Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vydáno:

Již v zářiovém vydání Řízení školy informoval Řídicí orgán OP VVV o vyhlášené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, která usnadní školám zajistit společné vzdělávání. Podporované aktivity v šablonách jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich osobnostně-profesní rozvoj, extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a v neposlední řadě také personální podporu, která souvisí s implementací novely školského zákona (§16). 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Školní psycholog na základní škole
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Školní psycholog na střední škole
VP a další poradenští pracovníci
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Adaptační koordinátor
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doprovod do školy
Sloučení škol
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Předškolák a očkování
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Ukončení pracovního poměru
Pobyt žáka v zahraničí
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Asistent pedagoga
Zdravotní průkaz