatel žádnou pedagogickou vizi mít nemá a ani ji nepotřebuje. Druhá, že škola „patří“ zřizovateli, a proto může určovat, kterým směrem škola půjde. Nepříliš jasno v tom mohou mít například rodiče. Do čeho tedy může zřizovatel mluvit a jak má naložit s vlastní pedagogickou vizí? Článek vychází z nové online publikace Kápézetka – Průvodce pro zřizovatele škol, kterou vydal EDUin.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Idea zachycená v tomto heslu se zdá být docela jednoduchá. Pokud někdo vidí potenciální problém, měl by o něm informovat někoho s pravomocí se jím zabývat. Nicméně v mnoha organizacích není myšlenka vyjádření svého názoru, pokud jste svědky čehokoli znepokojujícího, vůbec jednoduchá. Zaměstnanci ve své práci neustále narážejí na problémy, dostávají neefektivní či nesprávné příkazy, uvědomují si příležitosti ke zlepšení, chápou, co by bylo potřeba udělat…, a přesto nemusí nutně sdělovat nic ohledně těchto zkušeností svým nadřízeným, kteří by mohli přijmout potřebná opatření. Nemusí využít svůj hlas a mohou se naopak rozhodnout mlčet.
Vydáno: 21. 02. 2024