Výchovný poradce a další (ne školské) organizace

Vydáno:

Školy nejsou někdy příliš spokojené s prací standardních školských zařízení, proto upřednostňují jiné instituce nebo konkrétní odborníky, které doporučují žákům, resp. jejich zákonným zástupcům. Vyplatí se proto, když výchovný poradce má alespoň základní přehled o různorodých zařízeních, která se v regionu školy nabízejí.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a speciálně pedagogické centrum
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Kdo je výchovný poradce
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Individuální výchovný plán
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kariérové poradenství
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Minimální preventivní program
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Školní psycholog na základní škole
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
ČOSIV - odborná pomoc zdarma

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Třídní důtka - odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Příplatek

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
147/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných