Skončení pracovního poměru

  • Článek
Jsme příspěvková organizace s několika odloučenými pracovišti, která vznikla k 1. 1. 2003. Na jednotlivých pracovištích byly jmenovány zástupkyně ředitelky (vedoucí odloučeného pracoviště) ještě mojí předchůdkyní. Nyní mi jedna z těchto vedoucích pracovnic přinesla rezignaci na tuto funkci k 31. 12. 2022, s tím, že považuje toto za důvod k ukončení pracovního poměru. Od 1. 1. 2023 již nechce v organizaci pracovat, přestože jí bylo nabídnuto místo učitelky MŠ. Jak v tomto případě postupovat, aby to bylo legislativně správně?
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Paní učitelka má pracovní smlouvu od 23. 8. 2021 na dobu určitou s 3měsíční zkušební lhůtou. V průběhu této zkušební lhůty byla od 16. do 30. 10. v karanténě – tedy na neschopence. Prodlužuje se tedy tato zkušební doba o 14 dní i v tomto případě? Mohu jí dát výpověď v současné době, i když je opět v karanténě? Důvod ve výpovědi sice neuvedu, ale nejsou to opakované karantény.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Mnoho pozornosti je věnováno přípravě začínajících učitelů i přípravě budoucích ředitelů. Málo se ale hovoří o tematice, která s jistotou potká každého z nás a která určitě není o nic snazší, než jsou učitelské nebo ředitelské začátky. Rozhodli jsme se proto, že se otázce „odcházení“ budeme pravidelně věnovat a pokusíme se i oslovit ty, kteří tuto zkušenost mají za sebou a jsou ochotni se o ni podělit.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Když si zřizovatel a ředitel školy rozumí a táhnou za jeden provaz, pracuje se jedna radost. V praxi tomu tak ale někdy není. Starosta nechápe, proč má mít ředitel školy větší plat než on sám, když se o budovu školy neumí technicky dobře postarat. Ředitel školy se zase podivuje nad tím, proč rada obce řeší každou korunu, když hlavní je proces vzdělávání, ne peníze.
Vydáno: 23. 05. 2023
Může ředitel ZŠ rozvázat pracovní poměr s učitelkou, která byla přijata v roce 2015, sjednán druh práce učitelka? Dodatkem ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. Učitelka měla pouze bakalářské studium a dodělávala si magisterské studium. Podmínka doplnění kvalifikace nebylo součástí smlouvy ani dodatku. Nyní nastoupil nový ředitel. Učitelka neudělala závěrečnou zkoušku a ředitel ji dal výpověď. Je tato výpověď v pořádku? Na jednu stranu tu máme školský zákon a na druhou stranu ŽP. Učitelka ale nepřišla o odbornou kvalifikaci, byla přijata bez ní, a dokonce ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. 
Vydáno: 05. 05. 2023
Zřizovatel má pravomoc odvolat ředitele školy nebo školského zařízení, a to z důvodů, které předvídá školský zákon v § 166 odst. 4 a odst. 5.
Vydáno: 26. 04. 2023
  • Článek
Během pandemie covidu-19 dala střední škola výpověď učiteli, který podle ní nezvládl distanční výuku. Pedagog se proti výpovědi bránil u soudu, zatím však neúspěšně. Obvodní soud pro Prahu 5 jeho žalobu zamítl a potvrdil správnost postupu ředitele školy. Rozsudek je nepravomocný a učitel se proti němu může odvolat.
Vydáno: 21. 03. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Ve školní jídelně zaměstnáváme zaměstnankyni na 2 pracovní poměry. Uklízečka - úvazek 0,8 a kuchařka - úvazek 0,25. Od 1. 2. 2023 bude přechodně (asi na 2 měsíce z důvodu pracovní neschopnosti jiné kuchařky) pracovat jako kuchařka na plný úvazek. Jako uklízečka pracovat prozatím nebude. Která možnost na pozici uklízečky je pro ni výhodnější: - požádat na přechodnou dobu o neplacené volno a pracovní poměr bude pokračovat, - nebo pracovní poměr ukončit a po návratu nemocné kuchařky uzavřít pracovní poměr nový?
Vydáno: 09. 03. 2023
Co musí ředitel udělat předtím, než dá výpověď učiteli pro závažné porušení povinností?
