Organizační struktura škol

  • Článek
Partnerství pro vzdělávání 2030+ ve spolupráci s Technologickým centrem Praha organizuje veřejnou konzultaci k Návrhu na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Veřejná konzultace probíhá ve dvou kolech. V tomto článku shrnujeme výsledky 1. kola, do kterého se zapojili jednotlivci v roli nezávislých aktérů, kteří pomáhají definovat veřejný zájem. Druhé kolo bude určeno organizacím zabývajícím se vzdělávací politikou.
Vydáno: 21. 11. 2023
  • Článek
Ve stávající organizaci základní školy nemá svobodné individuální rozhodování žáků či učitelů příliš velké místo. A ani nemůže mít. Obtížně si zatím představuji, jak by ve škole, kde je 500 nebo i 1 000 žáků, docházelo k promíchávání či dokonce „rozbití“ ročníků, třídních kolektivů, naplánovaného rozvrhu. Vše zde musí mít řád, přesnou pravidelnost, návaznosti. To by se musel radikálně změnit systém školního vzdělávání, což čeká zřejmě na nějakého nového Jana Amose.
Vydáno: 24. 10. 2023
  • Článek
Záměr zastavit další růst počtu pedagogických úvazků, který jsem avizoval na nedávné tiskové konferenci o rozpočtu ministerstva školství, vyvolal u části učitelské a novinářské veřejnosti překvapení a nezřídka nedůvěru. Na základě mezinárodního srovnání ze statistické ročenky OECD o vzdělávání a dat z národních statistik jsem uvedl pro mnohé překvapivý fakt, že české regionální školství je z hlediska počtu pedagogických úvazků vybaveno velmi komfortně.
Vydáno: 24. 10. 2023
  • Článek
To, že v podnikatelské sféře platí rovnítko mezi spokojeným kolektivem zaměstnanců a podávanými výsledky - ziskem, není nic nového a nikdo nezpochybňuje, že bezpečné prostředí, ve smyslu svobodného, podporujícího a spravedlivého prostředí, uvolňuje mozkový potenciál pracovníků.
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Dva týdny před maturitou na úplný závěr poslední hodiny matematiky na střední škole náš učitel Karel Markvart neodešel jako běžně. Postavil se před první lavici, jeho vysoká hubená postava čněla povýšena o stupínek ještě výrazněji. "Přeji vám do života tři věci: Potkejte dobrého partnera, dělejte práci, která vás bude bavit, a v zaměstnání vám přeju dobrý kolektiv." To vyslovil a odešel mi ze života. Mnohokrát jsem si na jeho slova vzpomněl, dnes při přemýšlení o slově spolupráce také, troufám si je totiž doplnit: "A pokud budete řediteli školy, přeju vám především kvalitní vztahy se zřizovatelem."
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Letos na podzim se na celém území ČR naplno rozběhne řada projektů zaměřených na podporu škol v rámci Strategie 2030+. Jak zajistit, aby tyto aktivity probíhaly koordinovaně a měly maximální dopad na zlepšování učení dětí a žáků? Inspiraci mohou přinést zkušenosti z pilotáže modelu okresních partnerství.
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
Sedmdesát dětí prezentovalo své projekty na půdě Senátu PČR před porotou, která rozhodla o tom, který z žákovských parlamentů z celé ČR si odnese titul Nejinspirativnější projekt roku 2023. Slavnostnímu vyhlášení předcházelo on-line hlasování veřejnosti, do něhož se zapojilo 2 328 hlasujících.
Vydáno: 19. 04. 2023
K 1. lednu 2023 dojde ke sloučení naší ZŠ s blízkými MŠ (již nyní obě jsou jedním IČ). V rámci organizačního schématu jsou místa zástupce ředitele ZŠ (současně zástupce statutárního orgánu; pracovní smlouva na pozici učitelka) a místa zástupkyň ředitele na MŠ (pracovní smlouva je v obou případech na pozici učitelky MŠ). Je nutné tyto jmenovat a co to pro ně případně znamená? Jakým způsobem je určen zástupce statutárního orgánu?  
Vydáno: 04. 01. 2023
  • Článek
Na stránkách Řízení školy se setkáváme s osobnostmi, které v současné době působí ve Stálé konferenci ředitelů (SKŘ). Jak žáky, pedagogy i kolegy ze SKŘ vnímá Mgr. Aleš Hajíček, ředitel ZUŠ Teplice, pedagog na teplické konzervatoři a člen Kolegia předsedy UR ZUŠ ČR? Jaký přístup při řízení školy v této složité době pokládá za správný?
Vydáno: 22. 11. 2022
  • Článek
Na konci srpna vyšel český překlad knihy Lucy Crehan – Cleverlands. Měl jsem tu čest napsat k ní předmluvu a bylo mi svátkem představit tuto knihu na každoročním setkání ředitelů škol z networku Trvalá obnova školy. Pokud se vám na vašem nočním stolku povaluje sto(h) knih, které čekají na přečtení, radši nečtěte dál. Ale pokud chcete doporučení na knihu, kterou by si měl přečíst každý, kdo se pohybuje ve školství, následující řádky jsou pro vás.
Vydáno: 20. 09. 2022
Právní předpisy, formuláře, metodické materiály GDPR zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění poradna Úřadu pro ochranu osobních údajů. Poradna. Ze školství. Dostupné https://www.uoou.cz/ze%2Dskolstvi/ds-5088/archiv=0&p1=2611  
Vydáno: 01. 07. 2020
Legislativní pohled
Vydáno: 15. 03. 2020
Cílem autorů je pomoci školám a školským zařízením při vytváření smysluplného, konzistentního a obsahově správného systému interních předpisů (např. organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, pracovního řádu).  Zaměstnavatelé – příspěvkové organizace v textu naleznou důležité informace, díky kterým zhodnotí plánované uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem nebo jmenování vedoucího zaměstnance z úhlu pohledu organizační struktury zaměstnavatele, druhu práce zaměstnance, povinnosti zaměstnance jmenovat na vedoucí pracovní místo nebo s ním uzavřít pracovní smlouvu.  
Vydáno: 29. 10. 2017
Základní informace Skutečnosti specifické pro „malotřídní“ školy  Zařazování žáků do tříd Označování tříd, označování tříd na vysvědčení Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Vydáno: 02. 05. 2017
Vzhledem k mnoha zcela zásadním změnám, k nimž došlo v oblasti vzdělávání, zcela zaniká drobná úprava školského zákona, jež poprvé v našem právním řádu zakotvuje právo žáků a studentů podílet na chodu školy a povinnost ředitele školy a školské rady se návrhy žáků a studentů zabývat.  
Vydáno: 01. 05. 2017
Škola je z pohledu práva tzv. právnickou osobou. Jedná se tedy o uměle vytvořený subjekt, který není schopen jednat sám, ale při jakémkoliv právním jednání musí být vždy zastoupen. Tento článek se věnuje tomu, kdo a v jakých situacích může školu zastupovat a činit jménem školy právní jednání.
Vydáno: 02. 03. 2015
Organizační řád školy je dokument, který zakotvuje postavení školy, předmět činnosti, její organizační členění, orgány a způsob řízení. Pojem organizační řád sice není přímo uveden v zákoníku práce, ale z § 124 odst. 3 zákoníku práce lze dovodit, že existuje dokument, který určuje tzv. stupně řízení (a následně i výši příplatku za vedení).
Vydáno: 09. 06. 2013