Účetnictví, financování, rozpočet

Příspěvková organizace (základní škola) v roce 2021 skončila se ztrátovým hospodářským výsledkem (i po použití rezervního fondu). Musí v roce 2022 skončit se ziskovým hospodařením minimálně v hodnotě předchozí ztráty a to pak zaúčovat (např. po schválení zřizovatele převedením do rezervního fondu a pak úhradou ztráty z předchozích let)? Nebo je to jinak? Nebo lze tuto ztrátu účtovat už přímo v průběhu roku 2022? V případě, že škola vytvoří zisk a překročí hodnotu 300 000 Kč musí platit daň (zisk nebude z povolené doplňkové činnosti)?
Vydáno: 06. 12. 2022
OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.
Vydáno: 01. 03. 2022
Základní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vydáno: 13. 07. 2021
Podle mimořádných opatření upravující testování mají být žáci testováni preventivními antigenními testy, které jim poskytla škola. Některé školy a rodiče řeší tuto situaci tak, že rodič daruje antigenní testy škole (tedy uzavře s ní darovací smlouva) a škola je zpátky „poskytne“ jejich dítěti. Dítě tak bude testováno vlastním a zpravidla méně invazivním antigenním testem.
Vydáno: 24. 04. 2021
Právní předpisy, metodika, informace nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů materiál MŠMT Metodický pokyn k zajišťování podpůrného opatření pedagogická intervence, Praha 14. 1. 2021
Vydáno: 22. 03. 2021
Na provozní výdaje školy je povinen přispívat zřizovatel. Od státu dostává na to prostředky skrze procentní část celostátního hrubého výnosu sdílených daní (RUD). V roce 2012 byl předchozí systém změněn a došlo k zavedení nového kritéria „počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“. Od roku 2013 se tedy „prostředky plynoucí za dětmi a žáky“ na provoz škol odvozují od celkového objemu sdílených daní pro všechny obce v České republice, resp. od výše koeficientu kritéria počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí.
Vydáno: 26. 10. 2020
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
Vydáno: 01. 10. 2020
Na provozní výdaje školy je povinen přispívat zřizovatel. Od státu dostává na to prostředky skrze procentní část celostátního hrubého výnosu sdílených daní (RUD). V roce 2012 byl předchozí systém změněn a došlo k zavedení nového kritéria „počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“. Od roku 2013 se tedy „prostředky plynoucí za dětmi a žáky“ na provoz škol odvozují od celkového objemu sdílených daní pro všechny obce v České republice, resp. od výše koeficientu kritéria počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí.
Vydáno: 18. 09. 2020
Právní předpisy, metodické materiály zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění usnesení vlády č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU. Dostupný z http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru  
Vydáno: 01. 05. 2020
Právní předpisy, metodické materiály zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění usnesení vlády č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření
Vydáno: 08. 04. 2020
Dne 16. 3. jsem po dohodě se zřizovatelem rozhodla o omezení provozu naší MŠ v souvislosti se současnou situací. Mám již za měsíc březen snížit výši NEI příspěvku, „školné“, když k omezení provozu došlo až po 15. 3., který je termínem splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za březen? Prosím o osvětlení, jak danou situaci řešit. A dále v případě, že bude MŠ uzavřena např. i po celý duben, znamená to nulovou výši za úplatu za předškolní vzdělávání? Jak si vyložit příslušný § odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání?
Vydáno: 02. 04. 2020
Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu. Autorky navazují na články věnované PHmax základní a mateřské školy publikované v Pracovní situaci "Reforma financování" (a dále v časopisech Řízení školy č. 6/2019 a Speciálu pro MŠ 3/2019.1))
Vydáno: 18. 10. 2019
Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1)  Cílem pracovní situace je popsat princip financování pedagogických pracovníků základních škol a tím přispět k včasné přípravě organizačních změn.
Vydáno: 01. 10. 2019
Právní předpisy Orientace v oblasti reformy financování regionálního školství je založena na znalosti a použití právních předpisů. Pravidla spojená s reformou financování regionálního školství, a to školních družin a školních klubů, jsou zakotvena v následujících právních předpisech2): zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen "školský zákon"); nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění; vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění3); vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění; vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech.
Vydáno: 13. 09. 2019
Financování práce pedagogických pracovníků školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze státního rozpočtu je založeno na maximálním počtu hodin přímé pedagogické činnosti financovaném ze státního rozpočtu (PHmax).
Vydáno: 01. 09. 2019
Cílem tohoto seriálu, zaměřeného na problematiku finanční kontroly, je zejména objasnit postavení a význam vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen „VŘKS“) ve školských zařízeních. Zaměříme se také na často opomíjenou návaznost VŘKS na oběh účetních dokladů a na účetnictví a naznačíme jeho přínosy pro zefektivnění řízení celé organizace. Ve druhém díle seriálu o finanční kontrole se zaměříme na úpravu vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen "VŘKS") v běžné praxi školských zařízení v České republice, upozorníme na hlavní nedostatky a na základě praxe podáme nejvýznamnější doporučení, jak k celému systému přistoupit a jak ho nastavit tak, aby byl zároveň efektivní a v souladu se zákonem. V tomto díle se rovněž zmíníme o souvislosti zákona o trestní odpovědnosti a vnitřních předpisech škol a o způsobech, jak předejít rizikům, která vyplývají z tohoto zákona. Poslední díl odborného seriálu o finanční kontrole se zaměřuje na kontrolní mechanismy a trendy v oblasti vnitřního řídicího a kontrolního systému (dále jen "VŘKS") školských zařízení a na funkci interního auditu v tomto komplexním systému.
Vydáno: 19. 12. 2018
Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikládaly výkaznictví dostatečný význam. Stále ve větší míře se totiž údaje předávané těmito subjekty stávají rozhodnými informacemi, na základě kterých jsou jim pak přidělovány konkrétní objemy finančních prostředků – a při novém způsobu financování bude tato jejich zodpovědnost ještě více umocněna. Jakých údajů bude tedy potřeba?
Vydáno: 27. 09. 2018
Výjezd pedagoga školy do některého ze států EU - odměna minimální mzdou daného státu EU (V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišná od těch, která jsou prezentována v tomto článku.)
Vydáno: 13. 04. 2018
Povinnost schvalování ÚZ není pro vybrané ÚJ včetně PO povinností již novou. Povinnost je stanovena Vyhláškou č. 220/2013 se datuje již od roku 2013, v roce 2018 a  2019 se budou schvalovat ÚZ za období roku 2017, tedy v pořadí již sedmé období schvalování. Přesto přetrvávají pochybnosti o správnosti postupů při schvalování jak ze strany zřizovatelů PO, tak ze strany PO samotných.
Vydáno: 13. 02. 2018