Vydáno: 03. 03. 2023
Jsme střední odborná škola, máme dost složitou a specifickou strukturu. Některé zaměstnanci v rámci jednoho pracovního poměru vykonávají práci učitele odborných předmětů (učitel teorie) a také práci učitele odborného výcviku (dříve mistr odborného výcviku). Vypočítáváme celkový úvazek zvlášť dle hodin přímé pedagogické činnosti u učitele teorie (21 h na celý úvazek) a zvlášť dle hodin přímé pedagogické činnosti u učitele odborného výcviku (35 h na celý úvazek). Následně oba vyčíslené úvazky sečteme do jednoho. Problém ale nastává v momentě, kdy podáváme výkaz P 1c-01, kde musíme oddělit hodiny teorie a OV, tím pádem rozdělit úvazek a ještě to rozdělit na více než dvě zařízení (typy škol dle výkaznictví). Výkaz generuje účetní program Vema. V případě ručního přeúčtování může dojit k chybám (nejedná se pouze o jednoho zaměstnance) a také výše zmiňovaný výkaz je vázán na další výkaz - pak se rozhodí oba. Zjišťovali jsme na jiné škole, jak to dělají. Mají uzavřené s takovým zaměstnancem 2 pracovní poměry: 1. - učitel, 2. - učitel odborného výcviku. Ze strany zřizovatele při kontrole prý nemají problém. Naopak, se jedná o dva druhy činnosti, kde každý zařazen do jiné platové třídy (učitel - 12 platová třída, učitel OV - 10 platová třída), každý mají jinou pracovní náplň a také hodiny přímé pedagogické činnosti se počítají jinak (pro učitele 1h PPČ = 45 min., pro učitele OV 1h PPČ = 60 min.) Pro nás by to bylo také řešení, jen nevím zda by tato varianta nebyla napadnuta třeba inspektorátem práce z důvodu zařazení profese učitele a učitele odborného výcviku v katalogu práce pod stejným číslem (2.16.01). Nebyly by 2 pracovní smlouvy u jednoho zaměstnance na pozici učitele - 1 pracovní smlouva a učitele odborného výcviku - 2 pracovní smlouva v rozporu?
Vydáno: 12. 01. 2023
  • Článek
Zrušení pracovního poměru Mám dotaz ohledně zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud zkušební doba končila k 30. 9. 2022, ale zaměstnankyně je od 23. 9. v dočasné pracovní neschopnosti,...
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
V pracovním poměru na dobu neurčitou máme paní kuchařku, která následkem úrazu (nebyl pracovní, způsobila si ho ve svém volném čase) byla v pracovní neschopnosti téměř rok. Závodní lékař její zdravotní stav posoudil tak, že nedoporučuje vykonávat práci kuchařky. Jinou práci pro ni nemám, takže ona souhlasí s rozvázáním pracovního poměru dohodou. Ale trvá na tom, že chce mít napsané zdravotní důvody. Tomu já se bráním, protože nejde ani o nemoc způsobenou povoláním, ani o pracovní úraz. Jak bych měla v tomto případě postupovat?
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Možná jste zaznamenali případ bývalého ředitele Waldorfské školy v Semilech, který během epidemie koronaviru do školy nechal chodit netestované žáky. Za porušení hygienických předpisů byl zřizovatelem odvolán a proti odvolání z funkce podal žalobu. Nyní, o více než rok později, soud jeho žalobu zamítl a odvolání z funkce potvrdil.
Vydáno: 23. 08. 2022
Konkrétní příklady
Vydáno: 30. 03. 2022
V souvislosti s překážkami pedagogických pracovníků dlouhodobějších charakteru (např. mateřská a rodičovská dovolená) zaměstnavatelé zpravidla sjednávají se zastupujícím pedagogem pracovní poměr na dobu určitou, který je omezen datem nebo rozvazovací podmínkou (zpravidla skončením překážky v práci na straně zaměstnance).
Vydáno: 25. 03. 2021
1. Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 11/94
Vydáno: 26. 01. 2021
Protokol o předání agendy spojené s výkon pracovního místa ředitele
Vydáno: 29. 04. 2019
Přehled právních předpisů zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí  
Vydáno: 05. 04. 2019
Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Související judikatura a stanoviska rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1999 sp. zn. 21 Cdo 2088/98 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003 sp. zn. 21 Cdo 521/2003 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003 sp. zn. 21 Cdo 581/2003 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2006 sp. zn. 21 Cdo 1825/2005 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2006 sp. zn. 21 Cdo 3016/2005 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2010 sp. zn. 21 Cdo 5030/2008 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2010 sp. zn. 21 Cdo 1474/2009 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4897/2009 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2012 sp. zn. 21 Cdo 3201/2010 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4447/2010 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2014 sp. zn. 21 Cdo 4113/2013 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9.2015, sp. zn. 21 Cdo 759/2014 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016 sp. zn. 21 Cdo 1659/2014 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016 sp. zn. 21 Cdo 2305/2015 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016 sp. zn. 21 Cdo 2376/2015 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4930/2016 výkladové stanovisko AKV, 9b. část - k problémům pracovního práva, dokončení
Vydáno: 01. 07. 2018
Obecně (nejen pro malotřídní školy) je problematika uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka popsána v souboru Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Vydáno: 27. 06. 2017