Výroční zpráva o činnosti školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Školní družina a kritéria ČŠI
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Žákovská a studentská samospráva
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Výroční zpráva - základní pojmy
Struktura výroční zprávy
Další důležité náležitosti a činnosti týkající se výroční zprávy
Školský rejstřík
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele

Články

Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Aktuality

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání