VP a další poradenští pracovníci

Vydáno:

Ve školách, v nichž poradenská činnost funguje skutečně efektivně, zpravidla VP velmi úzce spolupracují s metodiky prevence rizikového chování. Obě tyto funkce jsou ve škole povinné a je skutečně výhodné, když je plní dva různí učitelé, kteří se vzájemně dokážou shodnout a jejich postoje k poradenské problematice jsou podobné. V některých menších školách se stává, že obě pozice zaujímá totožný učitel.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a pedagogicko-psychologická poradna
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
VP a speciálně pedagogické centrum
Školní psycholog na základní škole
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Kdo je výchovný poradce
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Individuální výchovný plán
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání