Specifika řízení soukromé a církevní školy

Vydáno:

  • Zápis
  • Smlouva o poskytování vzdělávání za úplatu
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Mzda

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Zápisová turistika
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele

Poradna

Odklad
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Zápis do MŠ
DVPP
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Odměna za pedagogickou intervenci
Individuální vzdělávání
Platová třída
Soukromá škola - stravování
Účtování
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Cestovné učitelů během školní akce