Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem

Vydáno:

Podle článku 33 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, má každý právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. Právo na vzdělání je tak univerzálním, nezadatelným, nezcizitelným, nepromlčitelným a nezrušitelným lidským právem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální výchovný plán
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Výchovný poradce a žáci s SVP

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Individuální vzdělávání
IVP
Příplatek
Platová třída
Kvalifikace
Zrušení IVP žáka střední školy
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných