Účetnictví, financování, rozpočet

Dodavatel mi pošle fakturu např. za plyn za měsíc březen. Datum vystavení faktury je 2. 4., datum uskutečnění zdanitelného plnění je uvedeno 2. 4. Plnění se týká měsíce března (je uvedeno na faktuře), mohu zaúčtovat do března? Nebo musím respektovat datum zdanitelného plnění a zaúčtovat do dubna, i když se plnění týká měsíce březen?
Vydáno: 11. 04. 2024
Podle § 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu FKSP hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Naše účetní jednotka pořídila z FKSP dlouhodobý hmotný majetek za 81.000 Kč. Na kartu majetku jsme připsali informaci, že Dl.HM byl pořízen z FKSP. Při zařazení majetku do užívání a jeho následném odepisování jsme postupovali dle nám dostupných materiálů následovně. K dlouhodobému majetku se po zařazení do užívání chováme jako k vlastnímu majetku ( jako kdyby nebyl pořízen z FKSP ) a stal se tak součástí veškerého dlouhodobého majetku evidovaného v naší PO . Podle dostupných výkladů k ČÚS 704 - bod 5.5 . jsme účtovali pořízení DHM následovně : 1. 042/ 321 81.000 Kč 2. 022/ 042 81.000 Kč 3. 412/648 81.000 Kč. Zároveň s bodem 2. jsme proúčtovali zdroj financování (bod 3.) 412/ 648 namísto obvyklého zápisu 416/401. A zde si nejsme jisti správností svého postupu, protože v daném okamžiku (pro zjednodušení dotazu abstrahujeme nyní od fáze odepisování 551/082 a zároveň ve stejné hodnotě 401/416 ) se nám nekryje zůstatková cena majetku s účtem jmění 401. ZC (de facto PC ) je 81.000 Kč a hodnota na účtu 401 je 0 Kč. Jsme si vědomi toho, že zdroje a prostředky z FKSP nezle převádět do jiných fondů , je proto nutné účtovat o přímém použití FKSP bez převodu do fondu investic. ČÚS 704 - bod 5.5 počítá však jen se zápisem 412/648 , nikoliv se zápisem 412/401, který by se nám pro náš případ pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který chceme dále odpisovat, hodil. Je tomu tak proto, že se obecně předpokládá, že z FKSP bude pořízen jen drobný DHM a ten se účtuje 558/321, 412/648, 028/088? Jak máme proúčtovat pořízení Dl.HM z FKSP a zároveň zachovat pravidlo, že ZC majetku je rovna účtu 401 - jmění? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Jsme škola, která vede FKSP dle zákona č. 250/2000 Sb. Máme nastavenou vnitřní směrnici o FKSP. Je nutné mít určeného správce FKSP, nebo stačí správce rozpočtu, příkazce operace dle zákona o finanční kontrole v organizaci? U nás je to ekonom a ředitelka školy.
Vydáno: 02. 04. 2024
Může základní škola odprodat na základě kupní smlouvy lyžařský běžecký set? Tento set byl zakoupen před 10 lety v pořizovací ceně 3720 Kč a škola ho už nevyužívá. Zahrnuje lyže, boty a hůlky. Pokud ano, je potřeba, aby cena, za kterou by se odprodal, byla stanovena odborníkem, anebo je možno udělat pouze odhad našimi zkušenými učiteli-lyžaři? Z evidence majetku by se odepsal jako odprodaný majetek?
Vydáno: 02. 04. 2024
 • Článek
Od zahájení realizace projektů ve výzvách 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I uběhnou v dohledné době dva roky. To pro některé příjemce znamená ukončení realizace jejich projektu. Několik příjemců se také rozhodlo ukončit realizaci svého projektu před plánovaným datem ukončení z důvodu splnění všech navolených aktivit neboli šablon.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
V článku se autorky zaměřují na popis správného čerpání účelově vázané části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Článek je určen pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a pro „veřejné“ školské právnické osoby.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
U této otázky si možná mnozí klepají na čelo. Samozřejmě že ano. Pokud žák asistenta pedagoga potřebuje, pedagogicko-psychologická poradna ho doporučí, škola na jeho plat dostane peníze a musí ho žákovi zajistit. Uvedený princip však platí teprve od roku 2016 od tzv. inkluzivní novely školského zákona. Předtím byla situace jiná, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny neznamenalo automaticky, že škola peníze na asistenta pedagoga skutečně dostane. A právě o tom rozhodoval v prosinci 2023 Ústavní soud.1) Že nás toto rozhodnutí nemusí zajímat, když se vztahuje k dřívější právní úpravě? Ba naopak! Právě s aktuálně diskutovanými změnami směřujícími k omezení počtu asistentů pedagoga nabývá nález Ústavního soudu na aktuálnosti.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Vydáno: 21. 02. 2024
Jsme soukromá základní škola. Rádi bychom pedagogickým zaměstnancům pořidili karty ITIC, obdobná forma jako "ISIC" karty pro studenty (uplatnění slev v různých sportovních, kulturních a dalších oblastech) za poplatek 360 Kč na 12 měsíců. Je tento benefit pro zaměstnance osvobozený nepeněžní příjem a pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 16. 01. 2024
Jsme školské zařízení - středisko volného času, příspěvková organizace zřizovaná ÚSC. Od KÚ jsme obdrželi neúčelový dar. Je možné tento dar použít na platy zaměstnanců nad limit stanovený MŠMT a zřizovatelem (město) jako ostatní zdroj?
Vydáno: 18. 12. 2023
 • Článek
Každý ředitel školy již mnohokrát slyšel od vedoucí či personálu kuchyně, že v té staré kuchyni už nejde vařit a většina zařízení je v havarijním stavu. Neustálé opravy jen oddalují problém a nejdou provádět donekonečna.
Vydáno: 13. 12. 2023
 • Článek
Letošní rok je rokem, kdy Poslanecká sněmovna připravila velkou řadu změn, které se týkají školství, a další změny se stále chystají. Mezi ty připravované patří i změna vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která by měla být provedena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 12. 12. 2023
Je možné hradit ve školství z ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) pořízení drobného dlouhodobého majetku ve škole, např. lavice?
Vydáno: 08. 12. 2023
 • Článek
Podle článku č. 33 Listiny základních práv a svobod1) mají občané České republiky právo na bezplatné základní a střední vzdělávání. Naplňování tohoto práva v praxi je ale diskutabilní. Ano, většina žáků nemusí platit v základních školách školné, od jejich rodičů jsou ale vyžadovány různé příspěvky na pomůcky, pracovní sešity nebo i učebnice, placené jsou často také různé povinné školní výlety a akce, platí se za účast na školách v přírodě. Aby se dítě dostalo do školy, musí mu mnozí rodiče zaplatit lístek na hromadnou dopravu, aby nesedělo na odpoledním vyučování hladové, platí rodiče školní obědy. S rostoucí chudobou českých rodin přitom pro stále větší množství domácností už nemusí být samozřejmé, že rodiče žáka budou mít na všechny tyto náklady dostatečné prostředky.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
S připravovaným novým zákonem o účetnictví, jehož účinnost očekáváme od 1. 1. 2025, nastává bez nadsázky digitální revoluce i v účetnictví. Článek je založen na návrhu nového zákona o účetnictví, který zatím nebyl schválen, ale vzhledem k všeobecné shodě o potřebě digitalizace neočekáváme v této oblasti zásadní změny v jeho finálním znění.
Vydáno: 21. 11. 2023
Můžeme z ONIV koupit počítače, které jsou ve třídách a jsou určené k výuce?
Vydáno: 08. 11. 2023
 • Článek
Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září 2023.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
V PAQ Researclink neustále rozšiřujeme nabídku dat, která může každý procházet na DataPAQ.cz . Nadále se věnujeme i sledování aktuálních témat školství, jako je integrace ukrajinských uprchlíků. Pojďme si společně projít několik důležitých témat a dat, která nám ukáží, o čem se bude v dalších měsících mluvit v novinách, školách i ve sněmovně.
Vydáno: 24. 10. 2023
 • Článek
Logopedickou péči potřebujeme včasnou, kvalitní a dostupnou, a to napříč všemi věkovými kategoriemi i dotčenými rezorty. Potřeba dobré logopedické péče je velmi vysoká v každém věku i čase, nicméně ve školském rezortu – s ohledem na naplnění potřeb dětí a žáků předškolních zařízení, základních a středních škol – je požadavek dostupné kvalitní logopedické péče možná ještě o kousek vyšší a intenzivnější.
Vydáno: 24. 10. 2023
Lze předplatné Řízení školy online platit z OP JAK? 
Vydáno: 11. 10. 2023