Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax

Vydáno:

Financování práce pedagogických pracovníků školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze státního rozpočtu je založeno na maximálním počtu hodin přímé pedagogické činnosti financovaném ze státního rozpočtu (PHmax).

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
310/2018 Sb. o krajských normativech
196/2019 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Financování nepedagogické práce ve školní družině
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Reforma financování střední školy
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Stravování „cizích strávníků“

Poradna

Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školní klub
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
FKSP a Flexi passy
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Vracení úplaty
Zřizovatel
Tandemová výuka
Dotace
Pracovní sešity