Individuální vzdělávací plán

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
IVP
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Uvolnění z výuky
IVP
Odklad
Dovolená

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vzory