Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Harmonogram sběru dat - regionální školství
Šablony od A do Z
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
OP JAK
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Spolupráce pedagogických pracovníků
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině

Poradna

Přespočetné hodiny
Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Prodloužení zkušební doby
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Intervence
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Odklad povinné školní docházky

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků