Reforma financování - základní školy, mateřské školy

Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy

Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1) 

Cílem pracovní situace je popsat princip financování pedagogických pracovníků základních škol a tím přispět k včasné přípravě organizačních změn.

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování střední školy
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Bezplatné poskytování učebnic
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Sloučení škol
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
FKSP
Tandemová výuka
Přijetí cizince do základní školy
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
167/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
140/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
310/2018 Sb. o krajských normativech
161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí