Vyřizování stížností - směrnice

Pro školu je důležité, aby co nejrychleji, formálně správným postupem, ke spokojenosti stěžujících osob vyřídila stížnosti na práci škol či jejích pracovníků.

Související dokumenty

Pracovní situace

Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Vyloučení žáka ze školy
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Správní řízení související s poskytováním školního stravování

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ
Směrnice
Přijímání ke vzdělávání

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
85/1990 Sb. o právu petičním
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti