Mgr. Martin Kaplán

Na základě doporučení mého zřizovatele si Vás dovoluji oslovit s otázkou, kterou jako ředitel školy ve své funkci řeším, a to svou pracovní smlouvu. Ve škole, kde jsem v tuto chvíli ředitelem, jsem před tím nepracoval a nastoupil až na základě jmenování do funkce od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2026. Při svém nástupu jsem se dotazoval na případnou pracovní smlouvu, abych po uplynutí 6 let nebyl ze dne na den nezaměstnaný. Zřizovatel mi tehdy moc neporadil a nastaly jiné priority. V současnosti se však podivuje nad tím, proč pracovní smlouvu nemám. Sám se sebou ji podepisovat nechci a zástupce z roku 2020 již ve škole nepůsobí. Mohu vás požádat o radu či výklad?
Vydáno: 24. 07. 2024
Dobrý den, na stránkách školy byla zveřejněna pod harmonogramem MŠMT s jednotlivými termíny pro přijímací řízení 2024/2025 na střední školy (10.-14.5. Seznámení s podklady) tato informace: V termínech 10., 13. a 14. května 2024 bude zpřístupněná možnost nahlížení do spisu. Je tato informace dostačená z pohledu § 38 správního řádu? 
Vydáno: 24. 07. 2024
Lze připustit situaci, aby škola v dopolední době neměla běžnou výuku, ale realizovala vzdělávací činnost v rámci kroužku/klubu viz § 2 odst. 1 písm. a), b)vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, nebo některého z dalších bodů tohoto paragrafu? 
Vydáno: 12. 07. 2024
1. Jak postupovat v případě, kdy žák dělal zkoušky v náhradním termínu z jednoho předmětu, ze kterého byl neklasifikován, v polovině června a dostal 5. Může tento žák dělat ještě opravné komisionální přezkoušení na konci srpna a po jejím úspěšném splnění se přihlásit na jarní termín MZ 2025? 2. Jak postupovat v případě, kdy se rovněž žákyně posledního maturitního ročníku měla v červnu dostavit na doklasifikaci z předmětů, ze kterých měla N, ale omluvila se ze zdravotních důvodů. Zůstává jí na vysvědčení z posledního ročníku u daných předmětů N, s tím, že doklasifikaci bude mít na konci srpna nebo se N změní na 5, i když se omluvila?
Vydáno: 04. 07. 2024
V dubnu jsme přijali dítě do 1. ročníku. Proti rozhodnutí o přijetí se neodvolal. Nyní se zákonný zástupce rozhodl, že by zažádal o odklad školní docházky. Potřebné dokumenty od lékaře a PPP má. Jak máme, prosím, postupovat, aby to bylo správně. 
Vydáno: 04. 07. 2024
Máme v ZUŠ žáky, kteří přišli později než v 7 letech. Teď jsou například v 6. ročníku I. stupně a je jim 17 let. Znamenalo by to, že by příští rok byli v 7. ročníku I. stupně a bylo jim (před začátkem školního roku) 18 let. Pokud by se rozhodli pokračovat i dále, bylo by možné je zařadit do 1. ročníku II. stupně (úspěšně ukončí I. stupeň), nebo by se museli zařadit rovnou do SPD (studia pro dospělé)? Neradi bychom se dostali do situace, kdy bychom špatným zařazením žáků neoprávněně čerpali státní prostředky. 
Vydáno: 19. 06. 2024
Dle § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. se za částečné vzdělání žáka považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Lze za částečné vzdělání žáka považovat absolvování pouze některých ročníků téže střední školy i když vyhláška uvádí výslovně „jiné střední školy“? Konkrétní příklad: žák 4 letého oboru Gastronomie absolvuje ZPV (biologie) v prvním ročníku. V pololetí druhého ročníku přestoupí na tříletý obor kuchař-číšník, který má předmět ZPV (biologie) ve 3. ročníku. Lze ve třetím ročníku téže školy uznat předmět již absolvovaný dříve v jiném oboru téže školy? Logicky soudím ano, nejistotu vnáší znění § 8 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Je ředitel školy povinen vydat zvláštní příkaz k tomu, aby vyučující opravil písemnou maturitní práci a zkoušel u ústní zkoušky? Je tato práce nahlížena jako práce mimo povinnosti související s přímou pedagogickou činností? 
Vydáno: 14. 06. 2024
Stávající ředitel SVČ je odvolán k 31. 7. 2024. Nový ředitel mu navrhne 1. 8. 2024 změnu pracovního zařazení na pozici pedagoga volného času. Bývalý ředitel ji nepřijme. Zůstává dále v pracovním poměru a nový ředitel mu musí dát výpověď dle § 52 písm. c), v srpnu, tedy k 31. 10. 2024? Může mu být nařízena řádná dovolená, která mu ještě zbývá? Může po dobu této výpovědní lhůty dostat bývalý ředitel přidělenou práci, nebo automaticky nastávají překážky v práci na straně zaměstnavatele a bývalý ředitel bude doma? (V srpnu by měl odevzdat monitorovací zprávu projektu MŠMT, může mu nový ředitel nařídit tuto zprávu vypracovat? Zatím má přístupová práva do systému projektu jen stávající ředitel.)
Vydáno: 07. 06. 2024
Jsme základní škola. Když chce zaměstnanec rozvázat pracovní poměr dohodou, žádáme ho, aby napsal žádost k jakému dni, ředitel školy se k žádosti vyjádří zda-li souhlasí nebo navrhne např. pozdější termín ukončení pracovního poměru a na základě jejich vzájemné dohody je zaměstnavatelem sepsána dohoda o ukončení pracovního poměru dohodou. Je tento postup správný, nebo pokud zaměstnanec chce ukončit pracovní poměr dohodou, přinese rovnou sepsanou dohodu a ředitel školy ji buď podepíše, nebo ne?
Vydáno: 07. 06. 2024
Má student pedagogické školy nárok v době konání své povinné praxe ve škole na dotovanou stravu?
Vydáno: 04. 06. 2024
Jsme střední škola. Upravuje nějaká zákonná či podzákonná norma počet osob pedagogického dohledu ve vztahu k počtu žáků, kteří se účastní školní akce? Například lyžařské kurzy, sportovní kurzy, ale i účast na divadelním představení apod.?
Vydáno: 24. 05. 2024
Může učitel s kvalifikací na 1. stupeň ZŠ učit na 2. stupni ZŠ ? Dříve platilo, že musí mít alespoň 1 hodinu na 1. stupni ZŠ. Stále to platí? 
Vydáno: 17. 05. 2024
Je povinnost na konci školního roku tisknout třídní knihy každé třídy, nebo stačí uchovávat v elektronické podobě? Je povinnost na konci školního roku tisknout katalogové listy žáků 9. tříd, nebo stačí uchovávat v elektronické podobě?
Vydáno: 17. 05. 2024
Mohu dát výpověď učiteli AJ pro nedostatečnou kvalifikaci (nemá úroveň C1) bez nároku na odstupné, jestliže v pracovní smlouvě má uvedeno jen "učitel". Nemám pro něj uplatnění v jiných předmětech.
Vydáno: 15. 05. 2024
Může MŠ během „květnových řádných zápisů“ vydat rozhodnutí o přijetí dítě nikoli k 1. září, ale např. až k 1. listopadu, není tento postup v rozporu s § 34 školského zákona: „Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května." Je tímto odstavcem myšleno od začátku následujícího roku nebo může být vydáno rozhodnutí o přijetí s jiným datem než 1. 9.? Jde o přijímání dvouletých dětí, které by MŠ chtěla přijmout až po dovršení 3 let, aby nemusela snižovat počty dětí na třídách.
Vydáno: 10. 05. 2024
Jsme základní škola a máme projekt Imlementace reformy - Národní plán obnovy. V rámci projektu zaměstnáváme kariérového poradce, který není pedagogickým pracovníkem. Do které platové tabulky a platové třídy ho máme zařadit? Doplnění otázky: kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.
Vydáno: 03. 05. 2024
Od poloviny prosince je vyučující v pracovní neschopnosti, komunikuje s námi minimálně. O příčinách neschopnosti máme pouze informace od něj, diagnózu nám, na základě svých práv, nesdělil, není ani schopen říci, kdy se do práce bude moci vrátit. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyučujícího s plným pracovním úvazkem, již nelze dále zaměstnávat zastupujícího učitele na dohodu. Pokud s tímto zastupujícím učitelem uzavřeme pracovní poměr na dobu určitou (u pedagoga na 12 měsíců) a vyučující se po nemoci vrátí do výuky, jaký je další správný postup? Oba na plný úvazek zaměstnat nelze. 
Vydáno: 09. 04. 2024
Může se zástupce zřizovatele (zástupci spolku zřizující školskou právnickou osobu; případně rada školské právnické osoby) pohybovat bez svolení ředitelky školy po škole s cílem hodnotit pedagogické postupy? Je také možné, aby si zřizovatel vynucoval setkání s učiteli za účelem hodnocení vzdělávacího procesu? Je možné toto odmítnout a raději nabídnout nějakou formu zprostředkování informací od vedení? Skola je soukromá, je školskou právnickou osobou a zřizovatelem je zapsaný spolek.
Vydáno: 02. 04. 2024
Pedagogický pracovník pracuje v tomto školním roce na 2. stupni základní školy a zároveň vykonává funkci výchovného poradce. Tento pracovník je zařazen do 13. platové třídy (dále PT). Z tohoto důvodu je zařazen i zástupce ředitele pro 2. stupeň do 13. PT, protože nemůže řídit zaměstnance zařazeného ve vyšší platové třídě. Od září je však v plánu, že daný pedagogický pracovník bude z organizačních důvodů vyučovat 8 VH v pátém ročníku, tzn. na 1. stupni. Je možno, popř. je to povinnost zaměstnavatele, zařadit kromě zástupce ředitele pro 2. stupeň i zástupce ředitele pro 1. stupeň do 13. PT, a to po dobu, pokud bude daný pedagog na 1. stupni vyučovat?
Vydáno: 02. 04. 2024