Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách

Přehled činností během 1. pololetí školního roku 2021/2021 na středních školách

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - srpen 2021
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Kalendář
Plán vlastního hodnocení
Ukončení školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Oblasti plánování zaměstnanců

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Platnost zkoušky
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
262/2006 Sb. zákoník práce
133/1985 Sb. o požární ochraně
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
563/1991 Sb. o účetnictví
306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání

Vyhlášky

16/2005 Sb. o organizaci školního roku
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Nařízení vlády

375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků