Správní řízení v MŠ

Může MŠ během „květnových řádných zápisů“ vydat rozhodnutí o přijetí dítě nikoli k 1. září, ale např. až k 1. listopadu, není tento postup v rozporu s § 34 školského zákona: „Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května." Je tímto odstavcem myšleno od začátku následujícího roku nebo může být vydáno rozhodnutí o přijetí s jiným datem než 1. 9.? Jde o přijímání dvouletých dětí, které by MŠ chtěla přijmout až po dovršení 3 let, aby nemusela snižovat počty dětí na třídách.
Vydáno: 10. 05. 2024
Přijímací řízení do mateřských a základních škol obsahuje řadu nástrah, i z pohledu ochrany osobních údajů. Problémem je zejména shromažďování dat v nadbytečném rozsahu. Častou chybou je také vymáhání souhlasu se zpracováním.
Vydáno: 04. 04. 2024
  • Článek
Ředitelky mateřských škol vědí, že nemohou – až na výjimky – přijmout do mateřské školy dítě, které se nepodrobilo povinným očkováním nebo nemá potvrzení, že se očkovat nemůže.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Byť školský zákon1) obsahuje pravidla pro použití správního řádu2) , v praxi se objevuje celá řada nejasných situací, které nastávají zejména po vydání správního rozhodnutí ve věci. Váhat nad správným postupem může ředitel školy jak v případě, kdy ještě rozhodnutí nenabylo právní moci, tak v situaci, kdy sice rozhodnutí již právní moci nabylo, ale došlo ke změně okolností, které odůvodňují vydání nového rozhodnutí s opačným výrokem.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Evropské školy (EŠ) jsou oficiální nadnárodní vzdělávací instituce vzniklé na základě mezivládních dohod zemí Evropské unie, z nichž zásadní je tzv. Úmluva o statutu Evropských škol podepsaná v Lucemburku 21. června 1994. Ve všech zemích mají EŠ právní postavení veřejných institucí.
  • Článek
Ředitelka mateřské školy JE manažerka! Kolikrát jste toto slýchaly a věřím, že jste na označení byly náležitě hrdé. I když jste možná říkaly: „Jsme přece hlavně učitelky, chceme pracovat s dětmi...“ Jenže, ředitelská funkce je opravdu posunem jiným než čistě pedagogickým směrem. Teď se navíc do popředí dostává termín pedagogický lídr, tedy pro mateřské školy spíše pedagogická lídryně (opravdu toto slovo existuje – minulé volby to ukázaly – i v ženském rodě). „To, že může toto slovo působit neobvykle, je (zatím) dáno jeho malou frekvencí. Pokud bude lídryň přibývat a frekvence slova stoupne, nikoho již výraz lídryně nepřekvapí (podobné rozpaky budilo kdysi slovo ministryně).“ Takové vysvětlení nabízí Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Vydáno: 20. 09. 2022
  • Článek
Každoročně, na počátku nového školního roku, nastupují do mateřských škol (dále jen MŠ) absolventky studijního oboru učitelství pro mateřské školy. Do MŠ samozřejmě mnohde nastupují nové pracovnice či pracovníci i na místa kuchařek, školnic, uklízeček, popř. na další pozice, a to nejen nově, ale přinejmenším po dovolené opětovně. Cílem článku je prezentovat první pedagogické zkušenosti, které získaly začínající učitelky mateřských škol po nástupu do praxe.
Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.