Individuální výchovný plán

Vydáno:

Koncept individuálního výchovného plánu (IVýP) vznikl na MŠMT ČR v roce 2010 přeměnou původního nápadu „smluv s rodiči“. Využili jsme analogie s individuálním výchovným plánem, který realizují střediska výchovné péče u svých klientů, i individuálním vzdělávacím plánem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Související dokumenty

Pracovní situace

VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Jednání výchovné komise
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Individuální vzdělávání
IVP
Lesní školka
Individuální vzdělávání
IVP
Platová třída
Platová třída zástupce ředitele školy
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Zrušení IVP žáka střední školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory