Reforma financování regionálního školství

  • Článek
Je-li možné stručně shrnout podstatu současných problémů našeho školství, a proto potřebu systémových reforem, pak to jsou diskontinuita strategického řízení a dlouhodobé podfinancování.
Vydáno: 23. 01. 2024
Právní předpisy, metodika, informace nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů materiál MŠMT Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence, Praha 14. 1. 2021
Financování nepedagogické práce Normativ na ředitelství Normativ na další pracoviště Normativ na třídu Normativ na studenta
Reforma financování regionálního školství v nemalém rozsahu zasáhne všechny typy středních škol, a to již zanedlouho, k 1. 1. 2020.
Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu. Autorky navazují na články věnované PHmax základní a mateřské školy publikované v Pracovní situaci "Reforma financování" (a dále v časopisech Řízení školy č. 6/2019 a Speciálu pro MŠ 3/2019.1))
Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1)  Cílem pracovní situace je popsat princip financování pedagogických pracovníků základních škol a tím přispět k včasné přípravě organizačních změn.
Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikládaly výkaznictví dostatečný význam. Stále ve větší míře se totiž údaje předávané těmito subjekty stávají rozhodnými informacemi, na základě kterých jsou jim pak přidělovány konkrétní objemy finančních prostředků – a při novém způsobu financování bude tato jejich zodpovědnost ještě více umocněna. Jakých údajů bude tedy potřeba?
Vydáno: 27. 09. 2018
Již v zářiovém vydání Řízení školy informoval Řídicí orgán OP VVV o vyhlášené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, která usnadní školám zajistit společné vzdělávání. Podporované aktivity v šablonách jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich osobnostně-profesní rozvoj, extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a v neposlední řadě také personální podporu, která souvisí s implementací novely školského zákona (§16). 
Vydáno: 22. 10. 2016