Mgr. Jan Kaczor

Jakou kvalifikaci musí mít rodilý mluvčí anglického jazyka, když během hodiny, ve které mluvčí působí, je přítomný i pedagog AJ? 
Vydáno: 21. 05. 2024
V případě nepřítomnosti ředitele školy v den podpisu vysvědčení, zůstává uvedeno jeho jméno, ale podepisuje ten, kdo je pověřen vedením školy v nepřítomnosti (např. zástupce ředitele). K podpisu se pak připojí v. z.? 
Vydáno: 10. 05. 2024
Zaměstnanci jedou na školu v přírodě a je s nimi uzavřena dohoda o provedení práce. V dubnu 2024 mám 1. svátek a dále budou pracovat i v sobotu a neděli. Jaká bude výše příplatků u dohod o provedení práce za sobotu a neděli? Za svátek předpokládám 100 %. 
Vydáno: 06. 05. 2024
Dobrý den, kolegyně vystudovala VŠ v magisterském programu obor Informační a knihovnická studia (Filozoficko-přírodovědecká fakulta). Dále absolvovala státní jazykovou zkoušku z Aj. Musí pro splnění kvalifikace učitelky 2. stupně ZŠ (zejména pro výuky Aj) doplnit oborovou didaktiku a doplňující pedagogické minimum? Jak dlouho mohu zaměstnávat nekvalifikovanou učitelku? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Jsme soukromé střední odborné učiliště, zřízené jako škola podle § 16 odst. 9 školského zákona, všichni naši žáci mají kombinovanou vadu a jsou přijímáni na základě doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení. Jedná se o žáky, u kterých shledáváme, že by bylo vhodné z důvodu jejich znevýhodnění prodloužení délky vzdělávání a rozložení učiva daného ročníku, pokud platné doporučení neobsahuje podpůrné opatření „Prodloužení délky vzdělávání“ dle vyhlášky č. 27/2016, se školským poradenským zařízením (SPC / PPP) prodiskutujeme, dodáme podklady ke zvážení přiznání tohoto podpůrného opatření a žák / zákonný zástupce doloží též žádost ke zvážení tohoto podpůrného opatření. ŠPZ vypracuje nové doporučení, včetně tohoto podpůrného opatření, žák je na konci 2. pololetí běžně hodnocen, numericky či slovně, dle IVP. Je v této situaci potřeba, aby dle § 66 odst. 2 školského zákona byla žákem / zákonným zástupcem podána písemná žádost a následně ředitelem školy vydáno vyhovující rozhodnutí, nebo se jedná o nadbytečný administrativní krok, vzhledem k tomu, že se jedná o podpůrné opatření stanovené v doporučení ŠPZ? V tuto chvíli tyto dva dokumenty procesujeme, ale samozřejmě, pokud by se jednalo o redundantní krok, rádi ho eliminujeme. V případě naší školy se např. v letošním roce jedná o zpracování celkem 17 takových žádostí a rozhodnutí. 
Vydáno: 03. 04. 2024
  • Článek
Jedním z témat, které v průběhu prázdnin rezonovalo učitelskou veřejností, bylo parlamentem schválené vypuštění písm. c) z § 22a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona). Uvedené ustanovení, ve znění účinném do konce roku 2023, zakotvuje právo pedagogického pracovníka na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.
Vydáno: 19. 09. 2023
Zaměstnankyně ukončila k 30. 6. 2023 pracovní poměr u naší organizace (na svou žádost). Od 1. 9. 2023 jsme se s ní dohodli, že odučí 4 hodiny týdně v maturitní třídě, tzn. pouze do 31. 5. 2024. K tomuto datu maturitní třída ukončí studium maturitní zkouškou a není důvod, aby pracovní poměr trval déle. Můžeme aplikovat § 39 odst. 4 zákoníku práce a pracovní poměr uzavřít od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2024. Předpokládáme, že povaha práce vykonávaná pouze po dobu studia maturitní třídě, nám to umožní. Nebo musíme se zaměstnankyní uzavřít pracovní poměr na 12 měsíců a následně ho ukončit dohodou k 31. 5. 2024? Pro úplnost dodáváme, že smlouva na období 1. 9. 2023 – 31. 5. 2024 byla připravena na žádost uvedené zaměstnankyně.
Vydáno: 06. 09. 2023
  • Článek
Kariérový poradce v ZŠ Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává v ZŠ pozici kariérového poradce? ODPOVĚĎ: Pozice kariérového poradce v základní škole není právními předpisy zakotvena. Kariérové...
Vydáno: 13. 06. 2023
Dozvěděl jsem se o směrnici EU v oblasti autorských práv, která má zpřísnit pořizování kopií pro žáky a to i ke studijním účelům, směrnice má údajně být implementována do zákonač. 121/2000 Sb., o právu autorském. Poradíte jak se v tomto ohledu chovat?
Vydáno: 12. 06. 2023
Je důvodem nepřijetí do 9. ročníku k základnímu vzdělávání věk dítěte? Žadatelům (cizincům) je v době podání žádosti 15 a 16 let, měli by tedy žádat o přijetí na SŠ.
Vydáno: 31. 05. 2023
  • Článek
Paní učitelka má pracovní smlouvu od 23. 8. 2021 na dobu určitou s 3měsíční zkušební lhůtou. V průběhu této zkušební lhůty byla od 16. do 30. 10. v karanténě – tedy na neschopence. Prodlužuje se tedy tato zkušební doba o 14 dní i v tomto případě? Mohu jí dát výpověď v současné době, i když je opět v karanténě? Důvod ve výpovědi sice neuvedu, ale nejsou to opakované karantény.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Jakým způsobem máme zadávat ve výkazu práce dny, kdy učitel studuje VŠ – doplňuje si kvalifikaci. Toto studium je v zájmu zaměstnavatele.
Vydáno: 23. 05. 2023
Je možné dát dětem na omezený čas v jasně vymezeném prostoru „rozchod“? Pokud ano, za jakých podmínek? V případě, že se dítě úmyslně vzdálí z vymezeného prostoru a odejde, nese škola odpovědnost za případný úraz, který by se mu stal?
Vydáno: 11. 05. 2023
V rámci veřejnosprávních kontrol kontrolujeme mimo jiné i evidenci k neodhlášeným a neodebraným jídlům v MŠ/ZŠ. Jde nám o správný a jednotný postup u příspěvkových organizací zřízených ÚSC v rámci našeho městského obvodu. Je nám jasné, že zorientovat se v zákoně a vyhlášce nemusí být pro každého jednoduché, zvlášť když některé používané pojmy, nejsou přesně popsány, proto bychom Vás poprosily o Váš názor. Máme dotaz k dotovaným obědům v MŠ. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou ÚSC. Jde o případ, kdy je dítě nepřítomno v MŠ od pondělí do čtvrtku a rodič stihne včas dítě odhlásit stravu na pondělí. V průběhu pondělí se dítě jeví v pořádku, rodič přihlásí dítě od úterý zpět do MŠ (strava je přihlášena). Dítě však opět nedorazí. Vedoucí školní jídelny tento den (úterý) považuje za první den neplánované nepřítomnosti s nárokem na dotovanou stravu. S vedoucí školní jídelny se rozcházíme v názoru co je „plánovaná“ nepřítomnost dítěte. Vedoucí školní jídelny má za to, že plánovaná nepřítomnost je nepřítomnost dítěte o které rodič dopředu ví a neplánovaná nepřítomnost je ta, kterou rodič dopředu neví (nemoc) a nedokáže vždy včas odhlásit z docházky a potažmo ze stravy. Náš názor je ten, že ve výše popsaném případu jde o souvislou nepřítomnost dítěte v MŠ od pondělí do čtvrtku, kdy první den rodič stihl odhlásit dítě ze stravy a v ostatní dny už dítě nemá nárok na dotovanou stravu. Neplánovanou nepřítomnost vnímáme, že jde o nepřítomnost, která souvisí s osobní situací dítěte. Jelikož vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění uvádí neplánovanou nepřítomnost (tj, bez ohledu na její důvod) a neomezuje jí pouze na neplánovanou nepřítomnost z důvodu nemoci a zdravotních potíží, může proto jít i o neplánovanou nepřítomnost z jiných osobních důvodů. Pokud rodič nestihne včas odhlásit dítě má nárok první den této neplánované nepřítomnosti na dotovanou stravu. Plánovanou nepřítomnost dítěte chápeme jako situaci, kdy škola z objektivního důvodu nemohla zajistit činnost předškolního vzdělávání, k němuž je dítě přihlášeno a jichž by se mělo účastnit (předškolní děti, děti s odloženou školní docházkou, které úplatu za předškolní vzdělávání nehradí) nebo se mohlo účastnit (děti 3-6 let u nichž není povinná předškolní docházka, úplatu za předškolní vzdělává ní hradí). Tato situace např. nastává je popsána u středoškolského vzdělávání …..“Například během „svatého týdne“, rozumíme-li jím období, kdy škola neuskutečňuje pro žáka ani vyučování ani jiné činnosti, na nichž by měl nebo mohl být žák ve škole účasten, jde o „plánovanou nepřítomnost“ ve škole“ viz stanovisko Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/Č.j.: MSMT-17742/2012-20 ze dne 30. dubna 2012.Domníváme se, že takto lze stanovisko aplikovat i na předškolní a základní vzdělávání, kdy je z tohoto stanoviska zřejmé, že plánovaná nepřítomnost dítěte/žáka/studenta ve škole nastává z objektivních příčin na straně školy nikoliv subjektivních příčin na straně dítěte/žáka/studenta a v takových případech je strava automaticky školou odhlášena. Domníváme se, že situace, kdy rodič o nepřítomnosti dítěte dopředu ví a včas odhlásí dítě z docházky a potažmo ze stravy nelze považovat v kontextu vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění za plánovanou nepřítomnost, jelikož strava nebyla vůbec připravena a rodiči tak nevznikly žádné náklady (ani v souvislosti s dotovaným obědem). Dále vnímáme, že postupem vedoucí školní jídelny, která souvislou nepřítomnost dítěte dělí dále na základě přihlášek rodičů na plánovanou a neplánovanou nepřítomnost, dochází k čerpání dotované stravy i v jiné dny než jen v první den nepřítomnosti dítěte.
Vydáno: 06. 04. 2023
  • Článek
Dopracovat se ke srozumitelné, nikoli bezobsažné a zároveň nikoli příliš konkrétní odpovědi na otázku „co má být cílem revize rámcových vzdělávacích programů“, se ukazuje jako nelehký úkol.
Vydáno: 21. 03. 2023
Dobrý den, jaké kvalifikační požadavky musí splňovat pedagog, který vykonává na ZŠ pozici kariérového poradce? Děkuji
Vydáno: 09. 03. 2023
Dne 3. 12. 2022 jsme přijali na pozici asitenta pedagoga učitele s úvazkem 0,25. Smlouva byla uzavřena do 31. 1. 2023, neboť jsme s určitostí počítali s tím, že od 1. 2. 2023 přeřadíme tohoto zaměstnance na pozici učitele za kolegyni, která odchází v tomto termínu na mateřskou dovolenou. V původní smlouvě byla sjednána zkušební doba na 25 kalendářních dní. Je možné v tomto případě prodloužit zkušební dobu? Pokud ano, o kolik dní?
Vydáno: 14. 02. 2023
Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Můžeme prosím proplácet poplatek za vystavení výpis z rejstříku trestů, který požadujeme po pedagogických pracovnících.  
Vydáno: 18. 01. 2023
Adeptka na místo učitelky výtvarné výchovy mi přinesla výpis z evidence rejstříku trestů s tím, že byla 3. 10. 2019 odsouzena na 5 měsíců podmíněně se zkušební dobou 2 roky do 18. 10. 2021 podle § 274 odst.1 č. TZ 40/2009. Rád bych ji přijal, protože nemohu zoufale sehnat jinou vhodnou adeptku. V případě jejího přijetí se vystavuji problému, který by ohrozil moje setrvání v pozici ředitele, nebo mám možnost využít nějaké argumenty, kterými bych mohl své rozhodnutí obhájit?
Vydáno: 16. 01. 2023
  • Článek
Zákonná úprava Podle § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona, dále jen ŠkolZ) rozhoduje o přijetí uchazeče...
Vydáno: 13. 12. 2022