Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD

Speciální pravidlo spolupráce spádové školy a obecního úřadu je vymezeno v § 36 odst. 8 školského zákona: Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápisová turistika
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Výroční zpráva o činnosti školy
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Individuální vzdělávání
Odklad
Zápis - správní řízení
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Pobyt žáka v zahraničí
Pobyt v zahraničí dítěte
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Odklad povinné školní docházky
Ukončení předškolního vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Náhrada druhého cizího jazyka
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí