Financování nepedagogické práce ve školní družině

Právní předpisy

Orientace v oblasti reformy financování regionálního školství je založena na znalosti a použití právních předpisů. Pravidla spojená s reformou financování regionálního školství, a to školních družin a školních klubů, jsou zakotvena v následujících právních předpisech2):

Související dokumenty

Pracovní situace

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Školní družina a kritéria ČŠI
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
OP JAK
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Stravování „cizích strávníků“

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
FKSP a Flexi passy
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Snížení úplaty za školní družinu
Nepedagog jako zástupce ředitele
Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
310/2018 Sb. o krajských normativech

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků