Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy

Vydáno:

Již sama skutečnost, že právo na vzdělání je jedním z ústavně zaručených základních práv a jako takové je také chráněno Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, nutně vnáší do vzdělávacího procesu právní prvky, neboť stát musí jednotlivcům nejen umožnit faktickou realizaci práva na vzdělání, ale též poskytnout odpovídající právní ochranu pro případ, že dojde k ohrožení, či dokonce porušení chráněného práva.

Související dokumenty

Pracovní situace

Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Vyřizování stížností - směrnice
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Správní řízení - rozhodnutí
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
IVP
FKSP

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
150/2002 Sb. soudní řád správní
500/2004 Sb. správní řád