Školní řád

  • Článek
Začátek nového kalendářního roku nebo začátek druhého pololetí školního roku je často okamžikem, ke kterému se mění, aktualizují interní předpisy školy nebo školského zařízení. Cílem článku je usnadnit školám uvedenou činnost a popsat ustanovení organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, školního řádu a vnitřního řádu vyžadující zvýšenou pozornost, a to z důvodu nové právní úpravy nebo častých pochybení v dané oblasti. Článek je určen pouze pro školy nebo školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.
Vydáno: 13. 12. 2022
Ve školním roce 2021/2022 je jediným zdrojem pravidel, která určují získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, školní řád. Školní řád nelze „vypnout“ právním předpisem. V souvislosti se vzděláváním distančním způsobem byl měl ředitel školy přistupovat k obsahu školního řádu systémově a stanovit pravidla získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení za „standardních“ podmínek i speciální, dostatečně konkrétní pravidla upravující získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení pro dobu vzdělávání distančním způsobem.
Vydáno: 24. 01. 2022
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Vydáno: 27. 01. 2021
1. Právní předpisy, informace, judikatura
Vydáno: 01. 12. 2020
1. Právní předpisy, informace, judikatura
Vydáno: 01. 12. 2020
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf Check-list k výuce na dálku. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/check_list.pdf Vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředků. Dostupné z: https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
Vydáno: 01. 10. 2020
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf Check-list k výuce na dálku. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/check_list.pdf Vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředků. Dostupné z: https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
Vydáno: 01. 10. 2020
Vzor směrnice "Školní řád mateřské školy" Komentář k jednotlivým částem školního řádu
Vydáno: 01. 06. 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení.
Vydáno: 30. 08. 2015
Školní řád je logickým základem všech dalších interních směrnic školy. O školním řádu však bylo publikováno hodně článků, a proto budou v následujícím textu vyčleněny pouze ty části školního řádu, které jsou povinné a ve kterých se současně chybuje, nebo části, které je nutno na základě relativně nedávných změn právních předpisů upravit.
Vydáno: 24. 06. 2013