Obsazování volných pracovních míst

Přehled právních předpisů Pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru Výběr zaměstnance a vyžadování údajů Práva a povinnosti uchazeče Vstupní lékařská prohlídka Prokázání bezúhonnosti   
Vydáno: 01. 03. 2018
Neustále rostoucí možnosti, dostupnost a popularita sdělování a sdílení informací pomocí služeb počítačové sítě internet přináší nové příležitosti také pro zaměstnavatele a elektronické (online) získávání zaměstnanců. Kromě tradiční inzerce a komunikace pomocí webových stránek a elektronické pošty se zaměstnavatelům k oslovení a přilákání dostatečného počtu schopných a motivovaných uchazečů o zaměstnání nabízejí stále rozšířenější a oblíbenější blogging, podcasting nebo social networking, které mohou inspirovat i ředitele škol.
Vydáno: 24. 09. 2012
Hodnocení životopisu uchazečů o zaměstnání se stalo základní metodou výběru zaměstnanců, neboť nám poskytuje důležité údaje pro předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání stejně jako pro závěrečný výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání.
Vydáno: 13. 09. 2012
Organizační struktura představuje formální uspořádání zaměstnanců a ostatních zdrojů k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Základem organizační struktury jsou jednotlivá pracovní místa obsazená jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem pracovních úkolů a souvisejících povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykonávané práce.
Vydáno: 07. 09. 2012
Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (např. v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (např. v důsledku plánovaného odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, neplánovaného skončení pracovního poměru zaměstnance apod.), které se zaměstnavatel rozhodl obsadit.
Vydáno: 07. 09. 2012
Postup plánování zaměstnanců; řešení nedostatku zaměstnanců; řešené nadbytku zaměstnanců; účel získávání zaměstnanců; popis a specifikace volného pracovního místa; identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců.
Vydáno: 07. 09. 2012
Metoda získávání zaměstnanců je specifický postup oslovení a přilákání potenciálních uchazečů o zaměstnání.
Vydáno: 07. 09. 2012
Výběrový pohovor je osobní setkání odpovědných reprezentantů zaměstnavatele s vhodnými uchazeči o zaměstnání, kteří prošli procedurou předběžného výběru na základě hodnocení životopisu a splňují nezbytné požadavky pro výkon práce na volném pracovním místě. Výběrový pohovor je všeobecně považován za nejvhodnější metodu výběru zaměstnanců, protože umožňuje komplexní a efektivní prozkoumání a posouzení způsobilosti vhodných uchazečů o zaměstnání vykonávat požadovanou práci.
Vydáno: 07. 09. 2012