Účetnictví, financování, rozpočet

Jsme soukromá MŠ a ZŠ, s. r. o. K Mikuláši a na Velikonoce dáváme dětem ve školkách balíčky, podobně v prosinci dostanou adventní kalendář. Je pravda, že všechny tyto položky budou nedaňové a účtovat se budou jako náklady na reprezentaci? Nebo lze nějak zaúčtovat v případě školky jako daňový náklad? A pokud jde o výhry v pořádaných soutěžích, ty lze vnímat jako daňový náklad, bez něhož by se soutěž nemohla uspořádat?
Vydáno: 31. 05. 2023
Jsme soukromá MŠ a ZŠ, s. r. o. Chtěla bych se zeptat na zaúčtování faktury za lyžařský kurz/školu v přírodě za pedagogický doprovod za ubytování a stravování pedagogických pracovníků. Bude v tomto případě pro školu stravování pedagogů daňovým nákladem? Pokud ano, budu fakturu účtovat na účet 512 nebo 518?
Vydáno: 29. 05. 2023
Jsme základní škola - zřizovatel je město. Měli bychom používat účty 431 a 432. Já bych tuto ztrátu za rok 2022 zaúčtovala v roce 2023 MD 432/D 431. Je to tak v pořádku?
Vydáno: 25. 05. 2023
  • Článek
První výzvou v operačním programu Jan Amos Komenský pro zjednodušené projekty byla výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Podávání žádostí o podporu bylo mateřským a základním školám vč. školních družin a školních klubů, základním uměleckým školám, střediskům volného času a pedagogicko-psychologickým poradnám umožněno od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Žáci i učitelé v mnoha školách tráví dny v nezdravém vnitřním prostředí. I když se již některé školy pustily do jeho úpravy, obecně platí, že kvalita vnitřního prostředí ve školách je nesrovnatelně horší než například v moderních kancelářských budovách. Hlavním důvodem, proč školy v tomto ohledu pokulhávají, je nedostatek financí. V současné době mají ale školy a zřizovatelé jedinečnou možnost požádat o dotace. Celkem jde o bezmála 7,8 miliard korun. Problematika kvality vnitřního prostředí má ještě jednu rovinu, totiž připravovanou evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD), která se bude vztahovat na všechny budovy, tedy i na školy. Pro ně může být směrnice impulsem k nastartování změn.
Vydáno: 23. 05. 2023
Po zápise do 1. třídy máme celkem 16 tzv. domškoláků + 15 klasických prezenčních žáků. Jsme malotřídka. Jakou roli hrají domškoláci ve financování škol? Vím, že se počítají do kapacity školy a do třídy. S ohledem na PHmax a příspěvek obci (rozpočtové určení daní, které neřeší spádovost a obec ho dostává od ministerstva financí) se však berou jako 1/4 běžného žáka. Někde jsem zaslechla, že 1 domškolák je 0,5 hodiny/týdně do úvazku učitele. Je to pravda a kde je pro to opora? Mohu pak tyto hodiny do úvazku rozdělit mezi 2 učitele, kteří je budou mít na starosti?
Vydáno: 15. 05. 2023
Soukromá školská právnická osoba (základní škola) nemá ve zřizovací listině uvedenou hospodářskou (vedlejší) činnost. Může při akcích školy (např. vánoční jarmark), kterých se zúčastní rodiče dětí, prodávat výrobky žáků? Za utržené peníze by děti pořídily materiál na další výrobky. 
Vydáno: 21. 04. 2023
  • Článek
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Je nějak stanoven limit pro pohoštění (občerstvení) zaměstnanců při kulturních akcích? Dříve jsme měli v zásadách FKSP, že můžeme v rámci kulturních, vzdělávacích a tělovýchovných aktivit poskytnout zaměstnancům pohoštění do výše 300 Kč na osobu za akci a že se toto vztahuje i na nepracující důchodce. Můžeme vzhledem k velkému nárůstu cen zvýšit tuto částku např. na 500 Kč?
Vydáno: 19. 04. 2023
  • Článek
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 18. 04. 2023
  • Článek
Uvažuji o zavedení měsíčních plateb za družinu, nyní u nás po dohodě se zřizovatelem žáci, resp. rodiče za družinu nic neplatí. Podle čeho bych měla stanovit výši? V okolí se výše v družinách liší. Je to od 50 Kč až po 250 Kč za měsíc.
Vydáno: 18. 04. 2023
Jsme základní umělecká škola (příspěvková organizace zřízená krajem), ve zřizovací listině máme povolenou doplňkovou činnost: Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí. Provozujeme několikrát do roka velké taneční koncerty, kterých se účastní takřka všichni žáci tanečního oboru. Koncert je určen pro širokou veřejnost. Kulturnímu domu platíme vysoký nájem, a proto vybíráme vstupné. Celou tuto činnost provozujeme jako doplňkovou činnost. Postupujeme správně, když tyto koncerty účtujeme jako doplňkovou činnost?
Vydáno: 13. 04. 2023
Obecně prospěšná společnost - základní umělecká škola je účetní jednotkou, která účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro nevýdělečné organizace. S účinností Od 1. 1. 2021 došlo ke zvýšení limitu dlouhodobého hmotného majetku ze 40 tis. na 80tis. Kč a ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Tato změna se týká pouze podnikatelských subjektů, jež se řídí prováděcí vyhláškou k účetnictví č. 500/2002 Sb.? Nebo se tyto změny týkají i účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání?
Vydáno: 13. 04. 2023
Příspěvková organizace - škola - zřízená obcí využívá pro své účtování v rámci nákupu ochranných pomůcek, lékařských prohlídek, výpisu ze zdravotní dokumentace účtu 527 - zákonné sociální náklady. Je tento postup účtování správný? Dále účet 527 využívá i pro školení, kurzy a webináře a to jak pro pedagogy, tak i pro např. paní kuchařky, pokud se účastní semináře např. zdravé výživy. Lze tento účet i v tomto případě využít nebo by bylo lepší, resp. v souladu s legislativou využít např. pro školení účet 518?
Vydáno: 03. 04. 2023
  • Článek
Pojem Řídicí orgán (ŘO) vyznívá pro většinu škol a školských zařízení velmi úředně a anonymně, přitom jsou za ním krom jiných skrytí i kolegové z odboru administrace zjednodušených projektů, kterým záleží na tom, aby se žadatelům a příjemcům dařilo při realizaci jejich projektů.
Vydáno: 21. 03. 2023
  • Článek
V současné době zažíváme my, organizátoři soutěží našich žáků, zcela reálnou změnu, kterou přinesl nový způsob financování. Tak jako každá změna i nový způsob financování přináší kladné, ale i záporné stránky a bylo by naivní si myslet, že změny budou probíhat bez komplikací.
Vydáno: 21. 03. 2023
  • Článek
Návrh nového zákona o účetnictví je nyní v připomínkovém řízení. Vzhledem k tomu, že tento návrh předpokládá účinnost nového zákona od 1. ledna 2024 a zároveň obsahuje množství zásadních změn, je nanejvýš žádoucí, aby školy věnovaly této problematice pozornost už nyní. Tento článek si klade za cíl ve stručnosti shrnout základní změny, které nový zákon může přinést, přičemž ve výkladu se zaměřuje hlavně na školy zřízené jako příspěvkové organizace.
Vydáno: 21. 03. 2023
Jak se dá postupovat v případě, že jsme zaměstnancům, kterým byl přiznán starobní důchod, nevyplatili dar z FKSP při prvním přiznání důchodu, ale máme ve směrnici, že dar vyplatíme až při fyzickém odchodu do důchodu. Podle § 14 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 114/2002 Sb. bychom ale měli dar z FKSP vyplatit hned při prvním přiznání důchodu. Lze tento dar doplatit dodatečně, i když už je to třeba 1–2 roky po přiznání důchodu?
Vydáno: 15. 03. 2023
Jsme škola zřízená obcí. Máme školní jídelnu, kde se stravují pouze žáci a zaměstnanci, tudíž nemáme doplňkovou činnost na stravování cizích strávníků. V lednu jsme měli ČŠI a chtěli se u nás stravovat - ředitelka jim vyhověla. Udělali jsme kalkulaci na stravné, které nám ČŠI proplatila. Jak mám toto stravné účtovat?
Vydáno: 06. 03. 2023
  • Článek
S dobou vedlejších a hlavních prázdnin je spojeno případné povinné snížení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině zřízené státem, krajem obcí nebo svazkem obcí. Cílem článku je připomenout základní pravidla uvedeného snížení úplaty.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
Před rokem touto dobou probíhaly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy důležitá jednání a přípravné kroky směřující k vyhlášení výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I a nyní je podávání žádostí o podporu skončeno. Výzva byla otevřená pro střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty od 30. 5. 2022 do (původně) 30. 11. 2022. Na podzim došlo k prodloužení lhůty pro podávání žádostí o podporu až do 31. 1. 2023 do 14 hodin.
Vydáno: 21. 02. 2023