Ústavní a ochranná výchova

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Výchovné a rodinné skupiny
Komunikace s OSPOD, soudem; umístění dítěte, přemístění dítěte
Dětský domov
Výchovný ústav
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Opatření ve výchově
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Povinná dokumentace ústavních zařízení
Dozor státního zastupitelství
Útěk dítěte ze zařízení
Smlouva o plném přímém zaopatření a smlouva o dobrovolném pobytu
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Diagnostický ústav
Rodič, poručník, pěstoun

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
Lesní školka
PHmax

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
99/1963 Sb. občanský soudní řád

Vyhlášky

438/2006 Sb. , kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních