Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vydáno:

Již v zářiovém vydání Řízení školy informoval Řídicí orgán OP VVV o vyhlášené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, která usnadní školám zajistit společné vzdělávání. Podporované aktivity v šablonách jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich osobnostně-profesní rozvoj, extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a v neposlední řadě také personální podporu, která souvisí s implementací novely školského zákona (§16). 

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Školní psycholog na základní škole
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Školní psycholog na střední škole
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
VP a další poradenští pracovníci
Adaptační koordinátor
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Doprovod do školy
Sloučení škol
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Akce v mateřské škole přes noc
Přijetí cizince do základní školy
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Prodloužení zkušební doby
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Předškolák a očkování
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)