Specifika řízení soukromé a církevní školy

  • Zápis
  • Smlouva o poskytování vzdělávání za úplatu
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Mzda

Související dokumenty

Pracovní situace

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápisová turistika
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Účast na školení během víkendu

Poradna

Zápis - správní řízení
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Odklad
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Školní psycholog a jeho financování
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Kariérový poradce
Přijetí dítěte do MŠ
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků