Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy

Vydáno:

Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikládaly výkaznictví dostatečný význam. Stále ve větší míře se totiž údaje předávané těmito subjekty stávají rozhodnými informacemi, na základě kterých jsou jim pak přidělovány konkrétní objemy finančních prostředků – a při novém způsobu financování bude tato jejich zodpovědnost ještě více umocněna. Jakých údajů bude tedy potřeba?

Související dokumenty

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování střední školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
První kroky při vymáhání dlužného školného
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
OP JAK
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Vychovatelka ŠD
Sloučení škol
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Předškolák a očkování
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Ukončení pracovního poměru
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí