Skončení pracovního poměru

Zřizovatel dočasně (krátkodobě) bez konkursního řízení jmenoval ředitele školy do doby, dokud nebude jmenován ředitel na základě konkursního řízení. Tento pedagog (nyní dočasný ředitel) dosud na škole pracoval se smlouvou na dobu neurčitou s úvazkem 1,00 a vykonával další funkce a pozice (výchovný poradce, preventista, třídní učitel atd.). Pro tohoto pedagoga (který škole a zřizovateli v nouzové situaci vyšel vstříc) platí – je-li jmenován ředitelem školy na dobu určitou pedagogický pracovník, který byl dosud v dané škole v pracovním poměru na dobu neurčitou –, že se tento pedagogický pracovník nevrací na své „původní“ pracovní místo, ale jeho pracovní poměr končí a pro další zaměstnávání v dané škole je proto nezbytné uzavřít novou pracovní smlouvu? O této skutečnosti však nebyl předem informován (zřizovatelem) a neměl o možných následcích tušení. Může s tím „zpětně“ něco dělat? Reálně může nastat situace, že od nově jmenovaného ředitele obdrží nevýhodné podmínky, případně výpověď pro nadbytečnost? V případě, že se ještě v pozici „dočasného“ ředitele vzdá této funkce nebo po nástupu jmenovaného ředitele, vznikne vůči němu zaměstnavateli tzv. nabídková povinnost? A pokud ji odmítne, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)? Po dobu trvání této překážky náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku?
Vydáno: 08. 03. 2024
V srpnu se vrací školnice po rodičovské dovolené. Bohužel jí nemohu dát stejný úvazek, který měla před nástupem na mateřskou dovolenou. Jaký bude postup, pokud odmítne nastoupit na zkrácený úvazek?
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o překážkách v práci a dnes se podíváme na to, jak je to s ukončováním pracovního poměru.
Vydáno: 21. 02. 2024
Vysokoškolský učitel má uzavřenou pracovní smlouvu na 2 katedrách u každé na 0,5 úvazku. Na jedné katedře je s ním rozvázán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Má nárok na odstupné z tohoto poměru, když má u stejného zaměstnavatele ještě jeden pracovní poměr?
Vydáno: 18. 12. 2023
Zaměstnankyně podala k 1. 11. 2023 výpověď. Počítám-li správně, výpovědní lhůta se počítá od 1. 12., tedy pracovní poměr končí k 31. 1. 2024. Jak písemně ošetřit přání zaměstnankyně skončit k 31. 12. 2023, které jsem schopna přijmout, vyhovět mu? 
Vydáno: 14. 12. 2023
V současné době (k 1. 9. 2023) působím jako ředitel školy, ale již v průběhu října 2023 (15. 10. 2023) chci nastoupit k jinému zaměstnavateli. Předpokládám správně, že pokud se funkce vzdám k 29. 9. 2023 a zároveň k tomuto dni nabídku dalšího zaměstnávání v organizaci odmítnu, výpověď pro nadbytečnost začíná běžet od 30. 9. 2023, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet od 1. 10. a pracovní poměr končí 30. 11. 2023, případně pokud se funkce vzdám k 30. 9. 2023, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet od 1. 10. a pracovní poměr končí 30. 12. 2023? K jakému dni se tedy mám vzdát funkce ředitele školy a odmítnout nabídku zaměstnávání v organizaci, abych mohl nastoupit do nového zaměstnaní od 15. 10. 2023 a ze stávajícího místa obdržel výpověď pro nadbytečnost?
Vydáno: 07. 09. 2023
Na základní škole (příspěvkové organizaci města) pracuje na 75% úvazek – pracovní poměr asistenta pedagoga. Dále každý rok dostává malinký úvazek (např. 10 % – každý školní rok je to jiné) od paní ředitelky na učitele ZŠ. Je možné, aby paní ředitelka dávala vždy pracovní poměry na dobu určitou na práci učitele ZŠ, byť na malinký úvazek a vlastně zároveň na souběžný druhý pracovní poměr (pokud to má vliv?)? Pracovní poměry učitele ne vždy na sebe přesně navazovaly, např. byly od 1. 9. 2019 - 31. 7. 2020, 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021, 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022, 1. 9. 2022 - 31. 7. 2023. Jak by měl být správně učitel ZŠ zaměstnáván a dle jakého ustanovení zákona, má na to vliv jeho vzdělání atd.?
Vydáno: 30. 08. 2023
Dojde k nějaké změně k 1. 9. 2023 u pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků? Nyní máme ve škole již druhým rokem paní učitelku (již měla dvakrát pracovní smlouvu na jeden rok) – můžeme jí od 1. 9. 2023 dát smlouvu opět na jeden rok, nebo již musí být smlouva na dobu určitou, nebo s ní již nemůžeme uzavřít pracovní poměr? Je platné znění, že pracovní smlouva (pokud to není např. záskok za mateřskou dovolenou, nemoc) musí být sjednána minimálně na 12 měsíců, tj. smlouva od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024? Budou se týkat od 1. 9. 2023 pracovních smluv nějaké změny? 
Vydáno: 30. 08. 2023
  • Článek
Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabyla novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Mnoho pozornosti je věnováno přípravě začínajících učitelů i přípravě budoucích ředitelů. Málo se ale hovoří o tematice, která s jistotou potká každého z nás a která určitě není o nic snazší, než jsou učitelské nebo ředitelské začátky. Rozhodli jsme se proto, že se otázce „odcházení“ budeme pravidelně věnovat a pokusíme se i oslovit ty, kteří tuto zkušenost mají za sebou a jsou ochotni se o ni podělit.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Když si zřizovatel a ředitel školy rozumí a táhnou za jeden provaz, pracuje se jedna radost. V praxi tomu tak ale někdy není. Starosta nechápe, proč má mít ředitel školy větší plat než on sám, když se o budovu školy neumí technicky dobře postarat. Ředitel školy se zase podivuje nad tím, proč rada obce řeší každou korunu, když hlavní je proces vzdělávání, ne peníze.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Paní učitelka má pracovní smlouvu od 23. 8. 2021 na dobu určitou s 3měsíční zkušební lhůtou. V průběhu této zkušební lhůty byla od 16. do 30. 10. v karanténě – tedy na neschopence. Prodlužuje se tedy tato zkušební doba o 14 dní i v tomto případě? Mohu jí dát výpověď v současné době, i když je opět v karanténě? Důvod ve výpovědi sice neuvedu, ale nejsou to opakované karantény.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Jsme příspěvková organizace s několika odloučenými pracovišti, která vznikla k 1. 1. 2003. Na jednotlivých pracovištích byly jmenovány zástupkyně ředitelky (vedoucí odloučeného pracoviště) ještě mojí předchůdkyní. Nyní mi jedna z těchto vedoucích pracovnic přinesla rezignaci na tuto funkci k 31. 12. 2022, s tím, že považuje toto za důvod k ukončení pracovního poměru. Od 1. 1. 2023 již nechce v organizaci pracovat, přestože jí bylo nabídnuto místo učitelky MŠ. Jak v tomto případě postupovat, aby to bylo legislativně správně?
Vydáno: 23. 05. 2023
Může ředitel ZŠ rozvázat pracovní poměr s učitelkou, která byla přijata v roce 2015, sjednán druh práce učitelka? Dodatkem ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. Učitelka měla pouze bakalářské studium a dodělávala si magisterské studium. Podmínka doplnění kvalifikace nebylo součástí smlouvy ani dodatku. Nyní nastoupil nový ředitel. Učitelka neudělala závěrečnou zkoušku a ředitel ji dal výpověď. Je tato výpověď v pořádku? Na jednu stranu tu máme školský zákon a na druhou stranu ŽP. Učitelka ale nepřišla o odbornou kvalifikaci, byla přijata bez ní, a dokonce ji byla prodloužena smlouva na dobu neurčitou. 
Vydáno: 05. 05. 2023
Zřizovatel má pravomoc odvolat ředitele školy nebo školského zařízení, a to z důvodů, které předvídá školský zákon v § 166 odst. 4 a odst. 5.
Vydáno: 26. 04. 2023
  • Článek
Během pandemie covidu-19 dala střední škola výpověď učiteli, který podle ní nezvládl distanční výuku. Pedagog se proti výpovědi bránil u soudu, zatím však neúspěšně. Obvodní soud pro Prahu 5 jeho žalobu zamítl a potvrdil správnost postupu ředitele školy. Rozsudek je nepravomocný a učitel se proti němu může odvolat.
Vydáno: 21. 03. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Ve školní jídelně zaměstnáváme zaměstnankyni na 2 pracovní poměry. Uklízečka - úvazek 0,8 a kuchařka - úvazek 0,25. Od 1. 2. 2023 bude přechodně (asi na 2 měsíce z důvodu pracovní neschopnosti jiné kuchařky) pracovat jako kuchařka na plný úvazek. Jako uklízečka pracovat prozatím nebude. Která možnost na pozici uklízečky je pro ni výhodnější: - požádat na přechodnou dobu o neplacené volno a pracovní poměr bude pokračovat, - nebo pracovní poměr ukončit a po návratu nemocné kuchařky uzavřít pracovní poměr nový?
Vydáno: 09. 03. 2023
Co musí ředitel udělat předtím, než dá výpověď učiteli pro závažné porušení povinností?
Vydáno: 03. 03. 2023
Jsme střední odborná škola, máme dost složitou a specifickou strukturu. Některé zaměstnanci v rámci jednoho pracovního poměru vykonávají práci učitele odborných předmětů (učitel teorie) a také práci učitele odborného výcviku (dříve mistr odborného výcviku). Vypočítáváme celkový úvazek zvlášť dle hodin přímé pedagogické činnosti u učitele teorie (21 h na celý úvazek) a zvlášť dle hodin přímé pedagogické činnosti u učitele odborného výcviku (35 h na celý úvazek). Následně oba vyčíslené úvazky sečteme do jednoho. Problém ale nastává v momentě, kdy podáváme výkaz P 1c-01, kde musíme oddělit hodiny teorie a OV, tím pádem rozdělit úvazek a ještě to rozdělit na více než dvě zařízení (typy škol dle výkaznictví). Výkaz generuje účetní program Vema. V případě ručního přeúčtování může dojit k chybám (nejedná se pouze o jednoho zaměstnance) a také výše zmiňovaný výkaz je vázán na další výkaz - pak se rozhodí oba. Zjišťovali jsme na jiné škole, jak to dělají. Mají uzavřené s takovým zaměstnancem 2 pracovní poměry: 1. - učitel, 2. - učitel odborného výcviku. Ze strany zřizovatele při kontrole prý nemají problém. Naopak, se jedná o dva druhy činnosti, kde každý zařazen do jiné platové třídy (učitel - 12 platová třída, učitel OV - 10 platová třída), každý mají jinou pracovní náplň a také hodiny přímé pedagogické činnosti se počítají jinak (pro učitele 1h PPČ = 45 min., pro učitele OV 1h PPČ = 60 min.) Pro nás by to bylo také řešení, jen nevím zda by tato varianta nebyla napadnuta třeba inspektorátem práce z důvodu zařazení profese učitele a učitele odborného výcviku v katalogu práce pod stejným číslem (2.16.01). Nebyly by 2 pracovní smlouvy u jednoho zaměstnance na pozici učitele - 1 pracovní smlouva a učitele odborného výcviku - 2 pracovní smlouva v rozporu?
Vydáno: 12. 01. 2023
  • Článek
Zrušení pracovního poměru Mám dotaz ohledně zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud zkušební doba končila k 30. 9. 2022, ale zaměstnankyně je od 23. 9. v dočasné pracovní neschopnosti,...
Vydáno: 21. 10. 2022