Práva a povinnosti ředitele zařízení

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Povinná dokumentace ústavních zařízení
Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Výchovné a rodinné skupiny
Komunikace s OSPOD, soudem; umístění dítěte, přemístění dítěte
Dětský domov
Výchovný ústav
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Opatření ve výchově
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Dozor státního zastupitelství
Útěk dítěte ze zařízení
Smlouva o plném přímém zaopatření a smlouva o dobrovolném pobytu
Ústavní a ochranná výchova
Diagnostický ústav
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Příplatek
FKSP
Školní klub
Zřizovatel

Zákony

109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)