Individuální výchovný plán

Vydáno:

Koncept individuálního výchovného plánu (IVýP) vznikl na MŠMT ČR v roce 2010 přeměnou původního nápadu „smluv s rodiči“. Využili jsme analogie s individuálním výchovným plánem, který realizují střediska výchovné péče u svých klientů, i individuálním vzdělávacím plánem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Jednání výchovné komise
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Individuální vzdělávání
IVP
Lesní školka
Individuální vzdělávání
IVP
Platová třída
Výchovný poradce
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu