2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku

Vydáno:

Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti základní umělecké školy v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
Plán vlastního hodnocení
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
Výroční zpráva o činnosti školy
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Kvalifikace
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce