Účetnictví, financování, rozpočet

Zpracování údajů je nezbytné nejen pro efektivní financování regionálního školství, ale také pro strategické, koncepční a statistické účely. Vše za vás sleduje kalendář Řízení školy. 
Máme v ZUŠ žáky, kteří přišli později než v 7 letech. Teď jsou například v 6. ročníku I. stupně a je jim 17 let. Znamenalo by to, že by příští rok byli v 7. ročníku I. stupně a bylo jim (před začátkem školního roku) 18 let. Pokud by se rozhodli pokračovat i dále, bylo by možné je zařadit do 1. ročníku II. stupně (úspěšně ukončí I. stupeň), nebo by se museli zařadit rovnou do SPD (studia pro dospělé)? Neradi bychom se dostali do situace, kdy bychom špatným zařazením žáků neoprávněně čerpali státní prostředky. 
Vydáno: 19. 06. 2024
Jsme střední škola, zřízená krajem. Naše mzdová účetní poslala na finanční úřad pozdě vyúčtování daně z příjmů fyzických osob 2023, tzv. tvrzení daně, ale daň byla během roku 2023 řádně placena. Byla nám FÚ předepsána pokuta za pozdní podání tvrzení daně. Zažádali jsme o prominutí. Není ještě vyřízeno, tedy jsme zatím pokutu uhradili. Neprominutou částku budeme požadovat po mzdové účetní? Jak správně v tomto případě postupovat a jak o tomto správně účtovat?
Vydáno: 18. 06. 2024
Naše základní škola pořizovala novou skluzavku na hřiště. Na faktuře je uvedeno: Skluzavka laminátová v částce 19 422 Kč, demontáž a likvidace stávající skluzavky a montáž nové skluzavky v ceně 3 500 Kč, plastová deska – výměna demontáž montáž v ceně 2 000 Kč, doprava bude upřesněna. Budu zařazovat do majetku, až mi přijde faktura za dopravu? A  budou všechny tyto ceny součástí pořizovací ceny nové skluzavky? 
Vydáno: 18. 06. 2024
  • Článek
Od ledna 2024 zavedlo ministerstvo vnitra institut tzv. kvalifikované meziobecní spolupráce - společenství obcí (řekněme DSO 2.0). Cílem je podpořit a usnadnit dobrovolnou spolupráci obcí za účelem efektivnějšího poskytování služeb a výkonu agend podle místních potřeb.
Vydáno: 11. 06. 2024
  • Článek
Jak osvobodit ředitelky a ředitele mateřských a základních škol od administrativní zátěže a uvolnit jim ruce k tomu, aby se mohli více času věnovat zlepšování výuky? Podle nové studie Vysoké školy ekonomické by pomohlo, kdyby část jejich nepedagogických povinností byla převedena mimo školu – na instituci místní školské správy, která by pro všechny školy z vymezeného území zajišťovala například finanční nebo mzdové účetnictví, správu IT nebo správu budov.
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Nejčastější právní formou základních a středních škol je právní forma příspěvková organizace. Základní pravidla jsou definována v § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a jedním ze zásadních znaků je silně závislý (až podřízený) vztah příspěvkové organizace vůči svému zřizovateli. U základních škol jsou zřizovateli obce, u středních jsou to kraje. Tento článek by měl osvětlit některá pravidla, podle nichž probíhá finanční vztah mezi zřizovatelem (obec nebo kraj) a jím zřízenou příspěvkovou organizací (základní nebo střední škola).
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci bylo možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Vydáno: 21. 05. 2024
Jsme základní škola, příspěvková organizace. V evidenci majetku máme 7 ks lyžařských běžeckých setů pořízených v roce 2014. Pořizovací cena jednoho setu činila 3.720 Kč. V letošním roce jsme se rozhodli opotřebované, ale funkční sety odprodat jiné základní škole za oboustranně dohodnutou cenu 13.020 Kč, což je 50 % z celkové hodnoty setů v době pořízení. Je možné pouze na základě vzájemné dohody stanovit takto cenu již nevyužívaného a opotřebovaného inventáře, sepsat kupní smlouvu a nebo je potřeba k tomu odborný posudek?
Vydáno: 20. 05. 2024
Je možné hradit vstupné na konferenci Škola jako místo setkávání ze šablon?
Vydáno: 25. 04. 2024
Jsme střední průmyslová škola, PO zřízená JMK. V roce 2023 jsme využili možnost úročení volných peněžních prostředků na spořících a termínovaných vkladech na BÚ. Tím jsme dosáhli výnosů (SU662) ve výši 420 000 Kč. Srážkovou daň z těchto úroků jsme účtovali na SU 591. Jsou dosažené čisté výnosy z těchto kladných úroků ze spořících účtů a termínovaných vkladů předmětem daně z příjmu PO? Setkala jsem se z názorem, že v daňovém přiznání k dani z příjmu PO za rok 2023 mohu tyto čisté výnosy uvádět na ř. 120 a srážkovou daň, kterou jsem účtovali na SU 591 vyloučit na ř. 101. Tímto způsobem by nebyly kladné úroky předmětem daně z příjmu. 
