Přijímaní dětí do MŠ po vydání správního rozhodnutí

Vydáno: 7 minut čtení

Byť školský zákon1) obsahuje pravidla pro použití správního řádu2) , v praxi se objevuje celá řada nejasných situací, které nastávají zejména po vydání správního rozhodnutí ve věci. Váhat nad správným postupem může ředitel školy jak v případě, kdy ještě rozhodnutí nenabylo právní moci, tak v situaci, kdy sice rozhodnutí již právní moci nabylo, ale došlo ke změně okolností, které odůvodňují vydání nového rozhodnutí s opačným výrokem.

Přijímaní dětí do MŠ po vydání správního rozhodnutí
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany
Jednou z nejčastějších situací, které se v praxi mateřských škol objevují, je potřeba obsadit místo, které se uvolnilo v průběhu školního roku, přičemž tato situace může nastat nejen v rámci ještě probíhajícího přijímacího řízení, ale kdykoli v průběhu školního roku. V závislosti na stavu, v jakém se nachází správní řízení, bude možné zvolit následný postup.

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Ukončení předškolního vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)