Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy

Vydáno:

Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikládaly výkaznictví dostatečný význam. Stále ve větší míře se totiž údaje předávané těmito subjekty stávají rozhodnými informacemi, na základě kterých jsou jim pak přidělovány konkrétní objemy finančních prostředků – a při novém způsobu financování bude tato jejich zodpovědnost ještě více umocněna. Jakých údajů bude tedy potřeba?

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování střední školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
První kroky při vymáhání dlužného školného
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
OP JAK
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Vychovatelka ŠD
Sloučení škol
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Tandemová výuka
Přijetí cizince do základní školy
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Předškolák a očkování
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice

Zákony

45/2005 Sb. ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí