Školní řád

Ve školním roce 2021/2022 je jediným zdrojem pravidel, která určují získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, školní řád. Školní řád nelze „vypnout“ právním předpisem. V souvislosti se vzděláváním distančním způsobem byl měl ředitel školy přistupovat k obsahu školního řádu systémově a stanovit pravidla získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení za „standardních“ podmínek i speciální, dostatečně konkrétní pravidla upravující získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení pro dobu vzdělávání distančním způsobem.
Vydáno: 24. 01. 2022
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Vydáno: 27. 01. 2021
1. Právní předpisy, informace, judikatura
Vydáno: 01. 12. 2020
1. Právní předpisy, informace, judikatura
Vydáno: 01. 12. 2020
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf Check-list k výuce na dálku. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/check_list.pdf Vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředků. Dostupné z: https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
Vydáno: 01. 10. 2020
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/metodika_DZV__23_09_final.pdf Check-list k výuce na dálku. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/09/check_list.pdf Vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředků. Dostupné z: https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
Vydáno: 01. 10. 2020
Vzor směrnice "Školní řád mateřské školy" Komentář k jednotlivým částem školního řádu
Vydáno: 01. 06. 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení.
Vydáno: 30. 08. 2015
Školní řád je logickým základem všech dalších interních směrnic školy. O školním řádu však bylo publikováno hodně článků, a proto budou v následujícím textu vyčleněny pouze ty části školního řádu, které jsou povinné a ve kterých se současně chybuje, nebo části, které je nutno na základě relativně nedávných změn právních předpisů upravit.
Vydáno: 24. 06. 2013
Školní řád je vnitřním předpisem školy, kterému z hlediska norem upravujících vztahy v rámci školního vyučování náleží nezastupitelné postavení. Školský zákon do značné míry respektuje autonomii jednotlivých škol a ponechává řadu pravidel na úpravě jejich vnitřního předpisu. Jde o otázky, které sice zasluhují určitou jednotnou a autoritativní úpravu předestřenou žákům (a dalším osobám) v závazné formě, nejsou však natolik zásadního charakteru, aby vyžadovaly obecnou úpravu v právních předpisech. Přenechání úpravy pravidel do oblasti školní autonomie současně umožňuje, aby tato pravidla byla přizpůsobena potřebám a podmínkám školy.
Vydáno: 20. 02. 2013
Zatímco právní nástroje (či přímo sankce) jsme v případě porušení povinností ze strany rodičů museli hledat v rámci celého právního řádu, opatření sankčního charakteru při protiprávním či jinak nežádoucím chování žáků nalezneme přímo ve školské legislativě. 
Vydáno: 20. 02. 2013
V souvislosti s plněním povinné školní docházky, ale i té nepovinné v případě středních škol, dochází ke zpracování celé řady informací. Pokud jde o informace, které se týkají fyzických osob (určeného nebo určitelného subjektu), jedná se o osobní údaje ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízené (GDPR). Učitelé na školách všech typů musí denně řešit množství případů, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů žáků a studentů. Někdy je to zpracování nahodilé (např. zaslání SMS rodičům, že jejich dítě onemocnělo a rodič by si jej měl vyzvednout), jindy systematické (např. provedení prezence).  
Vydáno: 03. 02. 2013