Vydáno: 23. 04. 2024
  • Článek
Příjemci, kteří realizují ve svém zjednodušeném projektu z OP JAK některou z personálních šablon, se s největší pravděpodobností setkají se situací, že jim na konci realizace projektu budou zbývat nějaké nevyužité produktivní hodiny, za které bude nezbytné vrátit finanční prostředky. Tato vratka nevyužitých finančních prostředků však v žádném případě neznamená, že došlo k nějakému pochybení na straně příjemce nebo že byla realizace projektu vedena neefektivně.
Vydáno: 23. 04. 2024
Zaměstnavatel přispívá 71 Kč z prostředků školy na stravování zaměstnanců a 10 Kč je z FKSP (celkem tedy 81 Kč). Může zaměstnavatel tuto částku poskytovat pomocí stravenkového paušálu na účet nebo se jedná již o částku, kterou je nutné řešit pouze přes stravenky?
Vydáno: 22. 04. 2024
Dodavatel mi pošle fakturu např. za plyn za měsíc březen. Datum vystavení faktury je 2. 4., datum uskutečnění zdanitelného plnění je uvedeno 2. 4. Plnění se týká měsíce března (je uvedeno na faktuře), mohu zaúčtovat do března? Nebo musím respektovat datum zdanitelného plnění a zaúčtovat do dubna, i když se plnění týká měsíce březen?
Vydáno: 11. 04. 2024
Jsme škola, která vede FKSP dle zákona č. 250/2000 Sb. Máme nastavenou vnitřní směrnici o FKSP. Je nutné mít určeného správce FKSP, nebo stačí správce rozpočtu, příkazce operace dle zákona o finanční kontrole v organizaci? U nás je to ekonom a ředitelka školy.
Vydáno: 02. 04. 2024
Podle § 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu FKSP hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Naše účetní jednotka pořídila z FKSP dlouhodobý hmotný majetek za 81.000 Kč. Na kartu majetku jsme připsali informaci, že Dl.HM byl pořízen z FKSP. Při zařazení majetku do užívání a jeho následném odepisování jsme postupovali dle nám dostupných materiálů následovně. K dlouhodobému majetku se po zařazení do užívání chováme jako k vlastnímu majetku ( jako kdyby nebyl pořízen z FKSP ) a stal se tak součástí veškerého dlouhodobého majetku evidovaného v naší PO . Podle dostupných výkladů k ČÚS 704 - bod 5.5 . jsme účtovali pořízení DHM následovně : 1. 042/ 321 81.000 Kč 2. 022/ 042 81.000 Kč 3. 412/648 81.000 Kč. Zároveň s bodem 2. jsme proúčtovali zdroj financování (bod 3.) 412/ 648 namísto obvyklého zápisu 416/401. A zde si nejsme jisti správností svého postupu, protože v daném okamžiku (pro zjednodušení dotazu abstrahujeme nyní od fáze odepisování 551/082 a zároveň ve stejné hodnotě 401/416 ) se nám nekryje zůstatková cena majetku s účtem jmění 401. ZC (de facto PC ) je 81.000 Kč a hodnota na účtu 401 je 0 Kč. Jsme si vědomi toho, že zdroje a prostředky z FKSP nezle převádět do jiných fondů , je proto nutné účtovat o přímém použití FKSP bez převodu do fondu investic. ČÚS 704 - bod 5.5 počítá však jen se zápisem 412/648 , nikoliv se zápisem 412/401, který by se nám pro náš případ pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který chceme dále odpisovat, hodil. Je tomu tak proto, že se obecně předpokládá, že z FKSP bude pořízen jen drobný DHM a ten se účtuje 558/321, 412/648, 028/088? Jak máme proúčtovat pořízení Dl.HM z FKSP a zároveň zachovat pravidlo, že ZC majetku je rovna účtu 401 - jmění? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Může základní škola odprodat na základě kupní smlouvy lyžařský běžecký set? Tento set byl zakoupen před 10 lety v pořizovací ceně 3720 Kč a škola ho už nevyužívá. Zahrnuje lyže, boty a hůlky. Pokud ano, je potřeba, aby cena, za kterou by se odprodal, byla stanovena odborníkem, anebo je možno udělat pouze odhad našimi zkušenými učiteli-lyžaři? Z evidence majetku by se odepsal jako odprodaný majetek?
Vydáno: 02. 04. 2024
  • Článek
Cílem článku je zrekapitulovat základní pravidla čerpání tzv. volné části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Článek je určen pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby.
  • Článek
Školská stávka koncem roku 2023 byla jen variací na každoroční tahanice o peníze státního rozpočtu na školství. Lidská paměť je krátká, a tak si mnozí neuvědomují, že jde v různých obměnách o téměř každoroční kolorit. A má to řadu negativních důsledků bez ohledu na to, jak to ten který rok rozpočtově dopadne.
Vydáno: 19. 03. 2024