Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení

Související dokumenty

Pracovní situace

Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Povinná dokumentace ústavních zařízení
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Výchovné a rodinné skupiny
Komunikace s OSPOD, soudem; umístění dítěte, přemístění dítěte
Dětský domov
Výchovný ústav
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Opatření ve výchově
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Dozor státního zastupitelství
Útěk dítěte ze zařízení
Smlouva o plném přímém zaopatření a smlouva o dobrovolném pobytu
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Ústavní a ochranná výchova
Diagnostický ústav

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Příplatek
PHmax
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ

Zákony

109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
134/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vzory