Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti

Vydáno:

Cílem Pracovní situace je shrnout některá specifika a „riziková“ místa spojená s přijímáním k základnímu vzdělávání a obsahem smlouvy o poskytování vzdělávání za úplatu a s tím související průběh vzdělávání v soukromé a církevní základní a střední škole.


(V této Pracovní situaci je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišné od těch, které jsou v tomto článku prezentovány.)

Související dokumenty

Pracovní situace

Specifika řízení soukromé a církevní školy
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Vyřizování stížností - směrnice
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ
Změna ředitele v soukromé škole
IT technika do výuky a nákup z dotace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Soukromá škola - stravování
Účtování

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)