Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Vydáno:

Některé výchovné či vzdělávací problémy již mohou mít své závažnější příčiny ve vývoji, zdravotním stavu nebo sociálním původu dětí a je zapotřebí, aby těmto dětem byla věnována zvláštní pozornost a péče při vzdělávání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Individuální výchovný plán
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Výchovný poradce a žáci s SVP

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Prodloužení zkušební doby
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
IVP
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Individuální vzdělávání
Úvazek asistenta
IVP
Příplatek
Platová třída
Kvalifikace
Pracovní smlouva
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Asistent pedagoga, pedagog
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga

Zákony

82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných