Organizační struktura škol

K 1. lednu 2023 dojde ke sloučení naší ZŠ s blízkými MŠ (již nyní obě jsou jedním IČ). V rámci organizačního schématu jsou místa zástupce ředitele ZŠ (současně zástupce statutárního orgánu; pracovní smlouva na pozici učitelka) a místa zástupkyň ředitele na MŠ (pracovní smlouva je v obou případech na pozici učitelky MŠ). Je nutné tyto jmenovat a co to pro ně případně znamená? Jakým způsobem je určen zástupce statutárního orgánu?  
Vydáno: 04. 01. 2023
  • Článek
Na stránkách Řízení školy se setkáváme s osobnostmi, které v současné době působí ve Stálé konferenci ředitelů (SKŘ). Jak žáky, pedagogy i kolegy ze SKŘ vnímá Mgr. Aleš Hajíček, ředitel ZUŠ Teplice, pedagog na teplické konzervatoři a člen Kolegia předsedy UR ZUŠ ČR? Jaký přístup při řízení školy v této složité době pokládá za správný?
Vydáno: 22. 11. 2022
  • Článek
Na konci srpna vyšel český překlad knihy Lucy Crehan – Cleverlands. Měl jsem tu čest napsat k ní předmluvu a bylo mi svátkem představit tuto knihu na každoročním setkání ředitelů škol z networku Trvalá obnova školy. Pokud se vám na vašem nočním stolku povaluje sto(h) knih, které čekají na přečtení, radši nečtěte dál. Ale pokud chcete doporučení na knihu, kterou by si měl přečíst každý, kdo se pohybuje ve školství, následující řádky jsou pro vás.
Vydáno: 20. 09. 2022
Právní předpisy, formuláře, metodické materiály GDPR zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění poradna Úřadu pro ochranu osobních údajů. Poradna. Ze školství. Dostupné https://www.uoou.cz/ze%2Dskolstvi/ds-5088/archiv=0&p1=2611  
Vydáno: 01. 07. 2020
Cílem autorů je pomoci školám a školským zařízením při vytváření smysluplného, konzistentního a obsahově správného systému interních předpisů (např. organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, pracovního řádu).  Zaměstnavatelé – příspěvkové organizace v textu naleznou důležité informace, díky kterým zhodnotí plánované uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem nebo jmenování vedoucího zaměstnance z úhlu pohledu organizační struktury zaměstnavatele, druhu práce zaměstnance, povinnosti zaměstnance jmenovat na vedoucí pracovní místo nebo s ním uzavřít pracovní smlouvu.  
Vydáno: 29. 10. 2017
Základní informace Skutečnosti specifické pro „malotřídní“ školy  Zařazování žáků do tříd Označování tříd, označování tříd na vysvědčení Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Vydáno: 02. 05. 2017
Vzhledem k mnoha zcela zásadním změnám, k nimž došlo v oblasti vzdělávání, zcela zaniká drobná úprava školského zákona, jež poprvé v našem právním řádu zakotvuje právo žáků a studentů podílet na chodu školy a povinnost ředitele školy a školské rady se návrhy žáků a studentů zabývat.  
Vydáno: 01. 05. 2017
Škola je z pohledu práva tzv. právnickou osobou. Jedná se tedy o uměle vytvořený subjekt, který není schopen jednat sám, ale při jakémkoliv právním jednání musí být vždy zastoupen. Tento článek se věnuje tomu, kdo a v jakých situacích může školu zastupovat a činit jménem školy právní jednání.
Vydáno: 02. 03. 2015
Organizační řád školy je dokument, který zakotvuje postavení školy, předmět činnosti, její organizační členění, orgány a způsob řízení. Pojem organizační řád sice není přímo uveden v zákoníku práce, ale z § 124 odst. 3 zákoníku práce lze dovodit, že existuje dokument, který určuje tzv. stupně řízení (a následně i výši příplatku za vedení).
Vydáno: 09. 06. 2013