Obsazování volných pracovních míst

Na pozici pedagogického pracovníka lze přijmout pouze osobu, která je bezúhonná. Škola je jako zaměstnavatel povinna a zároveň oprávněna žádat po uchazeči o pozici pedagogického pracovníka, aby ještě před vznikem pracovněprávního vztahu prokázal svou bezúhonnost. Tu dokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.
  • Článek
Novela zákona o pedagogických pracovnících byla schválena po letech projednávání, dohadů a odkladů. Cílem je především posílení manažerské role ředitelů škol, ukotvení adaptačního období pro začínající učitele a zřízení pozice uvádějícího učitele. Novela tak bude mít vliv na velké procento škol. Změn plynoucích z novely je velké množství. Tímto textem bychom rády shrnuly ty nejzásadnější, které z ní vyplývají v oblasti nových učitelů. Pro přehlednost se v první části zaměříme na změny, které se týkají zájemců o učitelství, a ve druhé pak začínajících učitelů.
Vydáno: 20. 02. 2024
Dne 3. 12. 2022 jsme přijali na pozici asitenta pedagoga učitele s úvazkem 0,25. Smlouva byla uzavřena do 31. 1. 2023, neboť jsme s určitostí počítali s tím, že od 1. 2. 2023 přeřadíme tohoto zaměstnance na pozici učitele za kolegyni, která odchází v tomto termínu na mateřskou dovolenou. V původní smlouvě byla sjednána zkušební doba na 25 kalendářních dní. Je možné v tomto případě prodloužit zkušební dobu? Pokud ano, o kolik dní?
Vydáno: 14. 02. 2023
  • Článek
Pracovní pohovor je jedním z prvních kroků směřujících ke vzniku pracovněprávního vztahu. Jde o proces selekce ze strany zaměstnavatele, ale i ze strany zaměstnance. Smluvní strany pak na základě pracovního pohovoru rozhodnou, zda pracovněprávní vztah uzavřou, nebo nikoliv. Z pohledu pracovního práva je pracovní pohovor regulován právě v oblasti informací, které je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci zjišťovat.
Vydáno: 20. 04. 2022
Organizační struktura představuje formální uspořádání zaměstnanců a ostatních zdrojů k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Základem organizační struktury jsou jednotlivá pracovní místa obsazená jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem pracovních úkolů a souvisejících povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykonávané práce.
Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (např. v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (např. v důsledku plánovaného odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, neplánovaného skončení pracovního poměru zaměstnance apod.), které se zaměstnavatel rozhodl obsadit.
Vydáno: 07. 09. 2020
Přehled právních předpisů Pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru Výběr zaměstnance a vyžadování údajů Práva a povinnosti uchazeče Vstupní lékařská prohlídka Prokázání bezúhonnosti   
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 316 odst. 4 říká, jaké údaje nesmí zaměstnavatel vyžadovat. Patří mezi ně informace zejména o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti a trestněprávní bezúhonnosti. Je přitom zřejmé, že se jedná o výčet fakultativní a zákaz není absolutní pro všechny výše uvedené údaje a naopak, vzhledem k dovětku, bude nezbytné respektovat i obecnou právní úpravu podle zákona o ochraně osobních údajů.  
Vydáno: 14. 04. 2014
Neustále rostoucí možnosti, dostupnost a popularita sdělování a sdílení informací pomocí služeb počítačové sítě internet přináší nové příležitosti také pro zaměstnavatele a elektronické (online) získávání zaměstnanců. Kromě tradiční inzerce a komunikace pomocí webových stránek a elektronické pošty se zaměstnavatelům k oslovení a přilákání dostatečného počtu schopných a motivovaných uchazečů o zaměstnání nabízejí stále rozšířenější a oblíbenější blogging, podcasting nebo social networking, které mohou inspirovat i ředitele škol.
Vydáno: 24. 09. 2012
Hodnocení životopisu uchazečů o zaměstnání se stalo základní metodou výběru zaměstnanců, neboť nám poskytuje důležité údaje pro předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání stejně jako pro závěrečný výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání.
Vydáno: 13. 09. 2012
Postup plánování zaměstnanců; řešení nedostatku zaměstnanců; řešené nadbytku zaměstnanců; účel získávání zaměstnanců; popis a specifikace volného pracovního místa; identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců.
Metoda získávání zaměstnanců je specifický postup oslovení a přilákání potenciálních uchazečů o zaměstnání.
Vydáno: 07. 09. 2012
Výběrový pohovor je osobní setkání odpovědných reprezentantů zaměstnavatele s vhodnými uchazeči o zaměstnání, kteří prošli procedurou předběžného výběru na základě hodnocení životopisu a splňují nezbytné požadavky pro výkon práce na volném pracovním místě. Výběrový pohovor je všeobecně považován za nejvhodnější metodu výběru zaměstnanců, protože umožňuje komplexní a efektivní prozkoumání a posouzení způsobilosti vhodných uchazečů o zaměstnání vykonávat požadovanou práci.
Vydáno: 07. 09. 2012