Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax

Financování práce pedagogických pracovníků školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze státního rozpočtu je založeno na maximálním počtu hodin přímé pedagogické činnosti financovaném ze státního rozpočtu (PHmax).

Související dokumenty

Pracovní situace

Financování nepedagogické práce ve školní družině
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Reforma financování střední školy
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Stravování „cizích strávníků“
První kroky při vymáhání dlužného školného
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení

Poradna

Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školní klub
Snížení úplaty za školní družinu
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Tandemová výuka
FKSP
IT technika do výuky a nákup z dotace
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
FKSP a Flexi passy
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
310/2018 Sb. o krajských normativech
196/2019 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků